Bài học đầu đời


Uyển Thi

 


Bài đầu tiên cô dậy:

“Có bảy thằng Ngụy quyền

Khi giết năm c̣n mấy?”

Em khóc thầm lặng yên

“Ngụy” là ǵ hở mẹ

Sao phải giết người ta

Mẹ bảo con c̣n bé

Lớn rồi sẽ hiểu ra.

 

Đêm nằm tôi bật khóc

Rồi lên lớp hỏi cô

Cô bảo Ngụy là giặc

Bán nước dựng cơ đồ

Rồi những bài lịch sử

Quân địch với quân ta

Đều là dân Việt cả

Nước mắt tôi lệ nḥa.

 

Lần đầu gơ chữ “Ngụy”

Vào cái trang Google

Tôi hiểu ra từ “Ngụy”

Người miền bắc xưng hô

Ngụy là không hợp hiến

Không phải tự dân bầu

Ngụy là quân phiến diện

Ăn cướp để làm giàu.

 

Bây giờ tôi mới biết

Ngụy là Dũng Hùng Sang

Là Phú Trọng Minh Triết

Bởi chúng bán Trường (Sa) Hoàng (Sa)

 

Ngụy là Hồ Chinh Duẩn

Là Linh Kiệt Thắng Đồng

Ngụy là bọn ngu xuẩn

Bán đất của cha ông.

 

Nhớ ngày xưa đi học

Cô dậy “giết Ngụy quyền”

Bây giờ em bật khóc

Phải cho chúng quy tiên

Bọn Ngụy kia đợi đấy...

Tao đă nhận ra rồi

Mai chúng mày sẽ thấy.

Đảng của mày chết trôi!

 

 

Uyển Thy

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo