Tản mạn nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim qua những trang hồi kư

 

Trần Văn Chánh

 

 

 

I. Trần Trọng Kim học giả    

 

Thuộc thế hệ tuổi trên dưới 60 như chúng tôi, ở miền Nam, hễ có quan tâm ít nhiều tới chuyện sách vở th́ hầu như không ai không biết đến nhân vật Trần Trọng Kim(1883-1953), một học giả tên tuổi, có thời gian ngắn tham gia chính trị với tư cách Thủ tướng của Đế quốc Việt Nam (1945), và là người tiên phong cho một số công tŕnh biên khảo có giá trị lâu dài thuộc nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau, như Việt Nam sử lượcNho giáoTruyện Thúy Kiều

 

     Khởi đầu sự nghiệp trứ tác từ năm 1914 khi phụ trách mục “Học khoa” trên Đông Dương Tạp Chí, với loạt bài viết có tính giáo khoa về luân lư và về khoa sư phạm học, nếu tính đúng và đủ, Trần Trọng Kim là tác giả của tất cả những công tŕnh đă in thành sách, liệt kê theo thứ tự thời gian như sau: Sơ học luân lư (Nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 1914), Sư phạm khoa yếu lược (Trung Bắc Tân Văn, 1916), Việt Nam sử lược (2 quyển Thượng và Hạ, Trung Bắc Tân Văn, 1919), Truyện Thúy Kiều chú giải (1925, soạn chung với Bùi Kỷ), Quốc văn giáo khoa thư (3 tập: lớp Đồng ấu, lớp Dự bị, và lớp Sơ đẳng), Luân lư giáo khoa thưSử kư giáo khoa thư (cả ba loại giáo khoa thư này xuất bản năm 1926, và đều soạn chung với Nguyễn Văn NgọcĐặng Đ́nh PhúcĐỗ Thận, do Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ vẽ minh họa), 47 điều giáo hóa của nhà Lê (Trung Bắc Tân Văn, 1928, dịch “Lê triều giáo hóa điều luật tứ thập thất điều” ra tiếng Pháp: Les 47 articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois), Nho giáo (Trung Bắc Tân Văn, 1930, ba quyển; sau in gộp lại thành hai quyển, 1932-1033), Việt thi (sao lục và chú giải) Phật lục (NXB Lê Thăng, Hà Nội,1940), Phật giáo (Tân Việt xuất bản), Vương Dương Minh (1940), Việt Nam văn phạm (Lê Thăng, Hà Nội, 1941, soạn chung với Phạm Duy Khiêm, Bùi Kỷ), Tiểu họcViệt Nam văn phạm (Tân Việt xuất bản), Phật giáo thủa xưa và Phật giáo ngày nay (Tân Việt, 1953; “Lời mở đầu” của tác giả đề tháng 10.1952), Hạnh thục ca (Tân Việt xuất bản), Đường thi (Tân Việt xuất bản), Lăng ca kinh (Tân Việt, 1964), Một cơn gió bụi (Hồi kư, viết từ năm 1949, xuất bản năm 1969 tại Sài G̣n do NXB Vĩnh Sơn).

 

     Ngoài những sách đă in chính thức trên đây, Trần Trọng Kim c̣n có loạt bài biên khảo dài về Đạo giáo (Đạo Lăo Tử) đăng nhiều kỳ trên Nam Phong Tạp Chí (từ số 67 năm 1923), chưa xuất bản thành sách. Vũ trụ đại quan và Thiên văn học là 2 công tŕnh biên khảo khác nữa nhưng dường như chỉ ở dạng bản thảo đă bị thất lạc trong thời kỳ chiến tranh Việt-Pháp (1946-1954). Quyển đầu thấy tác giả có nhắc qua trong một bức thư gởi Hoàng Xuân Hăn mới được công bố gần đây; c̣n quyển sau, chỉ được biết qua sự ghi nhận của nhà văn-nhà báo Lăng Nhân Phùng Tất Đắc trong tập hồi kư Nhớ nơi kỳ ngộ (do Ziên Hồng xuất bản ở Hoa Kỳ năm 1997). Riêng cuốnPháp bảo đàn kinh nói là do ông dịch, chúng tôi chỉ thấy giới thiệu sau b́a lưng một quyển sách khác do NXB Tân Việt in năm 1964, nên chưa thể xác định.

 

     Nếu xét trên phương diện đề tài th́ tác phẩm của Trần Trong Kim bao quát một phạm vi rất rộng, từ giáo khoa nhiều môn học sang các lĩnh vực Văn, Triết, Sử, Tôn, và đều có tính cách tiên phong đi đầu trên mỗi lĩnh vực học thuật trong giai đoạn chuyển giao từ nền cựu học sang tân học, trong số đó riêng Việt Nam sử lược từ khi ra đời đă được đánh giá là một trong những quyển sử quy mô đầu tiên của Việt Nam viết bằng chữ quốc ngữ, vừa có phong cách ngắn gọn, súc tích, vừa đầy đủ dễ hiểu,đọc rất hấp dẫn, và được tái bản cho đến nay có đến chục lần.

 

     Điều khá đặc biệt là những cuốn giáo khoa tiểu học nêu trên do ông chủ tŕ biên soạn đều là những sách viết rất hay, mà một số bài trong đó đến nay lớp người từng học tiểu học khoảng nửa trước thế kỷ XX vẫn c̣n thuộc nằm ḷng. Một số câu, đề bài đă trở thành nhưng câu khẩu ngữ rất quen thuộc: Ai bảo chăn trâu là khổ… Xuân đi học coi người hớn hở…. Cách biên soạn đơn giản, dễ nhớ như thế của nhóm soạn giả Trần Trọng Kim rất có giá trị thuyết phục, mà ngày nay có lẽ c̣n phải phấn đấu học hỏi nhiều nữa giới sư phạm mới có thể vượt lên hơn được.

 

     Trong Việt Nam văn học sử yếu, GS Dương Quảng Hàm xếp Trần Trọng Kim vào chương “Các văn gia hiện đại” cuối sách, ở tiểu mục “Khuynh hướng về học thuật”, chỉ với 3 ḍng nhận xét rất ngắn gọn nhưng đủ khái quát hết sự nghiệp học thuật của ông: “Trần Trọng Kim (hiệu Lệ Thần) là một nhà sư phạm đă soạn nhiều sách giáo khoa có giá trị và một học giả đă có công khảo cứu về Nam sử và các học thuyết cổ của Á Đông” (Bộ Giáo dục-Trung tâm học liệu, Sài G̣n, 1968, tr. 450).

 

     Đến Nhà văn hiện đại (4 tập, Tân Dân, Hà Nội, 1942-1945), nhà phê b́nh văn học Vũ Ngọc Phan (1902-1987) xếp Trần Trọng Kim vào “Các nhà văn lớp đầu”, nhóm biên khảo (cùng với Bùi Kỷ, Lê Dư, Phan Khôi, Nguyễn Quang Oánh, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Tố, Đào Duy Anh), đă giới thiệu khá tỉ mỉ văn nghiệp của ông (chiếm đến 30 trang giấy). Đặc biệt giới thiệu, phân tích, phê b́nh một cách tập trung, chi tiết vào 3 quyển Việt Nam sử lượcNho giáo và Việt Nam văn phạm. Riêng Việt Nam sử lược, Vũ Ngọc Phan cho rằng “tuy gọi là ‘lược’ nhưng cũng đủ được mọi việc trong thời kỳ đă qua của nước nhà và đáng coi là một bộ sách giá trị” (NXB Văn Học-Hội Nghiên Cứu Và Giảng Dạy Văn Học TP. HCM, 1994, tập I, tr. 181). Rồi đi tới một kết luận chung cho toàn bộ sự nghiệp biên khảo của Trần Trọng Kim: Đọc tất cả các văn phẩm của Trần Trọng Kim, người ta thấy tuy không nhiều, nhưng quyển nào cũng vững vàng chắc chắn, không bao giờ có sự cẩu thả.

 

     “Ông có cái khuynh hướng rơ rệt về loại biên khảo; chỉ đọc qua nhan đề các sách của ông, người ta cũng có thể thấy ngay: hết lịch sử, đến đạo Nho, đến đạo Phật, rồi lại đến mẹo luật tiếng Việt Nam. Ông là một nhà giáo dục, nên những sách của ông toàn là sách học cả.

 

     “Văn ông là một thứ văn rất hay, tuy rất giản dị mà không bao giờ xuống cái mực tầm thường; lời lời sáng suốt, giọng lại thiết tha như người đang giảng dạy. Lối văn ấy là lối văn của một nhà văn có nhiệt tâm, có ḷng thành thật” (sđd, tr. 208-209). 

 

     Lại đến Việt Nam văn học sử giản ước tân biên của Phạm Thế Ngũ, tập III, phần Văn học hiện đại 1862-1945 (Quốc Học Tùng Thư, Sài G̣n, 1965), nhà nghiên cứu văn học rất tài hoa uy tín này tiếp tục xếp Trần Trọng Kim vào hàng ngũ các nhà biên khảo tiêu biểu của giai đoạn 1907-1932, chung với Phan Kế Bính (1875-1921), Nguyễn Hữu Tiến (1874-1941) (hai tác giả đă được Vũ Ngọc Phan xếp vào nhóm Đông Dương Tạp Chí và nhóm Nam Phong Tạp Chí) và Phan Khôi (1887-1959). Phạm Thế Ngũ gọi Trần Trọng Kim là nhà giáo dục mới, lần lượt điểm qua các tác phẩm tiêu biểu, trước khi đi đến nhận định tổng quát có thể bổ sung được cho sự đánh giá của hai nhà vừa nêu trên: Ở Trần Trọng Kim ta thấy một đặc điểm là mặc dù sớm theo Tây học, lại sang cả Pháp du học, song ông đă có với văn hóa Đông phương một mối kính cẩn sâu xa. Có thể nói ông chủ trương bảo tồn, thủ cựu hơn cả Phạm Quỳnh. Về đường trước tác th́ có thể nói ông đă thực hiện đúng cái đường lối… là đem tất cả cái gia tài văn hóa của ông cha mà bàn giao lại cho thế hệ mới… Tuy có Tây học song ông tự đặt ḿnh vào phái cũ, đem cái phương pháp mới học được của Tây học mà làm những công tŕnh bàn giao ấy cho được rơ ràng hơn hoàn bị hơn. Sự phối hợp giữa một phương pháp biên khảo mới mẻ và một kho kiến thức phong phú cộng thêm vào một thiện chí theo đuổi “cúc cung tận tụy” đă khiến cho những công tŕnh của ông có một giá trị vững bền và đặt ông vào hàng đầu các nhà biên khảo ở giai đoạn này.

 

     “Về hành văn th́ ông có một lối văn đặc biệt b́nh dị… Không ưa những h́nh ảnh cao kỳ, lối sắp đặt đối ngẫu, sự bay bổng hay hào hoa, chỉ muốn dùng cách thông thường nhất dễ hiểu nhất, để dẫn giải ôn tồn cho người ta hiểu. Văn b́nh đạm song có khí có lực, cũng như con người vậy” (tr. 301-302).

 

     Trần Trọng Kim, c̣n có bút hiệu Lệ Thần, sinh năm 1883 (Quư Mùi) tại làng Kiều Lĩnh, xă Đan Phổ (nay là Xuân Phổ, trước thuộc tổng Đan Hải), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

 

     Theo Vũ Ngọc Khánh, họ Trần của Trần Trọng Kim là một họ lớn ở Đan Phổ (lúc đầu gọi Đan Phố, sau theo cách phát âm mới đọc Phổ), cụ thân sinh ra Trần Trọng Kim là Trần Bá Huân, có tham gia phong trào Cần Vương. Em gái ông tên Trần Thị Liên là một cán bộ Xô Viết, hoạt động năm 1930 (mất năm 1964). Ngoài ra, ông c̣n có người con gái hiện đang ở Pháp (xem “Bàn thêm về Trần Trọng Kim”, Tạp chí Văn Hóa Nghệ An, 26.11. 2009). Riêng vợ ông là em gái nhà nghiên cứu văn học Bùi Kỷ.

 

     Xuất thân trong một gia đ́nh Nho giáo, ông học chữ Hán từ nhỏ. Năm 1897, học chương tŕnh Pháp ở Trường Pháp-Việt Nam Định. Năm 1900, thi đỗ vào Trườngthông ngôn, tốt nghiệp năm 1903. Năm 1904, làm Thông sự ở Ninh B́nh.

 

     Ít ai biết rơ thuở hàn vi của Trần Trọng Kim ra sao, v́ ngay trong tập hồi kư viết cuối đời, cuốn Một cơn gió bụi (tên phụ “Kiến văn lục”, NXB Vĩnh Sơn, Sài G̣n, 1969), cũng không thấy kể. Chỉ biết ông nhà nghèo, nên năm 1906 mới nhờ bạn học cũ là Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) giúp, khi ông Vĩnh được nhà nước bảo hộ Pháp giao trách nhiệm tổ chức đi dự cuộc Hội chợ Marseille ở Pháp (hồi đó gọi là “đấu xảo”), sắp xếp cho ông đi theo với tư cách thợ khảm, mà thật ra mục đích chính chỉ để tranh thủ ở lại Pháp học thêm: “Th́ mục đích ḿnh là kiếm đường du học, chứ tôi có biết khảm khiếc ǵ đâu!” (Lăng Nhân, sđd., tr. 84).

 

     Từ đó ông trải qua học trường Thương mại ở Lyon, rồi được học bổng vào trường Thuộc địa Pháp. Năm 1909, vào học trường Sư phạm Melun, tốt nghiệp ngày 31 tháng 7 năm 1911 rồi về nước, do học bổng của mọi sinh viên lúc đó đột nhiên bị băi. Sau đó, lần lượt dạy ở Trường trung học Bảo hộ (Trường Bưởi), Trường Hậu bổvà Trường nam Sư phạm.

 

     Ông là nhà giáo mẫu mực, có uy tín trong xă hội, từng giữ nhiều chức vụ trong ngành giáo dục thời Pháp thuộc như: Thanh tra các trường tiểu học Pháp-Việt (1921), Trưởng ban Soạn thảo Sách giáo khoa Tiểu học (1924), giáo viên Trường Sư phạm thực hành (1931), Giám đốc các trường nam tiểu học tại Hà Nội (1933). Ngoài ra ông c̣n là Phó trưởng ban Ban Văn học của Hội Khai trí Tiến Đức và Nghị viên Viện Dân biểu Bắc Kỳ. Bắt đầu về hưu năm 1942 khi vừa tṛn 60 tuổi.

 

     Theo sự kể lại của Lăng Nhân, một người được Trần Trọng Kim coi là bạn trẻ khá thân thiết, th́ ông người vóc đậm nên trông hơi thấp, nước da ngăm ngăm, đi đứng khoan thai vững vàng, tuy gốc Nghệ Tĩnh nhưng ở Bắc lâu nên giọng nói nhẹ nhàng. Thấy ông là nhà giáo đạo mạo, lại chuyên viết những công tŕnh nghiêm túc gần như giảng đạo, ít ai nghĩ Trần Trọng Kim là người có óc trào lộng, thích kể chuyện tiếu lâm, và cũng theo Lăng Nhân cho biết, cuốn sách nhỏ do nhà Ích Kư phố Hàng Giấy xuất bản năm 1910, có những chuyện “xứ Nghệ” xem vỡ bụng cười, đều do ông Trần kể lại với tác giả Thọ An, tức Phạm Duy Tốn (1883-1924), một nhân vật trọng yếu của nhóm Nam Phong.

 

     Tính ông vui vẻ, cởi mở, xuềnh xoàng dễ gần và không quan cách, kể cả khi sau này ở địa vị đứng đầu chính phủ, như có lần chào tạm biệt một nhà báo vừa làm xong cuộc phỏng vấn: Ta cũng là anh em, trước ông biết tôi là Kim nay cứ gọi Kim, xin đừng xưng hô kiểu cách” (xem Nguyễn Duy Phương, Lịch sử độc lập và nội các đầu tiên Việt Nam, Hà Nội, 1945, tr. 33).

 

     Có những chi tiết rất lư thú về nền nếp sinh hoạt hằng ngày của ông. Cũng theo Lăng Nhân, Sở dĩ ông thực hiện được những tác phẩm có giá trị cả về phẩm lẫn lượng, là nhờ sự kê cứu tỉ mỉ công phu cùng đức tính cần cù, nhẫn nại và cương quyết ít thấy ở ai khác. Thật vậy, nhà ông, trên lầu, riêng một căn làm thư pḥng, giữa kê một bàn giấy lớn, sách vở bày trên từng chồng xếp đặt ngay ngắn, bên đèn bên quạt điện, trước bàn là một ghế bành gỗ gụ không có nệm. Điều khác thường là bao nhiêu đó được vây kín trong một khung h́nh lớn lúc nào cũng buông xùm xụp để tránh muỗi. Mỗi ngày cơm chiều xong là ông tản bộ đi chơi, đi thăm hỏi bạn bè, khi chuyện tṛ trong hội Khai Trí, nhưng nghiêm luật bất di bất dịch là đúng 10 giờ đêm, dù mưa gió băo bùng, thế nào ông cũng có mặt nơi ‘bàn mùng’ để căm cụi dùi mài cho đến 2 giờ sáng” (sđd., tr. 84-85).

 

II. Trần Trọng Kim, chính khách bất đắc dĩ?

 

Chỉ một năm sau khi về hưu (1943), thời cuộc bắt đầu đưa đẩy chuyển ông sang một hướng rẽ đầy phong ba băo táp mà b́nh sinh có lẽ ông chưa bao giờ kịp nghĩ tới. “Một cơn gió bụi” nổi lên bao trùm hoàn hải trong bối cảnh cuộc Chiến tranh thế giới thứ II đến hồi quyết liệt đă làm cho cuộc đời nhà giáo-nhà nghiên cứu Trần Trọng Kim không c̣n được êm ả cách tương đối như trước. Người Nhật, kéo vào Đông Dương từ những năm 40, với nhiều ư đồ có sẵn trong mối quan hệ tranh quyền với Pháp, đă bắt đầu cho người ve văn, t́m cách lui tới làm quen, lấy cớ để hỏi han ông những kiến thức liên quan các vấn đề văn hóa, lịch sử. Việc này Trần Trọng Kim đă thuật lại khá rơ trong tập hồi kư cuối đời, mà gần đây đă được đưa lên mạng Internet nên rất dễ t́m đọc. Ngay từ chương đầu, thái độ sống và lập trường chính trị của ông đă được bộc lộ khá rơ:

 

     Sau 31 năm làm việc trong giáo giới…, đến năm 1942 mới được về hưu. Tưởng thế là được nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Bởi v́ trong một đời có nhiều nỗi uất ức sầu khổ về t́nh thế nước nhà, về ḷng hèn hạ đê mạt của người đời, thành ra không có ǵ là vui thú. Một ḿnh chỉ cặm cụi ở mấy quyển sách để tiêu khiển…

 

     “Năm Quư Mùi (1943) là năm trăng mờ gió thảm, tiếng chiến tranh inh ỏi khắp hoàn cầu, toàn xứ Đông Dương bị quân Nhật Bản tràn vào, họa chiến tranh mỗi ngày một lan rộng. Dân Việt Nam bị đói kém đau khổ đủ mọi đường, lại căm tức về nỗi nước nhà suy nhược phải bị đè nén dưới cuộc bảo hộ trong sáu bẩy mươi năm, cho nên ai cũng muốn nhân cơ hội ấy mà gây lại nền độc lập đă mong mỏi từ bao lâu.

 

     “Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào ḷng tôi lại không rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng v́ hoàn cảnh khó khăn, ḷng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho ḿnh, v́ vậy mà tôi chán nản không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện chính trị…

 

     “Trong khi nước Pháp đang bị cái nạn chiến tranh, người Pháp đối với người Việt Nam không đổi thái độ chút nào, mà người Nhật th́ lại muốn lợi dụng ḷng ái quốc của người Việt Nam để quyến dụ người ta theo ḿnh….

 

     “Nước Nhật Bản trước vốn là một nước đồng văn đồng hóa ở Á Đông, nhưng về sau đă theo Âu hóa, dùng những phương pháp quỷ quyệt để mở rộng chủ nghĩa đế quốc của họ… Người Nhật tuy dùng khẩu hiệu “đồng minh cộng nhục” và lấy danh nghĩa “giải phóng các dân tộc bị hà hiếp”, nhưng thâm ư là muốn thu hết quyền lợi về ḿnh. Bởi vậy chính sách của họ thấy đầy những sự trái ngược, nói một đàng làm một nẻo. Cái chính sách ấy là chính sách bá đạo rất thịnh hành ở thế giới ngày nay. Dùng lời nhân nghĩa để nhử người ta vào tṛng của ḿnh mà thống trị cho dễ, chứ sự thực th́ chỉ v́ lợi mà thôi, không có ǵ là danh nghĩa cả.

 

     “Trong hoàn cảnh khó khăn ấy tôi phải nén ḿnh ngồi yên. Song ḿnh muốn ngồi yên mà người ta không để cho yên. Hết người này đến nói chuyện lập hội này, người khác đến nói chuyện lập đảng nọ. Đảng với hội ǵ mà tinh thần không có, sự tổ chức chẳng đâu ra đâu th́ càng nhiều đảng và hội bao nhiêu lại càng thêm rối việc bấy nhiêu, chứ có ích ǵ? Bởi vậy đối với ai, tôi cũng lấy ḷng ngay thẳng mà đáp lại, nhưng không đồng ư với ai cả” (Một cơn gió bụi, NXB Vĩnh Sơn, Sài G̣n, 1969, tr. 9-12).

 

     Về lập trường chính trị như vừa nêu trên, nhất là đối với sự can thiệp ngày càng thô bạo của Nhật ở Đông Dương, chúng ta c̣n được biết rơ thêm qua vài đoạn nêu trong tập hồi kư của Bùi Diễm (sinh năm 1923, con trai Bùi Kỷ), một người cháu gọi vợ ông bằng cô ruột (gọi ông bằng chú, nói theo miền Nam là dượng rể): Lúc này tôi thường xuyên trú ngụ ở nhà ông chú tôi (tức Trần Trọng Kim-TVC), nơi ông cụ tôi (tức cụ Bùi Kỷ- TVC) và ông chú tôi đang hợp sức viết sử. Tôi thường ăn cơm cùng cả ông cụ lẫn ông chú. Trong bữa cơm tối cả ba chúng tôi thường bàn luận về hành động của Nhật. Theo ông cụ và ông chú tôi th́ người Nhật không hề thật tâm muốn giúp đỡ người Việt. Hành vi tàn ác của Nhật đă được các báo chí Pháp đăng tải thật chi tiết. Hơn nữa mật vụ Kempeitai của Nhật (tức hiến binh Nhật-TVC) đă khét tiếng là tàn ác. Người Nhật vốn có tinh thần kỷ luật cao. Khi họ đă bước chân vào việc ǵ th́ rất ít khi chịu làm việc nửa vời. Ông cụ và ông chú tôi cho rằng hợp tác với Nhật lúc này hăy c̣n sớm quá” (Gọng kềm lịch sử, Cơ sở Phạm Quang Khai, Paris, 2000).

 

     Việc dàn cảnh bắt Trần Trọng Kim đưa đi giấu sẵn ở Chiêu Nam Đảo (tức Singapour do Nhật chiếm đóng) để chuẩn bị cho một mưu đồ tương lai, lấy cớ là để bảo vệ ông thoát khỏi sự ŕnh rập bắt bớ của mật thám Pháp, cũng đă được kể rơ trong chương tiếp theo của tập hồi kư Một cơn gió bụi, nhưng để tóm tắt hơn và có phần khách quan hơn, xin trích dẫn thêm vài đoạn kể tiếp sau của Bùi Diễm:

 

     Vào một buổi sáng tự dưng có một sinh viên đứng tuổi người Nhật tên Yamaguchi đến nhà xin được phép nói chuyện với ông chú tôi. Yamaguchi diễn tả rất lưu loát bằng tiếng Pháp rằng ông đang nghiên cứu sử Việt Nam và đến t́m ông chú tôi để thỉnh cầu giúp đỡ. Yamaguchi cho biết ông đang t́m hiểu về một giai đoạn đặc biệt trong triều đại Nhà Nguyễn.

 

     “Từ đó Yamaguchi thường xuyên lui tới (…). Tuy chẳng làm cách nào rơ được ư đồ của Yamaguchi, chúng tôi biết rơ là ông đến với ư định khác (…), chắc chắn chẳng liên quan ǵ đến các triều đại Nhà Nguyễn. Trong khi đó Yamaguchi cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác….Ông liên lạc với các giáo sư, nói về t́nh huynh đệ giữa những người Á, về việc giúp đỡ lẫn nhau dành lại chủ quyền. Ông cũng nhắc nhở, hô hào “Người Á, đất Á” và cố đề cao vai tṛ của Nhật trong các phong trào giúp đỡ, giao hảo với người Việt.

     (…)
“Mặc dầu ông chú tôi vẫn chăm chỉ viết sách, cuộc sống của ông thực sự đă thay đổi rất nhiều vào năm vừa qua. Những biến chuyển chính trị dồn dập đă đẩy ông phần nào ra khỏi tư thế khách quan trong vấn đề tranh đấu cho độc lập. Lúc này ông khách sinh viên Yamaguchi đến thăm viếng ông chú tôi thường xuyên hơn bao giờ hết. Hơn nữa, cả mật thám Pháp cũng đă giám sát cẩn mật nơi cư ngụ và các hành động của ông chú tôi.

 

     “Tuy đă biết rành rọt mọi chuyện mà vào một hôm đến chơi tôi vẫn bàng hoàng khi được bà mợ cho biết tin chú tôi không c̣n ở nhà nữa. “Chú phải lên đường đi xa,” mợ tôi tiếp tục cho thêm tin “v́ mật vụ Pháp ŕnh rập và đă lên đường đi Singapore cùng ông Yamaguchi rồi” (Gọng kềm lịch sử, sđd.).

 

     Chuyến đi đó, khởi đầu từ ngày 27.10. 1943 và chính thức xuống tàu thủy ngày 1.1.1944, cùng với một người bạn nữa cũng cảnh ngộ bị “bắt cóc” vào chung chỗ hiến binh Nhật như ông là cụ Dương Bá Trạc (1884-1944), nằm trong dự mưu do người Nhật khéo tác động và dẫn dắt, đối với Trần Trọng Kim được coi là một chuyến đi định mệnh, hướng cuộc đời ông vào một ngả rẽ hoàn toàn không chủ động, nếu không muốn nói gần như trái hẳn với lập trường chính trị ban đầu của ông. Tuy nhiên, có nhiều khả năng trong quá tŕnh tiếp xúc sau này với các đại diện Nhật Bản ở Chiêu Nam Đảo và những nơi khác, Trần Trọng Kim đă được người Nhật t́m cách rỉ tai vận động để gieo cho ông mầm mống hi vọng về tương lai độc lập-canh tân xứ sở dưới sự bảo trợ của họ, nhưng điều này th́ Trần Trọng Kim vẫn kín miệng không thấy kể ra trong hồi kư. Dù sao, mưu đồ của Nhật cũng đă quá rơ, không mấy cần phải có thêm tài liệu để chứng minh.

 

     Sau khoảng một năm trải qua cuộc sống chờ đợi buồn tẻ ở Chiêu Nam Đảo, Dương Bá Trạc đă mất tại đây vào ngày 11 tháng 12 năm 1944 (nhằm 26 tháng 10 nămGiáp Thân) v́ bệnh ung thư phổi, thi hài được Nhật tổ chức hỏa táng đem về nước. Lúc này chỉ c̣n một ḿnh Trần Trọng Kim ở lại với vài người khác do Nhật đă đưa qua sẵn trước đó, để đến ngày 16.1.1945 th́ được bố trí đi Băng Cốc (Thái Lan) cùng với Đặng Văn Kư, một thành viên chủ chốt của đảng Phục Quốc thân Nhật.

 

     Ngày 9 tháng 3 năm 1945, vào lúc 21 giờ, sau khi bị Toàn quyền Pháp Decoux t́m cách tŕ hoăn yêu sách do đại sứ Nhật tại Đông Dương Shunichi Matsumoto đưa ra trong một tối hậu thư đă trao chỉ trước đó 2 giờ, đ̣i Pháp phải đặt toàn bộ quân đội và bộ máy cai trị thuộc địa dưới quyền điều khiển của ḿnh, Tổng tư lịnh NhậtYuichi Tsuchihashi đă ra lệnh mở màn cuộc đảo chánh lật đổ chế độ thực dân Pháp trên toàn cơi Đông Dương. Bị tấn công bất ngờ v́ chưa hề hay biết trước, quân pháp thất thế trên khắp cả ba kỳ Nam, Trung, Bắc và chỉ chống trả một cách yếu ớt rồi đầu hàng ngay trong ngày hôm sau. Toàn thể quan chức đầu năo của Pháp đều bị bắt giam, kể cả Toàn quyền Decoux, một số khác cùng quân lính phải bỏ chạy thoát thân sang Lào hoặc Trung Quốc.

 

     Việc đảo chánh, Nhật đă chuẩn bị kỹ sẵn trước, nên chỉ từ 9 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau, toàn cơi Việt Nam rơi vào tay Nhật, cả thực dân Pháp và thường dân, công chức đều bất ngờ. T́nh cảnh của họ lúc đó lao đao, nhưng nhờ tính rộng lượng cố hữu của người dân Việt, nên cũng không đến đỗi quá bi thảm: “…Các nhà chuyên môn Pháp được tiếp tục làm việc… Một vài kĩ sư Pháp mon men tới sở, bị đánh… Sau tôi nghe nói một số người Pháp ở miền Tây trốn vào bưng, không bị dân chúng đánh đập, giam giữ, tố cáo; có người c̣n giúp đỡ lương thực, che chở cho họ nữa. Ở Nam này như vậy, mà có lẽ ở Bắc, Trung cũng không khác mấy…. Có người bảo người Việt nào cũng có một ông Phật ở trong ḷng, câu ấy đúng” (Hồi kư Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn Học, 1993, tr. 233-234).

 

     Ngày 10.3.1945, lúc 11 giờ, Đại sứ Nhật ở Huế là Masayuki Yokoyama vào gặp vua Bảo Đại giải thích t́nh h́nh, tuyên bố “trao trả độc lập cho Việt Nam để cùng nhau xây dựng khối Đại Đông Á thịnh vượng”, đề nghị vua ra tuyên bố độc lập và chuẩn bị thành lập chính phủ mới trên cơ sở  hợp tác dưới sự bảo trợ của Nhật.

 

     Ngay hôm sau, ngày 11. 3.1945, triều đ́nh Huế tuyên bố băi bỏ Ḥa ước Patenôtre kư với Pháp năm 1884, nước Việt Nam được quyền thu hồi độc lập (dưới bản tuyên bố kư tên vua Bảo Đại cùng toàn thể Cơ mật viện, đứng đầu là Thượng thư Bộ Lại Phạm Quỳnh).

 

     Tờ chiếu tuyên bố độc lập có đoạn viết: Theo t́nh h́nh thế giới nói chung và hiện t́nh Á châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay,Ḥa ước Bảo hộ kư kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia độc lập!”

 

     Ở Hà Nội, Huế, Sài G̣n và một vài thành phố lớn, do sự sách động của các nhóm thân Nhật, một số người xuống đường rầm rộ để tri ân quân đội Nhật hoàng, nhưng quảng đại quần chúng th́ đều tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt với phong trào “độc lập” do Kempeitai (Hiến binh) và quân đội Nhật dựng nên. Ngày 17.3.1945, ở các hương thôn, lư trưởng được lệnh tổ chức dân chúng mừng ngày độc lập tại các đ́nh làng: Cửa đ́nh mở rộng, trước sân đ́nh có cờ, chuông, trống, như ngày cúng Thần. Hội đồng xă chỉ lưa thưa có mấy ông. Dân chúng chẳng ai đến cả, trừ một số chức việc có phận sự trong làng. Đến giờ, chuông trống nổi dậy, hương xă làm lễ tế Thần. Lư trưởng đọc lời ‘tuyên cáo độc lập’. Y như một bài văn tế. Xong, chiêng trống tiếp tục và buổi lễ chấm dứt không đầy 30 phút. Không một tiếng vỗ tay. Không một lời hoan hô. Các ông làng xă, khăn đen áo dài khệ nệ như trong các đám cúng Thần theo nghi lễ cổ truyền, lặng lẽ đóng cửa đ́nh sau khi dọn dẹp” (Nguyễn Vỹ, Tuấn chàng trai nước Việt, Quyển II, Sài G̣n, 1970, tr. 513).

 

     Cũng trong ngày 17.3.1945, Bảo Đại ban bố Đạo dụ số 1 theo đó nhà vua sẽ đích thân cầm quyền và chế độ chính trị mới sẽ quản lư đất nước theo khẩu hiệu “Dân vi quư” (dân trên hết), chỉnh đốn lại quốc gia, đồng thời kêu gọi các bậc hiền tài ra giúp nước.

 

     Ngày 18.3.1945, biểu t́nh lớn tại Sài G̣n để mừng độc lập, cảm ơn Nhật, và đón rước di hài nhà cách mạng Dương Bá Trạc đưa từ Chiêu Nam (Singapour) về (theo Đoàn Thêm, Hai mươi năm qua 1945-1964-Việc từng ngày, Nam Chi Tùng Thư, Sài G̣n, 1966, tr. 5).

 

     Một ngày sau, giải tán Cơ mật viện gồm 6 quan chức tối cao của triều đ́nh nhà Nguyễn do Phạm Quỳnh đứng đầu.

 

     Để chuẩn bị nội các mới, Bảo Đại hai lần gởi điện vào Sài G̣n mời Ngô Đ́nh Diệm ra Huế, nhưng cả hai bức điện đều bị t́nh báo Nhật cố ư ngăn chặn, nêu giả lư do Ngô Đ́nh Diệm cáo bệnh không ra Huế được, v́ thật ra phương án sắp đặt cho hoàng thân Cường Để (1882-1951) lên ngôi vua và Ngô Đ́nh Diệm (1901-1963) giữ chức thủ tướng trước đó không lâu đă bị giới lănh đạo quân sự Nhật hủy bỏ, do không muốn gây nhiều xáo trộn, để thay vào bằng kế hoạch Bảo Đại-Trần Trọng Kim cũng được chuẩn bị sẵn từ hơn một năm trước.

 

     Ngày 30.3.1945, Nhật cho người bố trí đưa Trần Trọng Kim từ Băng Cốc về Sài G̣n, lấy cớ Tư lệnh bộ ở Sài G̣n mời về để “hỏi việc ǵ về lịch sử” (Trần Trọng Kim, sđd., tr. 42). Đến nơi viên trung tướng tham mưu trưởng thuộc Bộ tư lệnh Nhật mới cho hay Phạm Quỳnh và các thượng thư cũ đă từ chức, vua Bảo Đại mời ông cùng với các ông Hoàng Trọng Phu, Vũ Ngọc Oánh, Trịnh Bá Bích, Hoàng Xuân Hăn, Cao Xuân Cẩm về Huế hỏi ư kiến.

 

     Thấy tên ḿnh mà không có tên Ngô Đ́nh Diệm, Trần Trọng Kim hỏi viên trung tướng: Tôi không có hoạt động ǵ, và không có phe đảng nào cả. Gọi tôi về Huế không có ích lợi ǵ. Xin cho tôi ra Hà Nội thăm nhà và uống thuốc”. Viên trung tướng trả lời: “Đó là ư của vua Bảo Đại muốn hỏi ông về việc lập chính phủ mới, ông cứ ra Huế rồi sẽ biết” (sđd., tr. 43).

 

     Ngày 2.4.1945, Nhật bố trí cho Trần Trọng Kim đáp xe lửa ra Huế. 19 giờ rưỡi ngày 5.4 xe lửa đến Huế, lát sau ông đă được gặp lại vợ con có sẵn ở đó, nói là đang trên đường ra Hà Nội định xin phép qua Xiêm t́m ông, nhưng sự t́nh cờ kỳ lạ này đă khiến có người suy diễn nhiều khả năng chính người Nhật đă sắp đặt sẵn sao đó.

 

     Những thay đổi giai đoạn cuối trong sự sắp xếp nhân sự cho bộ máy cai trị mới này, cả Bảo Đại, Cường Để, Ngô Đ́nh Diệm đều không hay biết. Duy Trần Trọng Kim có được người Nhật rỉ tai riêng cho biết hay không th́ đây vẫn c̣n là một điểm nghi vấn, v́ không thấy ông hé môi kể ra trong tập hồi kư, nhưng khả năng này là rất lớn, v́ từ hôm ở Băng Cốc về Sài G̣n, chiều nào viên đại úy ở Bộ tư lệnh Nhật cũng mời ông đến ăn cơm và nói chuyện, có khi nói chuyện đến một hai giờ khuya. Mấy ngày như thế, đến chiều hôm mùng hai tháng tư, đại úy đưa tôi ra xe lửa c̣n ngồi nói chuyện đến lúc xe chạy” (Trần Trọng Kim, sđd., tr. 46).

 

     Ngày 7.4.1945, Trần Trọng Kim vào yết kiến Bảo Đại. Theo như lời kể của ông trong tập hồi kư th́ ông t́m cớ thoái thác việc đứng ra lập chính phủ, lấy lư do già yếu, không có đảng phái và không hoạt động chính trị, rồi đề nghị dùng “người đă dự định từ trước, như Ngô Đ́nh Diệm chẳng hạn” (sđd., tr. 49) nhưng Bảo Đại cho hay đă gọi mà không thấy Ngô Đ́nh Diệm về. Nhà vua không ép, chỉ yêu cầu ông ở lại Huế nghỉ ít lâu, xem thế nào rồi hăy ra Bắc. Có lẽ lúc này vua vẫn c̣n tiếp tục ngóng tin Ngô Đ́nh Diệm, đâu có dè rằng kịch bản Cường Để-Diệm đă bị cánh tướng lănh Nhật bác bỏ, nên t́m cách ngăn chặn hai bức điện liên lạc của Bảo Đại, giữa lúc ông Diệm đang ở Sài G̣n trong một tâm trạng đợi chờ thấp thỏm!

 

     Đợi tin Ngô Đ́nh Diệm lâu không được, Bảo Đại sốt ruột quyết định mời Trần Trọng Kim vào làm việc lần thứ hai, thuyết phục  thành lập nội các. Xin trích tiếp đoạn hồi kư, qua đó vừa thấy được nội dung cuộc trao đổi giữa hai người, vừa luôn thể biết qua thành phần nội các do ông Trần đề nghị và được Bảo Đại chuẩn y ngay:

 

    Vua Bảo Đại thấy t́nh thế kéo dài măi cũng sốt ruột, triệu tôi vào bảo tôi chịu khó lập chính phủ mới.

 

     “Ngài nói:               

 

     “Trước kia người ḿnh chưa độc lập. Nay có cơ hội, tuy chưa phải độc lập hẳn, nhưng ḿnh cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ th́ người Nhật bảo ḿnh bất lực, tất họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh rất hại cho nước ta. Vậy ông nên v́ nghĩa vụ cố lập thành một chính phủ để lo việc nước”.

 

     Tôi thấy vua Bảo Đại thông minh và am hiểu t́nh thế, liền tâu rằng:

 

     “Nếu v́ quyền lợi riêng tôi không dám nhận chức ǵ cả, xong ngài nói v́ nghĩa vụ đối với nước, th́ dù sao tôi cũng cố hết sức. Vậy xin ngài cho tôi vài ngày để tôi t́m người, hễ có thể được tôi xin tâu lại.

 

     “Tôi ra bàn với ông Hoàng Xuân Hăn để t́m người xứng đáng làm bộ trưởng. Nguyên tắc của tôi định trước là lựa chọn những người có đủ hai điều kiện. Một: phải có đủ học thức và tư tưởng về mặt chính trị, hai: phải có đức hạnh chắc chắn để dân chúng kính phục…

 

     “Có một điều nên nói cho rơ, là trong khi tôi chọn người lập chính phủ lúc ấy, người Nhật Bản không bao giờ hỏi tôi chọn người này người kia. Tôi được hoàn toàn tự chủ t́m lấy người mà làm việc. Và tôi đă định từ trước rằng nếu người Nhật can thiệp vào việc trong nước th́ tôi thôi ngay, không làm nữa.

 

     Đến ngày cuối cùng tôi chọn được đủ người rồi kê rơ danh sách các bộ trưởng như sau:

– Trần Trọng Kim, giáo sư, Nội các Tổng trưởng

– Trần Đ́nh Nam, y sĩ, Nội vụ Bộ trưởng

– Trần Văn Chương, luật sư, Ngoại giao Bộ trưởng

– Trịnh Đ́nh Thảo, luật sư, Tư pháp Bộ trưởng

– Hoàng Xuân Hăn, toán học thạc sĩ, Giáo dục và Mỹ nghệ Bộ trưởng

– Vũ Văn Hiền, luật sư, Tài chánh Bộ trưởng

– Phan Anh, luật sư, Thanh niên Bộ trưởng

– Lưu Văn Lang, kỹ sư, Công chính Bộ trưởng

– Vũ Ngọc Anh, y khoa bác sĩ, Y tế Bộ trưởng

– Hồ Bá Khanh, y khoa bác sĩ, Kinh tế Bộ trưởng

– Nguyễn Hữu Thí, cựu y sĩ, Tiếp tế Bộ trưởng.

 

     “Chừng mười giờ sáng ngày 17 tháng tư năm 1945, tôi đem danh sách ấy vào tŕnh vua Bảo Đại. Vào đến nơi, tôi thấy ông Yokohama, tối cao cố vấn Nhật, đă ngồi đó rồi. Ông thấy tôi vào liền hỏi: “Cụ đă lập thành chính phủ rồi à?”. Tôi nói: “Vâng, hôm nay tôi đem danh sách các bộ trưởng vào tâu tŕnh hoàng thượng để ngài chuẩn y”.

 

     “Tôi đệ tŕnh vua Bảo Đại, ngài xem xong phán rằng: “Được”. Khi ấy ông Yokohama nói: “Xin cho tôi xem là những ai”. Ông xem rồi, trả lại tôi và nói: “Tôi chúc mừng cụ đă chọn được người rất đứng đắn”. Sự thực là thế, chứ không như người ta đă tưởng tượng là người Nhật Bản bắt tôi phải dùng những người của họ đă định trước” (sđd., tr. 50-53).

 

     Ngoài các bộ trưởng đă nêu trong danh sách, bộ máy chính phủ Trần Trọng Kim c̣n lần được bổ sung, gồm có:

 

     – Phan Kế Toại (1892-1992), Tổng đốc, Khâm sai Bắc Bộ (sau giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa)

 

     – Nguyễn Văn Sâm, Nhà báo, Khâm sai Nam Bộ (được cử theo Đạo dụ 108 ngày 14.8.1945, sau bị ám sát ngày 10.10. 1947)

 

     – Trần Văn Lai, Bác sĩ, Đốc lư Hà Nội (sau giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội)

 

     – Đặng Văn Hướng (1887-1954), Phó bảng, Tổng đốc Nghệ An (sau giữ chức Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh-Tĩnh của Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa)

 

     – Vũ Trọng Khánh (1912-1996), Luật sư, Đốc lư Hải Pḥng (sau giữ chức Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời)

 

     – Kha Vạng Cân (1908-1982), Kỹ sư, Đô trưởng Sài G̣n (sau giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa)

 

     Qua sự tŕnh bày ở trên, có thể thấy ngày càng rơ hơn việc đưa Trần Trọng Kim đứng ra lập nội các cho Bảo Đại trước sau đều do người Nhật đạo diễn một cách khéo léo để dẫn dụ Trần Trọng Kim vào “tṛng”. Được cái, cả họ và vua Bảo Đại đều không can thiệp sâu theo kiểu cơ cấu sẵn các thành phần nhân sự cấp bộ trưởng, như lối quy hoạch, cơ cấu nhân sự chặt chẽ bây giờ. Nhờ vậy Trần Trọng Kim đă có được sự chủ động trong việc t́m chọn nhân tài thích hợp theo quan niệm của ḿnh.

 

     Tuy nhiên, theo luật sư Trịnh Đ́nh Thảo (1901-1986), một thành viên chủ chốt của Nội các, Trần Trọng Kim “không tin ở sự thành thật của nhà cầm quyền người Nhật và lo ngại bị lôi cuốn vào những biến cố có hại cho tương lai xứ sở”, nhưng ông Trịnh đă thuyết phục được ông Kim nhận lời yêu cầu của Bảo Đại với lư do “phải gấp rút thành lập chính phủ Việt Nam độc lập để đặt các lực lượng Đồng minh, nhất là Pháp, trước một t́nh trạng pháp lư không thể đảo ngược bằng lời tuyên cáo hủy bỏ các hiệp ước bảo hộ…, tuyên cáo Việt Nam độc lập và thống nhất”. Ngoài ra ông Thảo c̣n cho biết Trần Trọng Kim đă được một chính khách Thái Lan là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Pridi Banomyong chia sẻ kinh nghiệm “bắt cá hai tay” (jouer sur les deux tableaux) để có thể tồn tại như Thái Lan, đại khái bằng cách song song với phe thân Nhật, Thái Lan cần dự bị sẵn một lực lượng chính trị khác hợp tác với Đồng minh để tránh cho Thái Lan bị liệt vào phe thua trận khi Thế chiến II kết thúc. Vị chính khách này c̣n khuyên Trần Trọng Kim “hăy nắm lấy độc lập mà không theo Nhật” (Trịnh Đ́nh Khải, Décolonisation du Vietnam: Un Avocat Témoigne, Paris, 1994, tr.62, dẫn lại theo Lê Xuân Khoa, Việt Nam 1945-1995, Tiên Rồng, USA, 2004, tr. 52-53).

 

     Nói ǵ th́ nói, về mặt lịch sử, vẫn phải công nhận Nội các vừa thành lập ngày 17.4.1945 là chính phủ đầu tiên của Việt Nam theo nghĩa hiện đại, và Trần Trọng Kimđă trở thành vị Thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, dù chỉ mới độc lập trên danh nghĩa. Tham gia Nội các của ông đều là các nhà trí thức tên tuổi, có tŕnh độ học vấn cao, nhiệt tâm, trong sạch và yêu nước, nhưng tất cả đều thiếu hẳn kinh nghiệm quản lư và nhất là sự lọc lơi chính trị trong thời loạn.

     Trừ Thủ tướng Trần Trọng Kim, chỉ có bằng cấp Trung học, chư quư vị bộ trưởng toàn có những bằng cấp to lớn: nào thạc sĩ bác sĩ, tiến sĩ luật khoa v.v. cả. Người dân Việt mừng thầm khi đọc danh sách nội các… Nhưng…” (Bùi Nhung, Thối nát, Sài G̣n, 1965, tr. 50).

 

     Về thái độ của quần chúng trước việc thành lập nội các mới, nh́n chung các thành phần trí thức (gồm cả sinh viên học sinh) đều nao nức phấn khởi đón luồng gió mới, một số khác dè dặt chờ đợi, v́ thấy vẫn c̣n lệ thuộc Nhật. Nhóm Thanh Nghị đứng đầu là Vũ Đ́nh Ḥe thậm chí từ ngày 20.4.1945 c̣n có hẳn một chương tŕnh riêng gọi là TÂN VIỆT NAM HỘI để ủng hộ Chính phủ (xem Hồi kư Vũ Đ́nh Ḥe, NXB Hội Nhà Văn, 2004, tr. 166-167).

 

     Phấn khởi tiếp đón nền độc lập bán phần vừa vớ được, ông Nguyễn Duy Phương c̣n cho ra hẳn một tập sách mỏng chuyên đề lấy tên Lịch sử độc lập và Nội các đầu tiên Việt Nam, do Việt Đông Xuất Bản Cục xuất bản tại Hà Nội khoảng nửa tháng sau khi Nội các thành lập, để bày tỏ sự ủng hộ tích cực, bằng cách trích đăng khá đầy đủ và hệ thống những tin tức, bài phỏng vấn các vị bộ trưởng liên quan các mặt hoạt động cùng chủ trương mới của Nội các, với lời hô hào nêu rơ: Chỉ hợp quần mới gây nên sức mạnh… Chúng ta hăy đem hết tài năng sĩ, nông, công, thương ra thực dụng. Để giải quyết những vấn đề quan trọng, để tiếp tế, cứu tế cho đỡ nỗi thống khổ đồng bào nghèo đói! Và để giữ vững đất đai thế nào là độc lập của Việt Nam một cách bất diệt”*.

 

     Một số đảng phái quốc gia như Đại Việt (ở Hà Nội), Phục Quốc, Việt Nam Quốc Gia Độc Lập (ở Sài G̣n), Tân Việt Nam (ở Huế) đều ủng hộ Nội các Trần Trọng Kim và được Nhật khuyến khích.

 

      Riêng dân chúng ở các vùng nông thôn th́ vẫn thờ ơ với chính trị.

 

     Thế rồi đến ngày 8.5.1945, Nội các Trần Trọng Kim mới chính thức tổ chức lễ ra mắt quốc dân tại Dinh Tổng trưởng (ṭa Khâm sứ Trung Kỳ cũ). Đầu tiên đọc bản Tuyên chiếu của Hoàng đế Bảo Đại về việc thành lập Nội các: Trẫm đă lựa chọn khắp nhân tài trong nước, kén lấy những người có học thức, có kinh nghiệm để đương việc nước trong buổi bây giờ. Trẫm chắc rằng chư khanh sẽ làm chức vụ không phụ ḷng trẫm ủy thác và ḷng dân kỳ vọng. Điều cần nhất là phải gây sự đồng tâm hiệp lực trong toàn thể quốc dân. Phải đoàn kết chặt chẽ các giai từng xă hội và luôn luôn giữ một mối liên lạc giữa chính phủ và nhân dân (…)” (Nghiêm Kế Tổ, Việt Nam máu lửa, NXB Mai Lĩnh, Sài G̣n, 1954, tr. 24).

 

     Sau đó, Nội các đưa ra bản tuyên cáo khẳng định nền độc lập mới có được sau 80 năm bị Pháp áp chế, cám ơn Nhật Bản đă ra tay “giải phóng”, kêu gọi quốc dân ra sức đoàn kết, gây mạnh tinh thần yêu nước trong mọi giai tầng xă hội, t́m mọi cách để các chính khách c̣n phiêu lưu được trở về tổ quốc, xóa bỏ những h́nh án bất công, để những người ái quốc c̣n bị giam cầm trong lao ngục có thể tùy tài sức mà tham dự vào công cuộc kiến thiết quốc gia”; chăm lo việc cứu đói, định lại thuế khóa cho công bằng; đặt những cơ quan để liên lạc mật thiết giữa chánh phủ với dân chúng; thống nhất pháp luật trong toàn quốc và tránh sự lạm quyền, tiệt trừ nạn tham nhũng; rèn luyện lớp thanh niên mới có khí khái có nghề nghiệp; chú trọng nâng cao tŕnh độ sinh hoạt của dân chúng. Chúng tôi xin tuyên thệ với quốc dân đem hết tâm trí để theo đuổi mục đích duy nhất là xây đắp nền độc lập nước nhà, không tư vị cá nhân hay đảng phái. Chúng tôi chắc rằng mọi người trong quốc dân cũng một ḷng v́ nước, giữ thái độ b́nh tĩnh và tuân theo kỷ luật, để làm hết phận sự. Mong nền móng xây đắp được vững vàng để cơ đồ nước Việt Nam ta muôn đời trường cửu” (nguyên văn bản tuyên cáo này có in trong phần phụ lục Một cơn gió bụi, sđd., tr. 192-195).

 

     Kế hoạch đặt ra đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, Chính phủ Trần Trọng Kim tiếp quản bộ máy cai trị của Pháp, thông qua sự thu xếp bàn giao lại của Nhật, đă hoạt động trong những điều kiện vô cùng khó khăn. Theo nhà sử học Pháp Philippe Devillers, có hai điểm trở lực căn bản nhất, đó là sự thiếu chín muồi về chính trị của dân chúng và quyền ngăn cấm của người Nhật: Quyền cấm cố của Nhật là rất nặng nề, cả về kế hoạch chính trị lẫn kế hoạch kinh tế và quân sự” (Histoire du Viêt Nam de 1940 à 1952, Éditions du Seuil,1952, tr. 128). Ngoài ra, c̣n nhiều nỗi khó khăn cụ thể và trực tiếp khác: bộ máy quan lại thực dân nửa phong kiến đă thối nát quá lâu; nạn đói khủng khiếp ở miền Bắc từ tháng 3.1945 v́ mất mùa và một phần quan trọng v́ chính sách nông nghiệp thời chiến do Pháp-Nhật gây ra làm cả triệu người chết, thây phơi đầy đường; bom đạn do quân Đồng minh Anh, Mỹ đổ xuống phá nát các cơ sở hạ tầng làm cho công tác cứu đói của Bộ Tiếp tế càng trở nên khó khăn trầy trật; Nhật ngày càng thua đậm trong trận Thế chiến (nhất là sau hai lần bị ném bom nguyên tử trong các ngày 6 và 8.8.1945); Pháp lăm le tái chiếm Đông Dương bằng mọi giá; thiếu sự hậu thuẫn tinh thần của quảng đại quần chúng, trong khi đó, hoạt động của Việt Minh, được chuẩn bị từ lâu và một cách khéo léo, có sách lược hẳn hoi, đang ngày càng tăng mạnh với chủ trương đánh đổ cả Pháp-Nhật lẫn chính quyền phong kiến giành độc lập, được nhân dân nhiều nơi trên khắp cả ba miền đất nước hưởng ứng. Nội các Trần Trọng Kim lâm vào thế bị động và ngày càng lúng túng, phải chấp nhận từ chức, tiếp theo là việc thoái vị của cả vua Bảo Đại v́ áp lực của cao trào cách mạng.

 

     Theo Những ngày chưa quên của Đoàn Thêm (Nam Chi Tùng Thư, Sài G̣n, 1967, tr. 42): Chánh phủ Trần Trọng Kim lập xong chưa được bao lâu, th́ niềm hi vọng của nhiều người, chứa chan sau ngày 9.3.1945, đă nhường chỗ cho sự hoang mang và lo ngại. V́ thời cuộc biến chuyển dồn dập ở khắp nơi, và những tin tức gây xúc động mạnh, dù bị quân đội Nhật kiểm duyệt, cũng vẫn lan tràn mau lẹ”.

 

     Liên quan việc Nội các Trần Trọng Kim từ chức, cả hai tài liệu Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim và Từ triều đ́nh Huế đến chiến khu Việt Bắc của Phạm Khắc Ḥe (NXB Hà Nội, 1983) đều phản ảnh những thông tin cơ bản giống nhau, chỉ khác nhau về một số chi tiết và ngày tháng. Đại khái, trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc và xu hướng quần chúng-trí thức ngă theo Việt Minh, nội bộ Chính phủ Trần Trọng Kim đă bắt đầu có những dấu hiệu phân hóa về sự lựa chọn chủ trương, đường lối.

 

     Được biết, trong khoảng thời gian này, Vũ Đ́nh Ḥe (1912-2011), người đứng đầu nhóm Thanh Nghị, cùng chí hướng với hai bộ trưởng Vũ Văn Hiền và Phan Anh(1912-1990), ban đầu rất tích cực ủng hộ Chính phủ Bảo Đại-Trần Trọng Kim, nay thấy không ổn, bắt đầu có những cuộc tiếp xúc với người của Việt Minh, thậm chí c̣n được đại diện của Việt Minh là Dương Đức Hiền (1916-1963) kết nạp vào Đảng Dân chủ. Trong tập Hồi kư Vũ Đ́nh Ḥe (NXB Hội Nhà Văn, 2004), ông cho biết: Trước ngày 17 [tháng 6.1945] tôi đă gặp hai anh Phan Anh và Vũ Văn Hiền, trao đổi nhận định về t́nh h́nh. Tôi cho hai anh biết tâm trạng của anh em trí thức ngoài Bắc giảm sút ḷng tin đối với Chính phủ [Trần Trọng Kim], một số coi như Chính phủ bất lực rồi, c̣n dân chúng th́ số đông ở thành phố trước sau vẫn thờ ơ, một số dân quê ngày càng đông ngưỡng mộ Việt Minh. Tôi thành thực thổ lộ với hai anh có lẽ nên dự bị ‘một hướng suy nghĩ khác’ cho kịp thời chuyển” (tr. 183).

 

     Trong một cuộc họp Nội các (Phạm Khắc Ḥe nói ngày 3.8.1945) ở Dinh Tổng trưởng, cả ba bộ trưởng Hồ Tá Khanh (1908-1996), Trần Đ́nh Nam (1896-1974), Nguyễn Hữu Thí đều đề nghị Nội các nên rút lui để nhường quyền lănh đạo cho Mặt trận Việt Minh càng sớm càng tốt, may ra mới cứu được đất nước. Nội dung đề nghị này, cả ông Ḥe lẫn ông Kim đều tŕnh bày giống nhau trong tập hồi kư của mỗi người. Nhưng về phản ứng của Nội các Tổng trưởng trước đề nghị rút lui, mỗi người lại kể khác nhau.

 

     Theo sự mô tả của Phạm Khắc Ḥe th́ ông Kim tỏ vẻ gay gắt, trách các bộ trưởng thiếu trách nhiệm, không khí buổi họp trở nên căng thẳng (Phạm Khắc Ḥe, sđd., tr. 45), c̣n Trần Trọng Kim trong tập hồi kư của ḿnh chỉ nói: Sự tôi thôi, th́ tôi đă dự định rồi nhưng để lấy lại đất Nam Bộ cho trọn công việc của ḿnh, tôi thôi ngay” (sđd., tr. 89).

 

     Cuộc họp phải tạm dừng. Hai ngày sau, 5.8.1945, toàn thể Nội các dâng lên vua tờ phiến xin từ chức. Ngày 6.8.1945, Bảo Đại chấp nhận đơn từ chức, nhưng yêu cầu tạm ở lại làm việc, chờ t́m người lập nội các mới. Trần Trọng Kim t́m cách liên lạc với những người có đảng phái như Ngô Đ́nh Diệm, Nguyễn Xuân Chữ, Lê Toàn, Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Đặng Thai Mai… mời ra Huế lập nội các mới nhưng sau một tuần lễ không thấy ai hưởng ứng, mà theo ông Kim tâu lại với Bảo Đại là do những người ông mời đều rất cách mạng, rất tả, và v́ điều này không làm vừa ḷng người Nhật nên họ đă chặn điện lại. Trong khi chờ đợi, ngày 12.8.1945, Bảo Đại ra đạo dụ đổi nội các từ chức thành nội các lâm thời, làm việc chỉ được mấy ngày th́ Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (14.8.1945). T́nh thế bức bách, thế lực của Nhật coi như tan ră, Đồng minh mạnh lên, chủ trương vận động vua Bảo Đại thoái vị của Việt Minh thông qua đầu mối liên lạc của Tôn Quang Phiệt (1900-1973) được Đổng lư Ngự tiền văn pḥng Phạm Khắc Ḥe tích cực ủng hộ, và theo đề xuất của Trần Đ́nh Nam, một cuộc họp khẩn cấp nội các đă được triệu tập sáng ngày 17.8.1945 do vua đích thân chủ tọa.

 

     Nhóm Trần Đ́nh Nam, Hồ Tá Khanh đề nghị Nội các rút lui, vua Bảo Đại thoái vị, toàn dân đoàn kết chặt chẽ chung quanh tổ chức mạnh nhất, hăng hái nhất là Việt Minh để bảo vệ nền độc lập. Theo Phạm Khắc Ḥe kể trong hồi kư th́ Trần Trọng Kim phản ứng, một cuộc tranh luận sôi nổi dấy lên, cuối cùng thống nhất ư kiến với bộ trưởng Vũ Văn Hiền (1911-1963), đề nghị tạm thời vẫn giữ chính thể quân chủ với vua Bảo Đại nhưng giao cho Việt Minh tổ chức nội các, thể hiện trong Đạo dụ số 105 được Phạm Khắc Ḥe soạn thảo ngay sau đó, trong giờ giải lao 15 phút.

 

     Trước cuộc họp, Phạm Khắc Ḥe được sự ủng hộ của Trần Đ́nh Nam đă chuẩn bị sẵn một bản dự thảo theo đó khẳng định tư cách và ư chí độc lập của dân tộc, kêu gọi mọi người ái quốc ra pḥ vua giúp nước, và động viên tinh thần hi sinh của Hoàng đế. Khi bản dự thảo được vua Bảo Đại cho phép đọc lên, Trần Trọng Kim phản ứng về việc hi sinh của Hoàng đế, cho là ép vua quá, trong khi đó Phan Anh phát biểu dung ḥa, nói để cho vua tự suy nghĩ quyết định. Bảo Đại yêu cầu đọc lại đoạn “hi sinh của Hoàng đế” nêu trong bản dự thảo để nghe cho rơ hơn, nghe xong vua đồng ư, giao cho Văn pḥng (tức cho Phạm Khắc Ḥe) làm văn bản để chiều kư. Văn bản này tạm gọi là “Chiếu động viên quốc dân” mà Bảo Đại đă kư ngay vào 4 giờ chiều hôm đó (17.8.1945) sau vài phút do dự và “một cái nhún vai nhè nhẹ”, trong có đoạn: Cuộc chiến tranh thế giới đă kết liễu… Trước t́nh thế quốc tế hiện thời, trẫm muốn mau có nội các mới… Muốn củng cố nền độc lập của nước nhà và bảo vệ quyền lợi của dân tộc, trẫm sẵn sàn hi sinh về tất cả các phương diện. Trẫm để hạnh phúc của nhân dân Việt Nam lên trên ngai vàng của trẫm. Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Trẫm chắc rằng toàn thể quốc dân cùng một ḷng hi sinh như trẫm” (Trần Trọng Kim, sđd., tr. 195-196; Phạm Khắc Ḥe có dẫn lại trong Từ triều đ́nh Huế…, tr. 58-59).

 

     Trong một diễn biến khác, ngày 19.8.1945 khi thấy t́nh thế đă nguy ngập đến nơi, “chỉ c̣n cách lui đi là phải hơn cả”, đến lượt Trần Trọng Kim cũng vào gặp vua, dẫn gương của vua Louis bên Pháp và vua Nicolas II bên Nga, đốc thúc Bảo Đại phải thoái vị ngay không nên chần chừ (Trần Trọng Kim, sđd., tr. 92).

 

     Đến giờ phút này, cả Bảo Đại, Trần Trọng Kim, Phạm Khắc Ḥe và phần lớn thành viên trong Nội các vẫn c̣n mơ hồ, chưa biết rơ lănh tụ Việt Minh là ai.

 

     Với vai tṛ đă bí mật nhận với Việt Minh (thông qua Tôn Quang Phiệt), Phạm Khắc Ḥe tiếp tục t́m mọi phương tiện khéo léo vận động Bảo Đại thoái vị, bằng cách luôn báo cáo với vua về những cuộc biểu t́nh của quần chúng đả đảo phát-xít, ủng hộ Việt Minh, về huyền thoại dân gian “thánh Nguyễn Ái Quốc” ra đời ở đất Nam Đàn… để khuyên nhà vua nên rút lui. Cuối cùng Hoàng đế đồng ư nói: Nếu quả người cầm đầu Việt Minh là ‘Thánh Nguyễn Ái Quốc’ th́ tôi sẵn sàng thoái vị ngay” (Phạm Khắc Ḥe, sđd., tr. 62). Nghe xong Phạm Khắc Ḥe khấp khởi vội vă lo soạn chiếu thoái vị, và hoàn tất ngay trong đêm 20.8.1945.

 

     Gần trưa ngày 23.8.1945, Bảo Đại nhận được tối hậu thư của Việt Minh, dưới đóng dấu “Thành bộ Việt Minh tỉnh Nguyễn Tri Phương” nhưng không có ai kư tên, đ̣i nhà vua phải trả chính quyền cho nhân dân và hứa sẽ bảo đảm tính mạng, tài sản cho hoàng gia, hạn cho nhà vua phải trả lời trước 13 giờ 30 phút ngày 23.8.1945 và cử ông Phạm Khắc Ḥe làm người liên lạc giữa nhà vua và Chính quyền cách mạng.

 

     Theo đề nghị của Phạm Khắc Ḥe, một cuộc họp nội các đă được triệu tập ngay lập tức vào đúng 12 giờ 25 phút cùng ngày để kịp trả lời Việt Minh đồng thời góp ư kiến cho dự thảo Chiếu thoái vị do chính ông Ḥe khởi thảo. Cuộc họp do vua chủ tọa, có mặt Trần Trọng Kim, Trần Văn Chương (1898-1986), Trần Đ́nh Nam, Trịnh Đ́nh Thảo, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Hữu Thí, Phạm Khắc Ḥe. Mọi người đồng ư chấp nhận các điều kiện do Việt Minh đưa ra trong tối hậu thư, c̣n Chiếu thoái vị th́ chỉ sửa có mấy chữ “nồi da xáo thịt” thành “Nam Bắc phân tranh”.

 

     Tờ chiếu lịch sử đó của Hoàng đế Bảo Đại, vua cuối cùng triều Nguyễn sau 143 năm trị v́ đất nước phong kiến mà hơn một nửa thời gian bị lệ thuộc Pháp, chính thức đề ngày 25.8.1945. Ông chấp nhận từ bỏ ngôi báu một cách khá mau lẹ một phần v́ muốn đặt lợi ích của quốc dân lên trên, phần khác cũng do bị áp lực từ nhiều phía và cũng chẳng c̣n cách nào khác.

 

     Chiều ngày 26.8.1945, trong không khí buồn tẻ chỉ hiện diện vài người thân cận, vua làm lễ cáo yết Liệt thánh về việc thoái vị ở Thế miếu là nơi thờ Gia Long và các vua nối tiếp. Các quan văn vơ được thông báo trước nhưng đều không đến dự.

 

     Chiều 30.8.1945, tại cuộc lễ thoái vị được cử hành long trọng trước Ngọ Môn, Bảo Đại mặc triều phục tuyên độc chính thức Chiếu thoái vị, lời lẽ chân thực cảm động, với sự có mặt của đại diện Việt Minh gồm các ông Trần Huy Liệu (Trưởng đoàn), Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận cùng sự chứng kiến của đám đông hàng vạn dân chúng:

 

V́ hạnh phúc của dân tộc Việt Nam,

V́ nền độc lập của Việt Nam,

 

Để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hi sinh tất cả, và ước mong rằng sự hi sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc.

Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ư, để quyết định thoái vị. Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào sau hỗn loạn đau thương, th́ chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng.

 

Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đă chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ cơi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm không thể làm ǵ đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước.

 

Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của ḿnh, Trẫm đă quyết định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng ḥa.

 

Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy t́nh huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đă chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù không theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trận, như vậy có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đă được xây dựng trên t́nh đoàn kết dứt khoát của toàn thể nhân dân.

 

Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xă hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng ḥa, hầu củng cố nền độc lập quốc gia.

 

Riêng về phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đă trải qua bao nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Từ nay Trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa Trẫm, hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta… (chép theo Con rồng Việt Nam của Bảo Đại, tr. 187-188, có một số câu chữ khác hơn so với văn bản chép trong Phụ lục hồi kư Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim).

 

Đọc xong, vua Bảo Đại trao kiếm vàng và ấn ngọc cho đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu, biểu thị chấm dứt triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Nội các Trần Trọng Kim, mà ba tuần lễ sau cùng đổi gọi Nội các Lâm thời, coi như cũng chấm dứt nhiệm vụ lịch sử.

 

     Trong hồi kư Con rồng Việt Nam (Hồi kư chính trị 1913-1987, Nguyễn Phước Tộc xuất bản, 1990), cựu hoàng Bảo Đại sau này nhớ lại: Bản tuyên ngôn được đọc trong sự yên lặng hoàn toàn. Tôi quan sát các khán giả đứng hàng đầu. Tất cả các vẻ mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên cùng cực. Nam và nữ đều ngẩn ngơ. Bản tuyên ngôn thoái vị của tôi như tiếng sét đánh xuống ngang đầu họ. Họ lặng người đi. Trong một bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn tín, quốc bảo của hoàng triều choTrần Huy Liệu, mà chính ông ta cũng có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong khi tôi hồi cung, đám đông tan ră, không một tiếng kêu” (tr. 188).

 

     Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, chấm dứt chế độ phong kiến, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa.

 

     Về phần Nội các Trần Trọng Kim, mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian chưa đầy  4 tháng (từ 17.4 đến 7.8.1945, nếu tính đến 23.8.1945 khi quyết định xong Chiếu thoái vị th́ được 4 tháng 6 ngày, tổng cộng 126 ngày, tương đương 1/3 năm) và làm việc trong những điều kiện vô cùng khó khăn, nhất là khi vẫn bị quân đội Nhật kiềm chế mọi mặt, Nội các đă tỏ ra năng nổ, nhiều thiện chí và cũng đă làm được một số việc đầy ư nghĩa, đáng ghi nhận:

 

     – Tháng 6 năm 1945, đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam (bỏ tên Đại Nam, Annam); tạm duy tŕ bài quốc thiều “Đăng đàn cung“; đổi mới quốc kỳ, thay cờ Long tinh bằng cờ quẻ Ly có nền vàng h́nh chữ nhật, giữa có h́nh quẻ Ly màu đỏ thẫm.

 

     – Bộ Tiếp tế tập trung cao độ lo việc cứu đói nhưng kết quả rất hạn chế v́ phương tiện, nhân lực đều do quân Nhật nắm giữ và nhất là giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển từ Nam ra Bắc đều bị quân Đồng minh cắt đứt.

 

     – Thanh trừng quan tham lại nhũng với kết quả hạn chế, v́ thời gian ít và điều kiện khó khăn trước mắt về nhân sự chưa cho phép làm mạnh.

 

     – Tha thuế thân cho người dân và cho những công chức có thu nhập thấp. Thực hiện sự công bằng về thuế khóa.

 

     – Chủ trương tăng lương cho tiểu công chức, bỏ các món chi tiêu huy hoàng vô ích.

 

     – Can thiệp với Nhật để từ ngày 9.8.1945 tổng ân xá các tù chính trị, kể cả những người cộng sản đă bị Pháp bắt giam tại các nhà lao và nhà ngục khổ sai. Chủ trương trừng thanh quan lại và bài trừ tệ hối lộ.

 

     – Đấu tranh với Nhật đ̣i lại các công sở và lấy lại được ba thành phố nhượng địa Hà Nội, Hải Pḥng và Đà Nẵng kể từ ngày 20.7.1945.

 

     – Ngày 1.8.1945, Đốc lư Hà Nội Trần Văn Lai cho phá các tượng Pháp ở Hà Nội vốn biểu trưng cho nền thống trị ngoại bang, như tượng Paul Bert, Jean Dupuis, Đầm X̣e ở Cửa Nam, Đài kỷ niệm Lính Khố xanh, Khố đỏ.

 

     – Ngày 14.8.1945, tranh thủ lấy lại Nam Kỳ cho triều đ́nh Huế, thống nhất (về mặt danh nghĩa) đất Nam Kỳ vào đất nước Việt Nam.

 

     – Chủ trương cho phép thành lập các đảng phái chính trị.

 

     – Về tư pháp, thành lập Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp trên cơ sở thống nhất xứ sở, các quyền tự do chính trị, tôn giáo và nghiệp đoàn. Đạo luật tổ chức nghiệp đoàn đầu tiên ở Việt Nam là do chính phủ Trần Trọng Kím soạn thảo và ban hành ngày 5.7.1945.

 

     – Đổi chương tŕnh học tiếng Pháp ở bậc Tiểu học và Trung học sang chương tŕnh tiếng Việt, do Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ thuật Hoàng Xuân Hăn chủ tŕ biên soạn.

 

     – Hành chánh được cải tổ với việc dùng chữ Việt trong tất cả các giao dịch của chính phủ ngoại trừ lănh vực y tế và các văn thư liên lạc với Pháp hoặc với các công ty người Hoa.

 

     – Bộ trưởng Bộ Thanh niên Phan Anh đă thành lập đoàn Thanh niên Tiền tuyến, Thanh niên Xă hội. Trường Thanh niên Tiền tuyến đă đào tạo ra nhiều tướng lĩnh, sĩ quan của Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa sau này.

 

     – Trong giai đoạn tồn tại cuối, nhận thức được trào lưu, tham gia dàn xếp êm và nhanh chóng việc thoái vị của Bảo Đại để trao quyền lănh đạo cho chính quyền cách mạng, tránh một cuộc xung đột đổ máu rất có thể xảy ra nếu có sự kháng cự.

 

     Nh́n chung, xét trên những điều kiện lịch sử cụ thể, trong vô vàn khó khăn các mặt, Nội các Trần Trọng Kim dưới sự lănh đạo đầy thiện chí của vua Bảo Đại đă đạt được một số thành công nhất định, nhưng tất cả đều dang dở. Một số việc quan trọng về nội trị, ngoại giao đều rất sáng suốt nhưng chỉ vừa kịp đưa ra chủ trương th́ thời cuộc đă chuyển sang hướng khác.

 

     Trong số những thành tích kể trên, thành tích chói lọi nhất tiếp tục ảnh hưởng tốt đến các giai đoạn chuyển tiếp và thậm chí đến bây giờ là chương tŕnh cải cách giáo dục tiếng Việt do Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ thuật Hoàng Xuân Hăn (1908-1996) chủ tŕ biên soạn (quen gọi tắt Chương tŕnh Hoàng Xuân Hăn), hoàn thành chỉ trong ṿng vài tuần lễ, và được đem ra áp dụng ngay ở miền Trung và miền Bắc (miền Nam v́ có sự trở lại của người Pháp nên chương tŕnh Pháp vẫn c̣n tiếp tục cho đến giữa thập niên 1950). Nếu không đủ nhiệt tâm yêu nước và tŕnh độ vững vàng, trên không có “minh quân” một ḷng ủng hộ, quyết định nhanh, làm sao một chương tŕnh giáo dục quan trọng như vậy có thể được hoàn thành mau chóng với tốc độ kỷ lục, mà nếu đem so sánh với cách làm việc luộm thuộm ngày nay, với suốt mấy chục năm chương tŕnh học vẫn chưa ổn định, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt một trời một vực!

 

     Theo GS Dương Thiệu Tống (1925-2008), so với các chương tŕnh trung học Việt Nam về sau đó, chương tŕnh Hoàng Xuân Hăn là một chương tŕnh cải tổ nền trung học Việt Nam sâu rộng nhất, từ việc thay đổi cấu trúc nền trung học cho đến việc đặt ra những môn học mới, thay đổi nội dung các môn học cũ, nhưng nó đă được thực hiện trong thời gian ngắn nhất và với số giáo sư tham gia ít ỏi nhất. Mỗi môn học chỉ có một hoặc hai người soạn thảo cho tất cả các lớp của bậc trung học từ lớp đệ nhất niên cho đến lớp đệ tam chuyên khoa.

 

     “Từ khi ra đời cho đến khi giải tán để nhường vai tṛ lịch sử cho Mặt trận Việt Minh…, nội các Trần Trọng Kim chỉ đứng được 4 tháng, nếu không làm được nhiều việc vĩ đại nhưng ít nhất phải nhận nội các này đă tỏ ra có nhiều thiện chí. Tuy nhiên xét về năng lực, ta thấy Nội các này chỉ có thể thích hợp cho thời b́nh, do đó ta không lấy làm lạ khi thấy nó lùi bước nhanh chóng trước sự tiến triển mau lẹ của cao trào Cách mạng năm 1945” (Phạm Văn Sơn, Việt sử toàn thư, Sài G̣n, 1960, tr. 706).

 

     Nội các Trần Trọng Kim thực tế vẫn nằm dưới sự bảo hộ của quân đội Nhật chiếm đóng Đông Dương. Chính sách Đại Đông Á, “xây dựng khu vực thịnh vượng chung” của Nhật trước sau vẫn chỉ là một tên gọi khác cho ách thống trị mới của quân phiệt Nhật, và Trần Trọng Kim với tính cách một học giả chưa lọc lơi chính trị đă có lúc nhẹ dạ đặt niềm tin không đúng chỗ.

 

     Về phần cá nhân Trần Trọng Kim, sau khi hoàn toàn rời khỏi chức vụ cùng với vua Bảo Đại (23.8.1945), ông tạm ở lại Huế khoảng hơn ba tháng trong cảnh sinh hoạt buồn tẻ chờ thu xếp điều kiện trở ra Hà Nội cuối tháng 11.1945. Trong lương tâm thanh thản v́ tự cho ḿnh đă làm hết trách nhiệm, ông luôn tỏ ra ngậm ngùi thân thế, chán bỏ công danh, và như lời ông nói, thế là xong một giấc mộng Nam Kha” (sđd., tr. 98), định bụng già yếu rồi “Không có làm ǵ nữa và cũng chẳng đi đâu cả, chỉ vui với mấy quyển sách cổ và mấy người bạn cũ, tṛ chuyện tiêu khiển. Tưởng thế là yên, ngờ đâu t́nh thế phải phiêu lưu lần nữa” (sđd., tr. 100). T́nh thế “phiêu lưu” đó trước nhất là v́ cảm thấy “không ở yên”, như lời ông tâm sự với một bạn vong niên (xem Lăng Nhân, sđd., tr. 87), và phần khác muốn tránh trước cuộc binh lửa Việt-Pháp dự đoán sắp xảy ra, kết hợp với mục đích phụ xem công việc của các nhà cách mạng xưa nay tuyên truyền rầm rĩ, nếu có thật mà làm được việc ǵ càng hay, nếu không cũng là một dịp cho ta ra khỏi cái hoàn cảnh nguy hiểm này” (sđd., tr. 132). Những chi tiết này cho thấy, Trần Trọng Kim tuy có xu hướng chính cầu an, đă biết ngán ngẫm công danh nhưng vẫn chưa thật sự “tắt lửa ḷng”, mà vẫn c̣n có ít nhiều dự định chính trị nhưng chỉ với thái độ cầu âu tiêu cực, được chăng hay chớ.

 

     Thế rồi cuối tháng 5.1946, từ Hà Nội ông đă t́m đường lưu vong sang Trung Quốc, theo đường bộ Lạng Sơn, có ư muốn liên lạc lại với Bảo Đại và các nhóm “ṭng vong” v́ Bảo Đại đă được cử sang đó từ trước hồi tháng 3.1946 dưới danh nghĩa cố vấn cho Chính phủ Lâm thời giao hảo với chính quyền Tưởng Giới Thạch, nhưng sau đó đi Hồng Kông rồi không về nước.

 

     Theo nhận định của Lăng Nhân, Tôi biết ông không có ư ‘ṭng vong’ để mưu trở lại chính quyền mà chỉ cốt cho trọn t́nh nghĩa, và cố vấn cho những người tâm phúc trong Đại Việt như Đặng Văn Sung, Phan Huy Quát, Nguyễn Hữu Trí… để thực hiện chính nghĩa quốc gia mà Bảo Đại tượng trưng” (sđd.,tr. 87)

 

     Sau nhiều năm tháng sống thiếu thốn ở Quảng Châu và Hồng Kông, ngày 6.2.1947, ông trở về Sài G̣n ở tạm nhà luật sư Trịnh Đ́nh Thảo. Người Pháp cùng cựu hoàng Bảo Đại thu xếp cho ông trở về Sài G̣n lần này là để thăm ḍ, vận động thành lập chính phủ mới, nhưng khi về đến, ông nhận ra những lời hứa hẹn của Pháp đềugiả dối nên quyết định không làm ǵ.

 

     Về giai đoạn ở Pháp về, ông có kể trong tập hồi kư, và ở một chỗ khác, kể rơ hơn cho người em trai vợ ḿnh là Bùi Nhung nghe: Tôi trở về nước có nhiệm vụ dọ dẫm xem Pháp có thật t́nh không, nghĩa là có cho Việt Nam tự do, độc lập thật sự như trong khối thịnh vượng chung của Anh không? (Commonwealth), Tôi gặp ông Cao ủy ở Sài G̣n. Sau 1 giờ chuyện tṛ, tôi biết rơ cái dă tâm của thực dân! Liên hiệp Pháp chỉ là một thứ cũi chó mạ vàng! Ông Cao ủy, lúc tiễn tôi ra cửa, có nhă ư muốn nhân danh chánh phủ Pháp giúp tôi một số tiền mở nhà in, để theo đuổi con đường văn hóa. Tôi cám ơn, không nhận. Cũng tiền của dân Việt Nam chứ tiền đâu của Pháp! Hồi Nhật đầu hàng Đồng minh, các cố vấn Nhật biếu tôi một lúc cả 5 chục triệu để làm vốn mở mang văn hóa tôi cũng kiếu, huống hồ của thực dân. Các ông chánh khách tưởng tôi về nắm ghế Thủ tướng, kéo đến chật căn nhà… Khổ quá, có ông bám sát suốt ngày đêm… Có một ông, ông Luật sư cậu biết đó, đêm đến kê ghế bố nằm cạnh giường, nói chuyện cả đêm! Ḿnh mất ngủ, mệt phờ. Tôi đă thú thật với các ông ấy tôi không làm ǵ cả, các ông không tin!…” (sđd., tr. 99-100).

 

     Qua một bức thư mới được phát hiện và công bố gần đây, gởi cho Hoàng Xuân Hăn, được ông viết từ Sài G̣n đề ngày 8.5. 1947, chúng ta c̣n biết chắc thêm nhiều sự thật về những hoạt động và quan điểm chính trị của ông liên quan đến người Pháp, cựu hoàng Bảo Đại và một số đảng phái quốc gia, v́ đây là bức thư ông viết riêng cho người tâm phúc, không che giấu sự thật: Tôi xem thư của ông, nhất là đoạn viết bằng chữ nôm, tôi biết rơ sự t́nh và tôi đă phiên dịch ra quốc ngữ, gửi sang để Ngài [tức Bảo Đại] xem…. Cái t́nh thế nước ta bây giờ, tôi cũng hiểu đại khái như ông… Tôi sở dĩ về đây là v́ Ngài và tôi ở bên ấy, hoang mang chẳng biết rơ ǵ cả, nhân có ông Cousseau do ông D’Argenlieu sai sang gặp Ngài và tôi, nói Pháp sẵn ḷng đổi thái độ để cầu hoà b́nh. Ngài thấy thế bảo tôi về tận nơi xem thái độ người Pháp có thật không, và nhân tiện xem ư tứ người Việt ta thế nào. Nếu làm được việc ǵ ích lợi cho nước và để cho dân đỡ khổ, th́ ta cố làm cho trọn nghĩa vụ của ḿnh, nếu không th́ lương tâm ta cũng yên, v́ đă cố hết sức mà không làm được. Tôi về đây hôm 6 tháng hai tây, không gặp ông D’Argenlieu, v́ ông ấy sắp về Pháp. Ông ấy cho người bảo tôi chờ ông ấy sang sẽ nói chuyện. Tôi có gặp mấy người có chủ nhiệm về việc chính trị, nói chuyện th́ tử tế lắm và đồng ư hết cả. Nhưng xét ra họ nói một đường, làm một nẻo, toàn là những việc mưu mô lừa dối cả….Tôi xem việc người Pháp làm, không thấy ǵ là chân thực. Họ thấy tôi giữ cái thái độ khảng khái không chịu để họ lợi dụng, họ phao ra rằng tôi nhu nhược và đa nghi không làm được việc. Họ cho những người Nam thân tín của họ đến nói muốn gặp tôi, tôi từ chối không gặp ai cả….Dù sao, tôi cũng không ân hận v́ việc tôi về đây. Có về đây mới biết rơ sự thực. Biết rơ sự thực th́ cái bụng tôi yên không áy náy như khi ở ngoài kia. Bây giờ tôi nhất định không làm ǵ cả. Nếu thời cục yên ổn th́ tôi về ngoài Bắc, nếu không th́ xoay xở ở tạm trong này, chờ khi khác sẽ liệu. C̣n về phương diện người ḿnh, th́ tôi thấy không có ǵ đáng vui. Phe nọ đảng kia lăng nhăng chẳng đâu vào đâu cả. Ai cũng nói v́ ḷng ái quốc, nhưng cái ḷng ái quốc của họ chỉ ở cửa miệng mà thôi, nhưng kỳ thực là v́ địa vị và quyền lợi, thành ra tranh giành nhau, nghi kỵ nhau rồi lăng mạ lẫn nhau…. Tôi thấy t́nh thế có nhiều nỗi khó khăn quá, mà minh th́ thân cô thế cô, không làm ǵ được, cho nên chỉ giữ cái địa vị bàng quan mà thôi… Tôi vẫn biết việc chống với Pháp chỉ có V.M. mới làm nổi… Nay V.M. đứng vào cái địa vị chống Pháp, tất là có cái thanh thế rất mạnh…. Đó là ư kiến riêng của tôi, c̣n các ông nghĩ thế nào tôi không biết…” (theo Nguyễn Đức Toàn, Viện nghiên cứu Hán Nôm).

 

     Đầu tháng 3.1948, ở tuổi 65, vừa túng thiếu vừa mệt mỏi và bất lực trước thời cuộc, lại bị đám chính khách cơ hội tối ngày bao vây trong căn nhà ở đậu chật hẹp của người anh vợ, ông quyết định bỏ Sài G̣n qua Nam Vang (Phnom Penh, Campuchia) sống với người con gái, cũng trong cảnh nghèo túng. Trong thời gian này, ông đă tập hợp các bản thảo nhật kư của ḿnh viết thành cuốn hồi kư Một cơn gió bụi, mà phần kết thúc là nêu lên một số nhận xét về những chỗ hay dở của phong trào Việt Minh và khẳng định tấm ḷng chân thành của ông đối với dân tộc. Đây là quyển sách chứa được nhiều sử liệu quư hiếm mà ta không thể t́m thấy bất kỳ ở đâu trong số những tập “chính sử” hiện đại, rất cần được giới nghiên cứu sử học quan tâm khảo định kỹ v́ có thể c̣n một số chi tiết chưa chính xác, để viết lại bộ thông sử sau này, nhất là về những sự kiện lịch sử Việt Nam liên quan giai đoạn 1945-1949.

 

     Tâm trạng ông vào khoảng thời gian tạm trú Nam Vang được ghi lại ngay trong đầu sách qua hai câu thơ trích dẫn của Đái Thúc Luân (732-789) thời Đường: Liêu lạc bi tiền sựChi li tiếu thử thân (Quạnh hiu buồn nỗi trước kia/ Vẩn vơ chuyện vặt, cười kh́ tấm thân).  Và trong đoạn tâm sự gần cuối tập hồi kư: “Tôi nay già rồi, không c̣n hăng hái làm được việc ǵ nữa. Tôi chỉ mong được yên ổn, để về nghỉ ngơi cho trọn tuổi già, ấy là cái sở nguyện chân thực của tôi. Vả trong quăng đường tôi vừa đi qua, trải bao những cảnh huống đau buồn khổ sở, may như Trời Phật cứu giúp, tôi duy tŕ được đến bây giờ, mà không trụy lạc vào đâu cả, thật là cái phúc lớn vậy” (sđd. tr. 185).

 

     Lăng Nhân kể: Vốn là người nho nhă phác thực và chân thành, khi không bị lôi cuốn vào trường chính trị, phải đối phó với một canh bạc tḥ ḷ sáu mặt, không thích ứng với ḷng ḿnh, nên mỗi khi nhàn thoại ông hay mân mê điếu thuốc lá vấn tay, chặc lưỡi một đường triết lư: Nghĩ cho cùng, ở đời chẳng cái đếch ǵ ra cái đếch ǵ…” (sđd., tr. 67).

 

     Ít lâu sau ông trở về Việt Nam, rồi thuê nhà định cư tại Hà Nội.

 

     Sau khi do lời mời của Quốc trưởng Bảo Đại về Sài G̣n dự Đại hội đồng Quốc gia (c̣n gọi “Quốc dân đại hội”) từ ngày 6.9.1953, được bầu làm Chủ tịch Chủ tịch đoàn nhưng chỉ hư vị và không thực tế làm ǵ, ông lên Đà Lạt định sống an dưỡng cùng với gia đ́nh nhưng chưa được bao lâu th́ mất đột ngột tại đây v́ bị đứt mạch máungày 2 tháng 12 năm 1953, thọ 71 tuổi, thi thể được đưa máy bay về Hà Nội an táng, cạnh chùa Láng, .

 

      Theo cách kể có phần hơi úp mở trong tập hồi kư của Bùi Nhung, em trai vợ ông, cũng là người rất yêu quư gần gũi ông, th́ cái chết đột ngột của Trần Trọng Kim có khả năng do bàn tay của thực dân cùng bọn a ṭng  hăm hại, sau một mũi thuốc chích của ông bác sĩ quen tên Phiếm, Thị trưởng Đà Lạt (sđd., tr. 103-104).

 

III. “Một cơn gió bụi”

 

Trần Trọng Kim được đánh giá là một học giả uyên thâm cả tân học lẫn cựu học, là người tận tụy cho ngành giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông là người có tư tưởng bảo thủ và dân tộc-bảo hoàng. Chính Phan Anh, Bộ trưởng Thanh niên trong Nội các trước đây của ông đă từng nhận xét: “Trần Trọng Kim là một người yêu nước nhưng không phải là một nhà chính trị”. Điều này không chỉ đúng với ông mà c̣n đúng cả với bộ sậu của ông và với vua Bảo Đại nữa.

 

     Không ai phủ nhận Nội các Trần Trọng Kim là do Nhật lập ra để lèo lái theo ư đồ chính trị của Nhật (chuyện này chính Trần Trọng Kim và những người xung quanh ông cũng đă biết trước và sau khi chấp chính), nhưng nội các đó có “tay sai bù nh́n” hay không th́ lại là vấn đề đă gây nên nhiều tranh căi.

 

     Bùi Diễm cháu gọi ông bằng chú (miền Nam gọi dượng) có lẽ là một trong những người có điều kiện tiếp xúc gần gũi và rành rẽ hơn hết về tính cách ngây thơ chính trị của ông cũng như của cả nhóm bộ trưởng dưới quyền ông, đă từng đánh giá: Cụ Kim vẫn c̣n bị những khuynh hướng tổ chức theo lối cổ ngày xưa ảnh hưởng rất nhiều. Khi t́m người ra phục vụ, cụ đă mời những người vừa xuất sắc về học vấn, vừa chánh trực thanh liêm về cùng làm việc. Cụ coi đây là những đức tính tiên quyết, bắt buộc phải có ở những người phục vụ đất nước. Khi nh́n lại bằng con mắt hiện thời th́ quả thật lúc loạn ly bấy giờ chưa chắc đă phải là lúc của những đức tính như vậy….Tuy thế, hầu hết các nhân viên trong cả chánh phủ đều thiếu kinh nghiệm chính trị thực tiễn. Khi giải quyết các vấn đề chính trị, họ thường giải quyết dựa vào các quan niệm lư thuyết. Họ sẵn sàng tán thành các giải pháp được đề ra, miễn là những giải pháp đó có vẻ hợp luận lư….Tuy không hề nghe lệnh [người Nhật], họ cũng chẳng hề biết rơ thấu đáo t́nh h́nh chính trị và quân sự đang gây sóng gió chung quanh…. Họ chẳng biết tí ǵ về người Mỹ…. Theo tôi nhớ th́ h́nh như các bộ trưởng chưa bao giờ nói ǵ đến chuyện ông Hồ Chí Minh hoặc Việt Minh…. Ngay cả đến người Nhật, mà tôi nghĩ là họ phải hiểu hơn cả, họ cũng chẳng biết rơ ư định của người Nhật. Dường như họ cũng chẳng lo lắng mấy về vấn đề người Nhật sắp sửa thất bại…. Theo tôi thấy th́ có lẽ ông [ông chú tôi] không màng ǵ đến chuyện tranh chấp quyền lực trong tương lai. Ngược lại, ông đă nghe về Việt Minh và đang tự hỏi xem thật sự họ có phải là nhóm người lănh đạo hữu hiệu nhất cho quốc gia vào những ngày khó khăn sắp tới hay không? Ông bảo tôi rằng h́nh như đảng Việt Minh đă được Hoa Kỳ ủng hộ. “Nếu đúng như vậy thật”, ông nói tiếp “th́ ta vui ḷng nhượng quyền cho họ” Một tuần sau th́ có tin Nhật đầu hàng Đồng minh, ở Huế t́nh h́nh chẳng những đă cực kỳ sôi sục, mà c̣n rối ren mù mịt. V́ chưa sửa soạn kỹ lưỡng để nắm quyền, khi định mệnh xô ngă Nhật, chánh quyền của ông chú tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, không biết phải hành động ra sao….Tuy thế sau khi cụ Kim đă quyết định [từ chức] th́ tất cả những cảm giác vui buồn lẫn lộn đều hoàn toàn biến mất. Cụ đă nói với tôi rằng: ‘Giờ chú hoàn toàn vui mừng như xưa, sẽ có người khác phải gánh trách nhiệm. Thật là nhẹ nhàng vô cùng’”.

 

Do cái ngả rẽ sang con đường chính trị mà không thành công như niềm tin có thể ngây thơ và chí hướng tốt đẹp, sau khi Cách mạng tháng 8.1945 thành công, và nhất là sau năm 1954, cũng v́ cái lư lịch chính trị đó, nên tương tự như trường hợp Phạm Quỳnh, ở miền Bắc người ta không nhắc ǵ đến ông nữa, cả về phương diện học thuật. Cá nhân Trần Trọng Kim cùng với quyển Việt Nam sử lược nổi tiếng một thời đă bị một số nhà sử học mác-xít đầu đàn như Trần Huy Liệu, Trần Văn Giàu… phê phán nặng nề bằng một số cụm từ như bù nh́n, phản dân tộc…., cho dù lịch sử đă sang trang, Nội các Trần Trọng Kim đă chết đi từ lâu và thực tế không c̣n có bất kỳ cơ hội nào ngóc đầu dậy được để gây lo lắng cho họ nữa! Các sách giáo khoa môn sử cũng theo đó mà đưa ra các nhận định, hoặc mạt sát nặng nề, hoặc chỉ nhắc lướt qua như một chi tiết phụ không đáng kể…, khiến cho học sinh và thậm chí một số trí thức tương đối trẻ ngày nay không c̣n biết Trần Trọng Kim là ai và nội các do ông lănh đạo có vai tṛ lịch sử như thế nào nữa.

 

     Riêng cuốn Việt Nam sử lược đă từng bị coi là sách cấm, khiến cả những giáo sư dạy sử trong trường đại học (như GS Trần Quốc Vượng…) cũng chỉ dám cất giấu đọc lén, bởi v́ theo quan điểm chính thống, những người làm công tác sử học Việt Nam đă bóc trần các quan điểm sử học thực dân phong kiến trong một số sách lịch sử do bọn bồi bút thực dân biên soạn, mà tiêu biểu là cuốn Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim” (xem Văn Tạo, “Khoa học lịch sử Việt Nam trong mấy chục năm qua”, Sử học Việt Nam trên đường phát triển, Viện Sử học, NXB Khoa Học Xă Hội, Hà Nội, 1981, tr. 9).

 

     Khoảng hơn chục năm gần đây, qua lớp bụi thời gian, “tội lỗi” của Trần Trọng Kim đă dịu bớt, người ta bắt đầu biết đến rồi nhận ra giá trị, cho in đi in lại nhiều lần những Việt Nam sử lược, rồi Nho giáoPhật giáoPhật lục… , nhất là bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân lư giáo khoa thư do ông chủ tŕ nhóm biên soạn. Từ năm 2000, tức 47 năm sau khi Trần Trọng Kim qua đời, mới thấy mục từ TRẦN TRỌNG KIM bắt đầu xuất hiện trong cuốn Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam do Đinh Xuân Lâm-Trương Hữu Quưnh chủ biên (NXB Giáo Dục). Năm 2004, khi bộ sách quy mô Từ điển Văn học bộ mới ra đời (NXB Thế Giới), mục từ TRẦN TRỌNG KIM lại được đưa vào một cách trân trọng hơn, do nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Huệ Chi tŕnh bày, với gần đầy 3 trang giấy khổ lớn, bỏ hết mọi lời công kích.

 

Trong số những nhà sử học trụ cột thế hệ tiếp sau Trần Huy Liệu-Trần Văn Giàu, mặc dù vẫn ở trong phái “chính thống” hay “ḍng chính”, mọi người nhận thấy dường như chỉ có GS Đinh Xuân Lâm đi trước một bước với những quan niệm, nhận định cởi mở và chính xác hơn về nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim, khi ông nói: “Chúng tôi cho rằng Chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật là chính xác v́ thực tế nó ra đời là do bàn tay Nhật tạo dựng và theo ư định của Nhật, nhưng bảo rằng nó là bù nh́n e rằng chưa thật sự đúng, v́ trong thực tế nó vẫn có những chủ trương và việc làm ngoài ư muốn của Nhật và có lợi cho dân, cho nước” (Trường Thanh niên tiền tuyến Huế-1945: Một hiện tượng lịch sử, NXB Công An Nhân Dân, 2008).

 

     Cho đến nay, biên khảo về Trần Trọng Kim nói chung và về Nội các Trần Trọng Kim nói riêng, theo sự hiểu biết của chúng tôi, có lẽ chưa có công tŕnh nghiên cứu nào tập hợp đầy đủ tư liệu và viết có phương pháp, hệ thống bằng cuốn Nội các Trần Trọng Kim: Bản chất, vai tṛ và vị trí lịch sử của Phạm Hồng Tung (NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2009; tái bản năm 2010).

 

     Cuốn sách nêu trên, dày 380 trang, đoạt Giải thưởng ĐHQG Hà Nội 2010, nghiên cứu một cách toàn diện và cụ thể hoàn cảnh, nguyên nhân ra đời, các chủ trương, chính sách và hoạt động của Nội các Trần Trọng Kim, để đi tới cách đánh giá có phần tiến bộ hơn so với các thế hệ đi trước về bản chất, vai tṛ và vị trí lịch sử của nó. Tuy nhiên nếu đứng trên phương diện quan điểm đánh giá lịch sử mà xét th́ dường như tác giả cũng chỉ dựa chủ yếu theo quan điểm “chính thống” để giải thích mọi hiện tượng lịch sử, theo hướng minh họa cho nổi bật thêm những nét thành công của Cách mạng tháng Tám và ít nhiều có thái độ ác cảm với nhân vật họ Trần (biểu hiện qua lời lẽ diễn đạt, thể cách xưng hô, gọi Trần Trọng Kim là “ông ta”…). Từ đó, Phạm Hồng Tung đă chỉ tổng hợp các cách đánh giá, chỉnh sửa đôi chút để đi đến những kết luận ít cực đoan hơn so với phái “chính thống” cũ, khi cho rằng: (1) Nội các Trần Trọng Kim vẫn là một chính quyền bù nh́n của người Nhật, nhưng đó chỉ là một chính quyền bù nh́n thụ động, không phải là chính quyền tay sai đắc lực của người Nhật; (2) Trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của nó, đối với việc phụng sự chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc, Nội các Trần Trọng Kim đă có một số đóng góp quan trọng, đáng được ghi nhận; (3) Việc luận chứng đầy đủ về bản chất, vai tṛ và vị trí lịch sử của Nội các Trần Trọng Kim và hệ thống chính quyền bù nh́n thân Nhật đă góp phần quan trọng để khẳng định rằng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam là cuộc cách mạng thực sự mang tính chất dân tộc và tính chất dân chủ sâu sắc (xem Phạm Hồng Tung, tr. 343-367).

 

     Với cách đánh giá của Phạm Hồng Tung, tuy có bị ảnh hưởng nhiều bởi những nguồn thông tin “ác cảm” từ tập hồi kư Phạm Khắc Ḥe, Nội các Trần Trọng Kim đă được “giảm án” đi đôi chút. Tuy nhiên, trong quá tŕnh phân tích đánh giá, một vài nhận xét của tác giả chỉ dựa trên những suy luận gán ghép đơn thuần chứ không căn cứ vào lẽ công bằng và kinh nghiệm thực tế, như nói “Trong suốt hơn ba tháng cầm quyền, nội các này không hề biếm phạt nghiêm khắc một viên quan nào…”  để phê b́nh sự biện bạch của Trần Trọng Kim trong việc chỉnh đốn quan trường (tr. 210-211); hoặc “một chính phủ bù nh́n, bất lực trước những nhiệm vụ do tự nó đặt ra” (tr. 196)…, là những vấn đề mà chỉ trong ṿng 4 tháng th́ không một nhà chính trị thần thánh nào có thể làm khác nổi. Trong khi, chỉ cần chút lương tri và lẽ công bằng, chúng ta thừa thấy biết rằng ngay trong một số quốc gia Châu Á hiện tại, đă được “độc lập” hẳn hoi, thế mà người ta vẫn cứ luẩn quẩn măi trong suốt vài chục năm cầm quyền vẫn chẳng thể chống được thành công nạn tham nhũng, thậm chí cũng không cách chức được một quan lớn nào!

 

     Do măi đến năm 1962 mới được thầy Trần Quốc Vượng lén chỉ và khuyên t́m đọc Việt Nam sử lược, th́ xin lỗi, giống như “đại kinh tiểu quái”, Mai Khắc Ứng lấy làm kinh ngạc hào hứng khi khám phá được tác phẩm, từ đó hết sức trân trọng Trần Trọng Kim cùng tác phẩm sử học của ông, và măi đến gần đây mới viết ra được một số ư kiến, tâm tư của ḿnh trong bài “Trần Trọng Kim với Việt Nam sử lược”, đăng trên Tạp chí Xưa & Nay (số 346, tháng 12.2009), mà sự ca ngợi không tiếc lời của tác giả đă bị ông An Chi phê b́nh khá gay gắt trong bài “Sự thật về Trần Trọng Kim và Việt Nam sử lược” (báo điện tử Nhà Văn TP. HCM ngày 22.10.2012), lấy lẽ rằng Trần Trọng Kim đă t́m mọi cách biện minh cho sự xâm lược của thực dân Pháp, với một số câu trích dẫn rơ ràng để làm bằng chứng phản bác.

 

     Thật ra trong cuộc tranh luận này, mỗi người đă đứng trên một góc độ khác nhau. Về phần Mai Khắc Ứng, dường như tác giả chỉ muốn dựa trên Việt Nam sử lược để phát biểu quan điểm riêng của ḿnh về việc viết sử, từ đó tập trung phê phán lối viết sử giáo điều thiếu tôn trọng sự thật, v́ thế mà chưa đi sâu chi tiết trước khi đưa ra những nhận định này khác nên dễ bị người đọc coi là quá đà để bắt bẻ: Theo chỉ bảo của thầy Vượng, tôi nghiền ngẫm cuốn sách này và măi cho đến nay, mỗi lần cần viện đến chứng cứ lịch sử, tôi vẫn phải nhờ Trần Trọng Kim. Lời khuyên thật ḷng đó với tôi hơn vạn bài giảng văn hoa cao xa dông dài. Viết như vậy mới đích thực là nhà sử học. Có nói có. Không nói không. Sai nói sai. Đúng nói đúng….Minh bạch, mạch lạc, rơ ràng tŕnh ra trên từng ḍng, từng trang sách… Quan điểm riêng của người viết là ở phần nhận xét đánh giá kết luận. Công bằng và khách quan đấy chứ. Điều đó khác với mọi cuốn sử, sách giáo khoa văn sử về sau. Đương nhiên tác giả cũng là một con người. Đă là con người th́ mấy ai tránh khỏi lệ “nhân vô thập toàn”. Về lịch sử, ông viết hoàn toàn dựa trên cứ liệu lịch sử. Về quan điểm khen hay chê thuộc quyền riêng của mỗi người. Điều bất b́nh thường hiện nay là hễ ai không phụ hoạ ḿnh là xấu, là sai, là thù. Cái lẽ nhất thời này không nằm trong phương pháp luận sử học…. Đă đến lúc phải nói với nhau rằng không phải hễ khác ḿnh đều là kẻ thù. Trăm nẻo đường có thể đến cùng một đích. Xin hăy trọng nhau sự chung ḷng đó”.

 

     Để biện hộ cho tính chính đáng trong lựa chọn-hành động chính trị của Trần Trọng Kim, tác giả bài báo c̣n đưa thêm nhiều lư lẽ khác như: Trần Trọng Kim là một học giả không có thủ đoạn chính trị và tham vọng quyền lực, thực sự chưa hề chuẩn bị làm chính khách đứng ra thành lập Chính phủ. Nhân t́nh thế chủ quan, khách quan của đất nước nửa đầu năm 1945, ông nhận ra con đường thực thi phận sự công dân trước vận mệnh Tổ quốc…. Chính phủ Trần Trọng Kim thành lập đơn giản bao nhiêu th́ cáo chung cũng nhẹ nhàng, thanh thản bấy nhiêu, không có ai trong hàng các bộ trưởng tỏ ra cay cú bực dọc phản ứng thù hận…. Nếu họ là bù nh́n tay sai Nhật thực sự th́ ngay thời điểm đó và cả sau này nữa, tại sao nhiều người đă trở thành cán bộ cao cấp của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?… Tạm thời bắt tay với Nhật để yên thân thành lập một Chính phủ hợp hiến t́m sự ủng hộ của công luận trong và ngoài nước, trước khi Pháp gây hấn là toan tính khôn khéo của Trần Trọng Kim và Chính phủ. Pháp lo sợ điều này và săn đuổi Trần Trọng Kim là lẽ đương nhiên…. Một điều không nói ra nhưng ai cũng biết là Pháp quay lại Việt Nam lần này với hai sứ mạng. Một là giành Đông Dương từ tay Nhật bại trận. Hai là ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa Cộng sản. Chính phủ Trần Trọng Kim là trở lực của hai sứ mạng đó… C̣n nếu cho rằng mọi sự bắt tay trong quan hệ bang giao là tay sai th́ tội cho những người trước và sau Trần Trọng Kim lắm lắm….Có một chi tiết đáng được lưu ư là Trần Trọng Kim đă yêu cầu Nhật mở cửa các nhà tù của Pháp, ân xá toàn bộ chính trị phạm, kể cả người tù cộng sản….

 

     Rồi đi đến kết luận dứt khoát:

 

    Với tôi, Trần Trọng Kim qua Việt Nam sử lược là một người yêu nước thành tâm, một nhà sử học chân chính, trung thực, một người cầm bút có nhân cách, một học giả xuất sắc đă cống hiến phần trí tuệ, chí ít cho các thế hệ nửa đầu thế kỷ XX và Chính phủ Trần Trọng Kim là sản phẩm của t́nh thế với hoài băo bước đầu thực thi thể chế Quân chủ lập hiến đặt nền móng cho mô h́nh “Dân chủ Đại nghị” cổ điển về sau, của lớp nhân sĩ tri thức cũ biết lường trước họa binh đao nên tha thiết nhân nhượng, dung hoà”.

 

     Hơn nửa năm sau, Phạm Hồng Tung đă viết bài “Nội các Trần Trọng Kim và Cách mạng tháng Tám” (Xưa & Nay, số 361, tháng 8.2010) để bác bỏ những lư lẽ cho là chưa vững của Mai Khắc Ứng. Tác giả c̣n nhắc lại một lập luận quan trọng từng nêu ra trong cuốn sách đă xuất bản trước đó, về tính chính đáng chính trị (political legimitation) của Nội các Trần Trọng Kim thân Nhật: khi Nhật (phe Trục) bại trận th́ Nội các này cũng mất luôn tính chính đáng chính trị và cơ sở quốc tế để giao thiệp với Đồng minh.

 

     Theo tôi, vấn đề ông Tung nêu lên thật ra không dễ phán xét, v́ thực tế sau đó cho thấy, khi kết thúc Thế chiến II, Chính phủ Lâm thời của Việt Minh thay cho triều đ́nh Huế giai đoạn đầu vẫn bị các nước Đồng minh (Anh, Mỹ, Nga, Tàu Tưởng) ghẻ lạnh và không công nhận v́ mang màu sắc cộng sản. Cho nên cái gọi là tính chính đáng chính trị ở đây cũng c̣n một điểm tế nhị rất khó luận bàn. Giả định chính quyền không phải Việt Minh mà Bảo Đại th́ t́nh h́nh c̣n có thể diễn biến theo một chiều hướng khác nào đó mà người ta chỉ có thể phỏng đoán thôi chứ không thể khẳng định chắc nịch, v́ với mỗi giả định khác nhau sẽ có thể dẫn đến những kịch bản lịch sử khác nhau, với mỗi kịch bản, mô h́nh diễn tiến đều có cái giá cay đắng phải trả tùy theo những hướng lựa chọn có thể rất khác nhau, nhưng hướng nào ít phải hi sinh xương máu nhất th́ được coi là có lợi nhiều hơn cho dân tộc. Chẳng hạn, Bảo Đại không thoái vị, không từ chối cho quân đội Nhật can thiệp giờ chót (theo đề nghị của Nhật, xem Trần Trọng Kim, sđd., tr. 93), đồng thời xuống chiếu “cần vương” kêu gọi toàn dân “pḥ vua cứu nước” th́ Việt Minh rốt cuộc vẫn có thể thắng lợi nhưng chắc chắn ngoài cuộc chiến tranh Việt-Pháp c̣n phải đối phó gay go thêm với một cuộc nồi da xáo thịt nữa chưa biết kéo dài bao lâu trước khi đạt tới một nền độc lập thật sự…

 

     Trong công tŕnh đă dẫn trên về Nội các Trần Trọng Kim, trước khi đưa ra kết luận đánh giá của riêng ḿnh, tác giả Phạm Hồng Tung đă có công phu sưu tầm-ghi chép khá đầy đủ những tài liệu đánh giá của người khác, trước hết là tiếng nói của người trong cuộc (ư nói như của Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hăn, Phan Anh…), tiếp đến ư kiến của một số sử gia phương Tây và Nhật Bản, rồi đến cách đánh giá của sử gia Việt Nam, mà dưới đây chỉ xin trích dẫn lại 3 đoạn tiêu biểu phân biệt cho 3 loại đánh giá (xem Phạm Hồng Tung, sđd., tr. 300-342):

 

– Khi một người ngoại quốc là Stein Tonnesson hỏi ông Phan Anh (nguyên Bộ trưởng Nội các Trần Trong Kim) Chính phủ Trần Trọng Kim có phải là một chính phủ bù nh́n không, th́ Phan Anh khẳng định: Lấy tư cách là thành viên của Chính phủ Trần Trọng Kim, tôi nói với ông rằng chúng tôi tuyệt đối không có ảo vọng ǵ về người Nhật. T́nh thế đă dứt khoát rồi. Phải là kẻ điên mới đi hợp tác với Nhật. Có những người điên, nhưng chúng tôi là trí thức, chúng tôi tham gia chính phủ là để phụng sự. Chính với chính sách ấy mà chúng tôi đă thành lập chính phủ với khẩu hiệu như vừa nói là: Đuổi cổ bọn Pháp và nắm lấy độc lập”.

 

– Ư kiến của chính Stein Tonnesson (tác giả cuốn The Vietnamese Revolution of 1945, xuất bản năm 1991): “Nói chung, Chính phủ Trần Trọng Kim không thể bị coi là thân Nhật”.

 

– Ư kiến của Trần huy Liệu và Trần Văn Giàu. (1) Của Trần Huy Liệu: Chính phủ bù nh́n gắn liền vận mạng của nó với phát xít Nhật, đặc biệt là phát xít Nhật trong lúc giẫy chết. V́ vậy nó ra đời cũng chỉ có chiều hướng đi xuống, chết yểu và sống nhục”.- (2) Của Trần Văn Giàu: “Nói tóm lại, Chính phủ Trần Trọng Kim dù là gồm những nhà trí thức tư sản nổi tiếng, vẫn là một chính phủ bù nh́n của Nhật. Nó biểu lộ không phải tính chất dân tộc và dân chủ mà biểu lộ tính chất phản dân tộc, phản dân chủ. Vẫn biết có một ít nhân vật trong đó có ư muốn làm cho nước nhà được giải phóng thực sự, nhưng không thể phủ nhận rằng sự tổ chức, sự hoạt động của Chính phủ Trần Trọng Kim nhằm cản trở phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lănh đạo, nhằm tranh thủ quần chúng với Mặt trận Việt Minh; sở dĩ họ không đạt mục đích của họ, không phải v́ họ thiếu ư thức giai cấp và thiếu hoạt động, mà trước hết v́ thời gian không ủng hộ họ, v́ t́nh h́nh quốc tế bất lợi cho họ, v́ hoạt động giỏi của Đảng Cộng sản và Mặt trận Việt Minh không cho phép họ”.

 

Năm 1983, Phạm Khắc Ḥe (1901-1995), từng giữ chức  Đổng lư Ngự tiền văn pḥng thời Bảo Đại 1945 (sau đó theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp),  cho xuất bản tập hồi kư Từ triều đ́nh Huế đến chiến khu Việt Bắc, đă mô tả từng hành động, quyết định của Trần Trọng Kim như một kẻ vụng về, cơ hội, tham quyền cố vị, bất tài và bất lực với những lời lẽ biếm nhẽ, đôi khi c̣n rất nặng nề: Bộ mặt Việt gian phản quốc của Trần Trọng Kim, ngày nay chúng tôi mới thấy thật rơ, nhưng đă được người Cộng sản vạch ra một năm trước khi Nội các Trần Trọng Kim ra đời” (tr. 47).

 

Ư ông Ḥe muốn nhắc đến lời đánh giá c̣n gay gắt hơn nữa của lănh tụ cách mạng Trường Chinh đăng trên báo Cờ giải phóng (18.4.1944) mà ông trích dẫn liền tiếp dưới đoạn văn trên: “Bọn Việt gian thân Nhật bảo: th́ đồng bào ta cứ hi sinh cho Nhật miễn sao cho cuộc chiến tranh Đại Á của Nhật được toàn thắng th́ nước ta sẽ được độc lập tự do. Xảo quyệt thay giọng lưỡi ấy. Có đời thuở nào hi sinh cho bọn đế quốc đang cướp nước ḿnh lại được độc lập tự do bao giờ? Giá bọn Việt gian thân Nhật nói trắng ngay rằng đồng bào hăy chịu khó hi sinh tính mạng, tài sản để cho một nhóm Việt gian thân Nhật được mũ cao, áo dài th́ đúng hơn” (tr. 47-48).

 

     Có lẽ v́ chịu ảnh hưởng cách giá đánh của các vị tiền bối sử học-chính trị học cách mạng nêu trên, nên sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 12 (NXB Giáo Dục, ấn bản năm 2001) khi nhắc đến giai đoạn lịch sử trước Cách mạng Tháng 8 đă mạnh tay viết về Trần Trọng Kim với những lời lẽ không kém phần gay gắt, nếu không muốn nói c̣n có phần “lướt” hơn: Bọn thân Nhật Trần Trọng Kim đứng ra lập Chính phủ mới, bù nh́n Bảo Đại được khoác danh hiệu “Quốc trưởng” (phải nói “Hoàng đế” mới đúng-TVC). Bọn thân Nhật muốn dựa vào quan thầy mới để hoạt động, làm ra vẻ “ái quốc, ái quần” (yêu nước, yêu dân); nhưng chúng nhanh chóng tỏ ra bất lực (…). Chúng trở thành những tên tay sai ngoan ngoăn để cho chủ mới là Nhật càng thêm dễ dàng lừa bịp và vơ vét, bóc lột nhân dân ta thậm tệ hơn (…). V́ vậy, chỉ sau một thời gian rất ngắn, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của phát xít Nhật cũng như bộ mặt tay sai bỉ ổi của bọn bù nh́n thân Nhật đă bị bóc trần. Nhân dân ta ngày càng thêm căm thù Nhật và chán ghét bọn bù nh́n tay sai của chúng” (dẫn lại theo Phạm Hồng Tung, tr. 340-341).

 

     Cũng Lịch sử lớp 12, nhưng ở ấn bản năm 2010 (NXB Giáo Dục, tái bản lần thứ 2), chỉ có một ḍng ngắn ngủi về chính phủ Trần Trọng Kim: Quân Nhật ở Đông Dương rệu ră. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đă đến” (tr. 115)

 

     Đến ấn bản mới nhất, Lịch sử Lớp 12 (NXB Giáo Dục, tái bản lần thứ 5, tháng 3.2013), đoạn viết về Trần Trọng Kim chỉ giảm lại c̣n: “Chúng [Nhật] dựng lên Chính phủ Trần Trọng Kim và đưa Bảo Đại lên làm ‘Quốc trưởng’” (tr. 112).

 

     Tôi có thói quen khi thấy có vấn đề ǵ liên quan lịch sử th́ lấy sách giáo khoa xem trước để nắm chắc một số sự kiện căn bản hoặc ư niệm tổng quát, v́ nghĩ rằng đă sách giáo khoa do Bộ Giáo dục-Đào tạo xuất bản th́ tất phải chính xác, đàng hoàng hơn hẳn những loại sách biên khảo lịch sử của tác giả khác, do nó phải khách quan khoa học, lời lẽ lịch sự, đáng tin cậy, với lượng kiến thức cần thiết cung cấp cho học sinh được chắt lọc lại từ rất nhiều nguồn sử liệu khác nhau, trên cơ sở có sự đối chiếu thẩm định, nghiên cứu nghiêm túc. Nào ngờ, như 3 đoạn vừa dẫn trên cho thấy, tùy theo lần và năm xuất bản, sách Lịch sử lớp 12 lại lúc vầy lúc khác: có lúc mạt sát Trần Trọng Kim và Nội các của ông thậm tệ, với lời lẽ hằn học, lúc khác không công kích nữa (chỉ gọi Nhật là “chúng”) nhưng lại chỉ nói phớt qua một hai ḍng. Sách biên soạn như vậy có lẽ không nghiêm túc? Sinh nghi, tôi giở thử đến chỗ viết về trận Điện Biên Phủ năm 1954 kết thúc cuộc chiến tranh Việt-Pháp 9 năm xem viết có nghiêm túc không, th́ lại phát hiện ra điều bất b́nh thường là chẳng thấy có nhắc đến tên Đại tướng Vơ Nguyên Giáp, người chỉ huy chính của mặt trận lừng danh này mà cả thế giới đều biết. Giở thử sách Lịch sử lớp 9 ra kiểm tra lại, chỗ viết về trận Điện Biên Phủ, thấy cũng không có ǵ khác (xem Lịch sử lớp 9, NXB Giáo Dục, tái bản lần thứ 8, tháng 5.2013, tr. 123-124). Trong khi, chỉ mới vài tuần trước, khi tướng Giáp qua đời ngày 4.10.2013, cả nước làm quốc tang, báo chí tập trung ca ngợi công lao của vị lăo tướng 103 tuổi, thậm chí có người c̣n viết bài lấy tiêu đề “Bác Đại tướng, một con người vĩ đại, một thánh nhân” để hết lời xưng tụng (xem tuần báoVăn Nghệ của Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật TP. HCM, số 276 ngày 17.10.2013). Liền sau đó nhiều địa phương c̣n đề nghị đặt tên đường, tên thành phố lấy tên ông, và đưa tên ông trở lại vào sách giáo khoa!

 

     Vậy là có lúc tôi đă hiểu nhầm về độ tin cậy và tính nghiêm túc của sách giáo khoa, không dè nó đă được biên soạn một cách rất tùy tiện, thậm chí sai kiến thức (như chi tiết gọi Bảo Đại năm 1945 là “Quốc trưởng”), bèn t́m đọc qua nhiều loại tài liệu khác th́ thấy, nếu trong hệ “chính thống”, bản thân nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim cũng như nội các của ông đều bị chỉ trích bằng những lời lẽ nặng nề. Như thế, chẳng khác nào dạy cho học sinh gọi ông Trần Trọng Kim bằng bọn này, bọn nọ…, trong khi người ta vẫn đang học hỏi, nghiên cứu rất nhiều từ những sách giá trị do ông biên soạn…

 

     Trở lại câu chuyện, mặc dù đă có kết luận đánh giá trông có vẻ dung ḥa tiến bộ hơn của Phạm Hồng Tung, vấn đề xem chừng vẫn chưa hết hồi phức tạp, v́ vậy mà trong bài “Bàn thêm về Trần Trọng Kim” (Tạp chí Văn Hóa Nghệ An, 26.11. 2009), GS Vũ Ngọc Khánh đă đặt vấn đề nên có một cuộc hội thảo khoa học về Trần Trọng Kim v́ đă có nhiều ư kiến trao đổi, nhưng nhận định chung h́nh như chưa thật thoả đáng. Theo tác giả, từ những năm 1940 trở về trước, Trần Trọng Kim đă được dư luận đánh giá cao, nhưng từ 1945, ông bị vướng vào hoạt động chính trị để mang cái tiếng không hay. Sau cách mạng tháng 8 thành công, người ta không nhắc đến ông nữa. Cả về mặt học thuật, ông cũng bị đánh giá thấp. Trần Huy Liệu trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử đă phê phán cuốn Việt Nam sử lược, cho là nặng quan điểm thực dân. Rồi đến năm 2001, trên báo Tiền Phong (số 17), Bùi Thiết xem Trần Trọng Kim là người quay lưng lại với dân tộc. Gần đây nhất, cũng nói về Trần Trọng Kim trong “góc khuất” của lịch sử, Hà Vinh cho việc Trần Trọng Kim ra lập nội các là điều bất đắc dĩ, nên đă nằng nặc xin thôi, c̣n Đặng Minh Phương (Tạp chí Hồn Việt, số 35, tháng 5.2010) th́ đồng ư với Nguyễn Khắc Viện cho rằng Trần Trọng Kim đơn giản chỉ là tay sai của người Nhật v.v.

 

    Tôi nghĩ rằng vấn đề có thể suy nghĩ và cân nhắc thêm (…). Nói sang chuyện hoạt động chính trị. H́nh như đây là vấn đề được nhiều người quan tâm  hơn và sự nhận định nói chung là khe khắt hơn. Song những điều đắc thất của Trần Trọng Kim ở chặng cuối đời này nên được làm rơ”.

 

     Đại khái theo GS Vũ Ngọc Khánh, về việc ra làm thủ tướng, trong bối cảnh lịch sử cụ thể lúc bấy giờ, nếu  không phải Trần Trọng Kim th́ phải có con người khác, nhưng lại phải do người của Nhật đưa ra (như Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đ́nh Diệm đều được Nhật và Bảo Đại nhắc đến), nhưng cuối cùng họ chỉ dùng Trần Trọng Kim. C̣n về việc liên hệ với Nhật Bản, cho đến nay vẫn chưa phát hiện được tài liệu ǵ, do ông và cả Nhật cố t́nh giữ kín nên không ai biết, chỉ thấy ông được Nhật đưa đi trốn rồi đưa về để đẩy ra làm thủ tướng…. Điều hiển nhiên ông đă là một con bài do Nhật chuẩn bị.

 

     Nhận định về vai tṛ của chính phủ Trần Trọng Kim, ông Khánh cho rằng mặc dù dư luận vẫn gọi đây là chính phủ bù nh́n, nhưng nên hiểu cái danh hiệu này cho có mức độ. Nói bù nh́n là nói theo cách vạch trần chân tướng để hạ uy thế, có phần không thoả đáng với nhiều thành viên chính phủ đều là người tốt, có uy tín. Không rơ có ai kín đáo thi hành lệnh của Nhật không, chứ là tay sai thực thụ th́ không rơ mặt (kể cả Trần Văn Chương sau này phục vụ chính quyền Ngô Đ́nh Diệm).

 

     Về việc làm và luận điệu của Chính phủ, ông Khánh viết: “…tất nhiên, khi ra đời cũng như khi tuyên bố nọ kia, chính phủ Trần Trọng Kim phải có những câu như: cảm tạ công ơn Nhật, v..v.. Tôi nghĩ đó chỉ là cách nói khách sáo …, không nên căn cứ vào những điều đó để đánh giá. C̣n việc tha các tù phạm, nghe nói là những tù cộng sản không được tha [ư chỉ thả những tù nhân không cộng sản, Phạm Hồng Tung dẫn lại của Trần Văn Giàu từ sách gốc của Devillers xuất bản năm 1952, nhưng đoạn tha tù phạm, sau này Devillers đă điều chỉnh trong cuốn Paris-Saigon-Hanoi, sđd, tr. 106-TVC]…, nhưng lúc đó (tháng 5, 6.1945) tôi ở Vinh th́ đây là chuyện có thực. Khi ông bộ trưởng tư pháp Trịnh Đ́nh Thảo ra lệnh này, nhiều đồng chí bị bắt giam đă được giải phóng. Các ông Nguyễn Duy Trinh, Lê Tính từ trong Nam về Vinh, có đến trọ ở nhà tôi. Nhiều đồng chí khác được “sổ lồng” vào dịp này. Tôi c̣n nhớ là vào lúc đó, chính phủ Trần Trọng Kim có ra lệnh hoăn nợ để đỡ phần cho nông dân nghèo tại các xă (không biết việc thực thi có chu đáo không). Ngoài ra có một chương tŕnh giáo dục mới (chương tŕnh Hoàng Xuân Hăn). Có phong trào ngay lúc đó được gọi là Thanh niên Phan Anh, thực tế nhiều nơi đă thành tổ chức do Việt Minh lănh đạo. Nếu là một chính phủ thân Nhật khác, dễ ǵ đă có được những hành động tạo điều kiện thuận lợi như vậy”.

 

     Về cá nhân Trần Trọng Kim, tác giả có mấy ư kiến, xin tóm tắt lại như sau: (a) Ông là người có ḷng yêu nước, vẫn giữ được tư cách người trí thức của dân tộc; (b) Ông bị lôi cuốn vào hoạt động chính trị, v́ sự hiểu biết chính trị của ông không sâu sắc, nên bị người ta dùng làm con bài, mà vẫn tưởng là họ cho ra đóng góp với dân tộc; (c) Tư tưởng của ông là tư tưởng luân lư phong kiến, cho đến khi gặp bế tắc, ông vẫn cứ phải loay hoay với lư thuyết của Khổng Tử (qua câu cuối cùng của ông nói với Phạm Khắc Hoè về việc hành tàng), do đó bế tắc lại càng bế tắc.

 

     Rồi bài viết đi đến kết thúc bằng một nhận xét có phần xác đáng: C̣n có một điều khiến chúng ta phải phàn nàn, mà khó ḷng thông cảm với ông. Đó là vào khoảng cuối đời, ông đă tiếp tục gieo ḿnh vào những biến cố không cần thiết, hoàn toàn bất lợi. Ông không chịu “tàng” như cách nói với Phạm Khắc Hoè mà lại cố “hành” khi đă thành vô dụng. Không rơ ông hiểu Bảo Đại thế nào mà c̣n đi sang Trung Quốc gặp lại Bảo Đại rồi quay lại Sài G̣n, được mời đóng vai tṛ chủ đạo cho cuộc vận động của Chính phủ do Bảo Đại làm quốc trưởng, mặc dầu ông không hoạt động được ǵ cũng không chỉ đạo ai. Ông vẫn bị lợi dụng mà không hay. Tôi nghĩ rằng khi ông được đẩy ra làm thủ tướng, rồi lại làm chủ tịch ǵ  ǵ đó, th́ ông hoàn toàn là một nạn nhân chứ không có vai tṛ chủ động ǵ nữa”.

 

     Quả thật ở giai đoạn cuối đời, tuy luôn miệng than vắn thở dài, ngán ngẫm thời cuộc và chỉ muốn được an nhàn, nhưng thực tế Trần Trọng Kim vẫn có vẻ tất bật, chạy vạy vất vả, nhất là từ thời kỳ “ṭng vong” theo Bảo Đại ở Hương Cảng cho đến lúc về Sài g̣n dự Quốc dân đại hội năm 1953! V́ hoàn cảnh phải ra đi, v́ bạn bè lôi kéo thúc đẩy (cái này cũng thường dễ mắc phải lắm), v́ c̣n tham chút danh vọng, hay v́ trong tâm khảm ông vẫn c̣n vương vấn bận rộn việc đời?

 

     Thậm chí, ngay khi c̣n đương chức Nội các Tổng trưởng, đi đâu gặp bạn bè Trần Trọng Kim cũng tâm sự do ḿnh chẳng đặng đừng phải đứng ra nhận thành lập Nội các, như có lần đă chia sẻ với nhà báo Lăng Nhân khi gặp nhau tại dinh Thống sứ cũ, trong chuyến ông đi công cán ở Hà Nội để thuyết phục Tổng tư lịnh Nhật cho lấy lại các thành phố đang nằm trong tay Nhật: “‘Ngô bất đắc dĩ’ mà! Chỉ khi v́ gặp vua, thấy là người thông tuệ có thể hợp tác nên tôi nghĩ trong lúc rối ren, không đành từ chối, nhưng thật t́nh không biết có làm nên việc hay không” (sđd., tr. 86). C̣n thật bụng ra sao, có lẽ chỉ ḿnh ông hoặc vợ con ông mới biết.

 

     Cũng có thể ban đầu ông “bất đắc dĩ” thật, hoặc muốn thử tài kinh bang tế thế theo lư tưởng nhà nho mà không cuồng vọng, nhưng phàm tâm lư con người, đă ở trong chức vụ cao được tiền hô hậu ủng quen rồi th́ khi mất đi cũng tiếc. Chỉ có khác ít nhiều là với tư tưởng-phong cách sống nhà nho, lại mộ đạo Phật, ông chắc chắn có phần thanh thản hơn nhiều so với những người khác có hoàn cảnh tương tự. Ông thông kim bác cổ, nhưng rất tiếc lại không thấu hiểu cái lẽ thông thường rằng từ cổ chí kim chưa hề thấy có một thư sinh học giả thứ thiệt nào mà cầm quyền lâu dài được, đơn giản chỉ v́ họ không thể thi triển những thủ đoạn chính trị lắm lúc buộc phải lưu manh gian ác!

 

     Dù sao chăng nữa, về mặt nhân cách đạo đức, chưa phát hiện có chuyện ǵ bê bối trong đời tư của ông. Trước sau ông cũng chỉ là một hạng nho Tây thanh bạch, cuộc sống suốt đời chỉ từ đủ ăn cho đến thiếu thốn, và phần nhiều thời gian phải ở đậu ở nhờ nhà cửa của bạn bè, thân thuộc. Cả Trần Trọng Kim lẫn các thành viên trong nội các của ông không có người học kém, đặc biệt chưa bị mang tiếng ǵ về chuyện tham ô móc ngoặc, tự tư tự lợi (cũng có thể là v́ chưa tới lúc bị tha hóa quyền lực?). Tất cả họ đều là một đám thư sinh trói gà không chặt, chỉ có tấm ḷng mà thiếu mưu mẹo chính trị, nên không thể đảm đương việc nước trong khúc quanh lịch sử đoạn trường này của dân tộc.

 

     Nói đến Trần Trọng Kim rồi th́ cũng không thể không nhắc đến Bảo Đại (1913-1997), v́ sau khi Nội các thành lập, Bảo Đại là người đứng sau lưng xem xét quyết định mọi việc, ban bố tất cả các mệnh lệnh. Ông vua trẻ cuối cùng triều Nguyễn này từ lâu vẫn bị hiểu là một người không có ư chí hoài băo, chỉ ham vui, thích săn bắn, cờ bạc và gần gũi đàn bà…. Khi quân đội Nhật đảo chánh Pháp ngày 9.3.1945 th́ buổi chiều tối hôm đó ông c̣n đang trên đường đi săn từ Quảng Trị về tới, Nhật phải cung kính tạm giữ một lát để bảo vệ “long thể” rồi đưa về Đại nội.

 

     Tuy nhiên, khi nghe Nhật trao trả độc lập, ông trở nên hào hứng với công việc, bớt đi chơi, làm cho hoàng thân và nhiều người bên ngoài có vẻ kinh ngạc, sau đó đă ra được liên tiếp hàng loạt chiếu, dụ… đọc lên nghe rất cảm động. Khi Cách mạng tháng 8 sắp thành công, ông nhanh chóng thức thời vụ đồng ư thoái vị trở thành công dân Vĩnh Thụy (tên thật của ông), rồi nhận giữ chức cố vấn tối cao cho Chính phủ Lâm thời do Hồ Chí Minh lănh đạo. Giai đoạn đầu mới mẻ, đi đâu cụ Hồ cũng để ông theo bên cạnh nhằm tiện việc tiếp xúc vận động quần chúng và cho những giao dịch thương lượng khác với người Pháp, v́ lúc đó, sau cả ngàn năm sống dưới chế độ vua quan phong kiến, người dân vẫn c̣n “tôn quân” ở mức độ nhất định và nhất là chưa biết rơ Hồ Chí Minh là ai, cũng như chưa quen nhiều với chế độ mới.

 

     Từ tháng 3.1946, với tư cách cố vấn tối cao, Bảo Đại được cử sang Trùng Khánh thực hiện chính sách giao hảo với chính quyền Tưởng Giới Thạch, nhưng sau đó đi Hồng Kông rồi qua Pháp, không về nước. Từ đó trở đi, ông đă có những hoạt động bắt tay trở lại với người Pháp trong âm mưu “bảo hoàng” chống lại chính phủ kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.

 

     Dựa theo mấy bức thư mới được phát hiện gần đây do một số người thân gởi cho Bảo Đại, chúng ta có thể biết ông không hẳn là con người “chỉ chú tâm đến du hí”, mà ít nhất ở giai đoạn từ tháng 9.1946 đến tháng 3.1949, cựu hoàng Bảo Đại không tỏ ra nông cạn, nhu nhược, trái lại thích quyền lực, và bắt đầu chứng tỏ dáng dấp của một chính khách tự nhận là “Hoàng đế Quốc trưởng” (xem Phạm Hy Tùng, “Vài tư liệu mới về cựu hoàng Bảo Đại thời kỳ ở Hồng Kông (1946-1947)”, Tạp chí Nghiên Cứu Và Phát Triển, số 6 (83).2010)).

 

     Năm 1949, ông được Pháp đưa về Việt Nam làm Quốc trưởng nhưng chỉ hư vị.

 

     Tâm trạng thầm kín của cựu hoàng Bảo Đại thật ra c̣n có những biểu hiện bộc lộ thêm sau khi đă trở về Việt Nam với tư cách Quốc trưởng. Theo lời kể của Bùi Nhung, một người có nhiều dịp gần gũi: Ông Bảo  Đại có lúc như phát khùng… Nếu đem những việc khùng ấy phối hợp với những lời than thở của ông cùng những người ông chắc chắn là thân tín, như bác sĩ Phan Huy Đán và cụ Trần Trọng Kim th́ chúng ta có thể đặt một nghi vấn: Phải chăng ông Bảo Đại bầy ra cảnh sa đọa để đánh lạc hướng bọn thực dân và tay sai thực dân ở quanh ḿnh?… Lịch sử sau này chắc chắn sẽ giải được nghi vấn mà tôi vừa nêu ở trên” (sđd., tr. 160).

 

     Tháng 10.1955, Bảo Đại bị Mỹ truất phế, đưa Ngô Đ́nh Diệm (1901-1963) lên thay. Từ đó ông sống lưu vong thầm lặng ở Pháp rồi mất tại đây năm 1997.

 

     Cuối đời, Bảo Đại có để lại tập hồi kư chính trị giai đoạn 1913-1987 bằng tiếng Pháp, được dịch sang tiếng Việt dưới nhan đề Con rồng Việt Nam, do những người thân trong hoàng tộc Nguyễn triều đưa ra xuất bản năm 1990 tại Mỹ. Tập sách nếu được thẩm định kỹ, lọc bỏ những chi tiết chưa sát sự thật, có thể cung cấp thêm nhiều sử liệu mới lạ, qua đó cũng cho thấy ông không phải là một nhân vật quá ngu ngơ tầm thường và thiếu ư chí hoài băo như một số người có thể tưởng.

 

     Dù sao, trước giai đoạn 1945, ông thường bị mang tiếng có thói ham chơi liều mạng và ít nhiều vô trách nhiệm với đại cuộc đất nước, nếu quả thật vậy, th́ chính mấy cái đặc tính tiêu cực này lại có khía cạnh khả ái, đi kèm theo một số mặt tích cực: người như vậy thường dễ dăi (bởi tự biết khuyết điểm của ḿnh), ít tham vọng chính trị và ham hố quyền lực, nên luôn yêu chuộng cuộc sống ḥa b́nh cho ḿnh và cho người khác, không muốn sinh linh bị tàn sát v́ những mưu đồ quyền lực. Nếu cố bám lấy ngôi vị bất cứ giá nào, Bảo Đại không chịu thoái vị trước cao trào cách mạng đang lên th́ Việt Minh tuy trước sau vẫn có thể giành được chính quyền nhưng chắc chắn không dễ dàng và êm đẹp như thực tế đă xảy ra trong Cách mạng tháng Tám … Cái nhún vai nhẹ của ông khi quyết định thoái vị, cũng như câu nói gọn hơ “Như thế th́ thật đáng thoái vị” (Phạm khắc Ḥe, sđd. tr. 69),  khi vừa được nghe biết Hồ Chí Minh (1890-1969) chính là Nguyễn Ái Quốc, có thể chứng tỏ Bảo Đại đôi khi coi ngôi báu chỉ đáng là một mảng phù vân.

 

     Cũng như Nội các Trần Trọng Kim, Bảo Đại bị mang tiếng là một ông vua bù nh́n, theo nghĩa vô dụng chẳng làm được ǵ. Nhưng Nội các Trần Trọng Kim dưới quyền Bảo Đại trên thực tế đă bắt tay thực hiện thần tốc hàng loạt công việc, mà riêng về mặt tốc độ tiến triển, có thể gọi là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, với một chính quyền chỉ tồn tại thực tế khoảng 4 tháng.

 

     Đến như việc Nội các dưới quyền ông can thiệp với Nhật để thả cả tù nhân cộng sản, th́ tinh thần đoàn kết ḥa giải ḥa hợp dân tộc đă được thực hiện đúng lời hứa, và đến thế là cùng!

 

     Về phong cách làm việc, Bảo Đại ít khi can dự sâu vào công việc của Nội các, phần v́ biết tin tưởng người dưới, phần khác cũng không muốn can thiệp nhiều chi cho mệt. Ông chỉ đứng sau lưng ủng hộ, mỗi việc quan trọng đều chỉ bàn thảo nhau rất nhanh trong vài giờ rồi đưa ra quyết định thi hành, thông qua sự chuẩn y cũng chỉ trong vài phút, điều mà ngày nay, nếu so sánh, chúng ta sẽ thấy vô cùng khác biệt, v́ có những việc người ta bàn bạc tập thể măi đến 20-30 năm cũng chẳng đi đến đâu, như việc cải cách tiền lương hay sửa đổi những sai lầm trong công tác giáo dục, y tế chẳng hạn! Đặc biệt, với chương tŕnh giáo dục Hoàng Xuân Hăn, hoàn tất chỉ trong ṿng một tháng (so với chương tŕnh giáo dục ngày nay gần 40 năm rồi vẫn chưa hoàn tất!), nhất định nó phải được tiến hành một cách nhanh gọn nhờ vào tŕnh độ học vấn vững chắc cộng với nhiệt tâm và ḷng yêu nước thiết tha của một tập thể trí thức chân chính tự nhận lấy trách nhiệm rất cao đối với tiền đồ dân tộc…

 

*  *  *

 

Đến đây, tôi đă cố gắng tŕnh bày tương đối đầy đủ về nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim cùng Nội các của ông, bằng việc chắp vá, tổng hợp lại từ một số tài liệu chủ yếu bao gồm những tập hồi kư có được trong tay mà các tác giả đều là chứng nhân của thời cuộc, với một phần dè dặt thận trọng về tính chủ quan cũng như về độ chính xác của thể loại hồi kư. Những tài liệu này kể ra cũng chẳng quư hiếm ǵ. Nó chỉ hơi khó kiếm đối với một số bạn trẻ, v́ có thời gian, từ nhiều lư do ngoắt ngoéo của lịch sử, chúng đă ít được phổ biến hoặc được nhắc tới, nhất là đối với khu vực phía Bắc từ sau Cách mạng tháng Tám. Đó là một trong những lư do khiến tôi nảy ra ư định tŕnh bày lại các sự kiện lịch sử liên quan một cách tản mạn, trong khi chưa đủ khả năng tŕnh độ viết thành một chuyên luận có hệ thống, nhằm mục đích để các bạn trẻ ngày nay được biết thêm về một khúc quanh lịch sử đặc thù đầy đau thương buồn bă của dân tộc, điều mà họ không thể t́m đọc được trong các sách giáo khoa hiện tại.

 

     Bài viết có thể cũng chẳng đưa ra thêm được nhiều điều ǵ mới mẻ liên quan nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim, tuy có cố gắng dùng thêm một số tư liệu c̣n ít được người biết tới. Trong lúc tŕnh bày, đôi khi tôi cũng có lạm dụng trích dẫn hơi nhiều từ một số tập hồi kư hoặc loại tài liệu khác, nên mong những tác giả hữu quan thông cảm, v́ dường như đó cũng là cách tốt nhất cho phép tái hiện diễn biến lịch sử một cách sinh động và bớt tẻ nhạt, nhờ ghi lại được lời nói của chính các nhân chứng lịch sử. Riêng phần đánh giá nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim, khá phức tạp, tôi đă cố gắng kiềm chế sở kiến riêng của ḿnh ở mức hợp lư, và chỉ nhận cái nhiệm vụ chủ yếu ghi chép lại ư kiến của nhiều người khác để rộng đường tham khảo.

 

     Nhắc lại chuyện cũ, tôi hoàn toàn không có ư định đề cao ai hoặc phê phán ai, chỉ cốt tuần tự tŕnh bày các sự kiện thu thập được qua tài liệu sách vở. Song v́ điều tôi quan tâm hơn cả là muốn qua những câu chuyện quá khứ, chúng ta ngày nay có thể suy nghiệm được những bài học lịch sử hữu ích ǵ để áp dụng cho hiện tại và tương lai, nên trong khi “tản mạn”, tôi cũng có tùy hứng thỉnh thoảng đưa vào một vài nhận định riêng có tính chủ quan của người viết, chỉ nhằm gợi ư tham khảo, chứ không có ư muốn người khác phải đồng t́nh hết với ḿnh.

 

      Tôi cũng muốn nhân câu chuyện Trần Trọng Kim mà tŕnh bày một số vấn đề liên quan khoa học lịch sử và việc giảng dạy môn học này trong các trường học hiện tại. Theo quan niệm đơn giản của tôi, về môn lịch sử, trước nhất phải tôn trọng sự thật chứ không nên vo tṛn bóp méo v́ bất cứ lư do ǵ, và phải được biên soạn theo đúng phương pháp chuyên ngành, rồi tŕnh bày nó ra bằng một thứ ngôn ngữ khoa học vừa lịch sự, nhă nhặn vừa chuẩn xác và có tính trung ḥa. Trong các công tŕnh sử học cũng như trong sách giáo khoa về môn lịch sử, nhất định phải không chứa sự sân hận đối với những ǵ đă xảy ra trong quá khứ.

 

     Trước đây, nhiều nguyên nhân dẫn đến t́nh trạng cực đoan thiếu khách quan trong khi tŕnh bày lịch sử cũng như phê phán các nhân vật lịch sử,  trong đó có nguyên tắc bất di bất dịch về tính Đảng, tính khoa học, vốn một thời được coi là “vấn đề trung tâm của phương pháp luận sử học mác-xít” (xem Phạm Xuân Nam, “Về những vấn đề phương pháp luận trong công tác sử học của chúng ta mấy chục năm qua”, Sử học Việt Nam trên đường phát triển, sđd., tr. 246), mà hai năm trước Viện Sử học cùng Hội Sử học đă kịp nghĩ lại khi họ đề xuất kế hoạch sẽ tổ chức biên soạn một bộ thông sử Việt Nam mới với nội dung vượt qua được những giới hạn ràng buộc của vấn đề ư thức hệ.  Cách triển khai hay là nghệ thuật chủ yếu của cái phương pháp luận sử học cũ kỹ vừa nói trên là “tự viên kỳ thuyết”, tức trong khi giải thích các sự kiện-hiện tượng lịch sử, t́m mọi cách vo tṛn bóp méo sao cho phù hợp với hệ quy chiếu lư luận đă định sẵn một cách xơ cứng, kết quả là cho ra những bài viết hoặc công tŕnh nghiên cứu của những tác giả khác nhau nhưng đều có luận điệu, cách diễn đạt và thậm chí cả câu chữ cũng gần gần giống nhau. Đây cũng là một trong những lư do quan trọng khiến cho môn học Lịch sử trở nên nhàm chán đối với học sinh các cấp suốt mấy chục năm nay, mà nếu không giải quyết từ căn bản, sẽ chẳng bao giờ t́m thấy lối ra, cho dù có tổ chức thêm hàng trăm cuộc hội thảo cũng vậy!

 

     Xem bài “Về những vấn đề phương pháp luận…” của Phạm Xuân Nam trong cuốn Sử học Việt Nam trên đường phát triển, thấy tác giả có nêu mấy vấn đề “cần tiếp tục soi sáng” thêm, như “Mối quan hệ giữa nghiên cứu và tŕnh bày lịch sử”, “Ngôn ngữ sử học”… (sđd., tr. 268). Hiện tôi chưa t́m được tài liệu nào của nhà sử học Việt Nam viết về ngôn ngữ sử học nên măi đến nay vẫn c̣n chưa hiểu sâu về phong cách của ngôn ngữ sử học. Nhưng dù nó có phải là thứ ngôn ngữ khoa học đ̣i hỏi tính chuẩn xác và tính trung lập hay không, tôi vẫn dám chắc đó tuyệt đối không phải là thứ ngôn ngữ văn chương mạt sát kiểu “đào mồ cuốc mả” kẻ thù, hoặc giống những bài hịch văn kêu gọi quần chúng nổi loạn, mỗi khi cần đề cập những nhân vật lịch sử quen gọi “phản diện”, hoặc sự kiện lịch sử đă đi hẳn vào quá khứ!

 

     Đối với kẻ thù đă ngă ngựa, khi viết sử, không nên dùng những lời lẽ hằn học khó chịu, hoặc mang tính chiến đấu quá cao, v́ việc đánh giết nhau chỉ bất đắc dĩ và xét cho cùng, nếu đứng trên lập trường nhân bản, cũng chẳng hay ho ích lợi ǵ. V́ vậy, tôi rất thích lối nói công tâm nhũn nhặn của nhà sử học Pháp Philippe Devillers chuyên khảo cứu về lịch sử Việt Nam giai đoạn chiến tranh Việt-Pháp 1945-1954 mà ông thuộc “bên thua cuộc”: Băn khoăn giữa một bên là ư thức tôn trọng sự thật và một bên là những t́nh cảm yêu nước thúc đẩy ḿnh phải đồng tâm với đồng bào [Pháp], một nhà sử học Pháp làm sao có thể phân tích được một cách khách quan và sâu sắc một cuộc chiến tranh đă đối lập, từ 1945 đến 1954, hai đất nước mà với ḿnh đều rất thân yêu, là nước Pháp và nước Việt Nam, nhất là khi ông ta [tức tác giả Devillers] biết rằng nếu chia phần lầm lỗi ra hai bên th́ phần lớn lầm lỗi lại thuộc về phía chính đồng bào [Pháp] ḿnh” (“Lời tựa”, sđd., tr. 5).

 

     Đối với bên “chính diện”, hay “bên thắng cuộc”, nếu đă chấp nhận nguyên tắc ngôn ngữ sử học là loại ngôn ngữ khoa học trung tính/ trung lập th́ thiết tưởng cũng không nên tự ca ngợi ḿnh quá đáng. Câu chữ diễn đạt càng phải chính xác, trung tính, chẳng hạn, thậm chí danh xưng “Bác” để gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các sách giáo khoa lịch sử tiểu học lâu nay cũng sẽ không c̣n phù hợp.

 

     Đă có thời gian khá dài, khi khảo cứu văn-sử, người ta đă mạnh miệng gọi vua Gia Long là “y”, là “hắn”…, th́ chưa cần biết vua là người thế nào, cái lối tŕnh bày lịch sử đưa vào sách vở như vậy chẳng khác nào vô t́nh giáo dục cho con người ḷng thù hận, và thói trịch thượng đối với tiền nhân, hoàn toàn không phù hợp với đức tính chung nho nhă, lễ phép, khiêm cung của dân tộc Việt Nam, và cũng chắc chắn không có lợi cho sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ.

 

 

Trần Văn Chánh

25.11.2013  – 3.1.2014

———————

* Tài liệu này đă được hai anh Nguyễn Bá Dũng và Nguyễn Văn Tiến (Huế) cung cấp, nhân đây chúng tôi xin ghi nhận thiện ư của hai anh. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gởi lời cám ơn đến một số bạn đă giúp nhiều tài liệu quư hiếm khác trong quá tŕnh hoàn thành bản thảo, gồm các anh: Bùi Thanh Hải, Phạm Minh Đăng, Trần Nhật Vy, Trần Văn Duy, Nguyễn Đức Thành, Thích Không Hạnh…

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính