Biểu tnh chống cuộc triển lm Meet Vietnam

ngy 15/11/2009 tại San Francisco

 

 

 

Phần 1

 

 

 

Phần 2

 

 

 

Phần 3

 

 

 

Phần 4

 

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chnh]