Chân quỳ chầu lại bắt dân hầu

 

 

Danh hề Quân Đội Nhân Dân

Trấn áp dân là “chiến sử”

Công cụ của đảng vô thần

Đă làm chi nên tích sự?

 

“Vô sản” của đảng đè đầu,

“Công An Nhân Dân” cỡi cổ

Bắt dân thế cô đứng hầu

Lực yếu, “hồng chuyên” lố nhố!

 

“Quân Đội Anh Hùng ở đâu?

Không một khả năng căn bản

Giặc vào xếp hàng quỳ chầu

Muôn tâu câu: “Bảo vệ đảng!”

 

Số lượng chính quy ngụy tà:

Lực lượng chuyên chính của đảng

Lực chuyên áp bức dân ta

Cho ra… đại đồng vô sản!

 

Tài sản của đảng càng vô,

Người dân càng... ra bần cố!

Ngụy tà con cháu của Hồ,

Miền Nam rực vàng Chính Nghĩa!

 

 

Ư Nga, 16.11.2021

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính