Hưng Đạo Vương ba lần đại phá quân Nguyên

 

Trần Quán Niệm

 

 

 

 

 

Đất Vạn Kiếp uy linh một thủa

Hưng Đạo Vương lừng lẫy ngàn thu

Ba phen đại phá giặc thù

Pḥ vua giúp nước cơi bờ yên vui

 

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai (1)

Quân Nguyên bạo ngược

Nḥm ngó phương Nam

Nay đ̣i cống người

Mai sang sách nhiễu

Sứ Sài Thung hống hách luống căm gan

Trần Di Ái nghịch thần thêm ngứa mắt

 

Năm Giáp Thân tháng Chạp (2)

Giặc xâm lăng hai đạo tràn sang

Thoát Hoan, đại quân xuyên ải Bắc

Toa Đô, thủy lộ bọc Nghệ An

Năm mươi vạn quân cướp hung tàn

Cốt giày xéo non sông đất Việt

 

Hưng Đạo Vương đóng quân Vạn Kiếp

Trần Khánh Dư giữ mặt Vân Đồn

Trần B́nh Trọng cố thủ B́nh Than

Quân thủy bộ vừa hai mươi vạn

 

 

 

Thế giặc tựa chẻ tre

Đoàn kỵ mă hung hăng chém giết

Quân biên ải lui về Vạn Kiếp

Mất kinh thành vua chạy vào Thanh

"Thế giặc to như vậy

Hay trẫm hàng để cứu muôn dân?"

Ngài dâng lời quyết liệt

"Bệ hạ muốn hàng

Hăy chém đầu thần trước đă"

Câu khẳng khái nung ḷng tướng sĩ

Lời hịch truyền khích đng muôn binh

 

Hàm Tử Quan

Trần Nhật Duật đại thắng Toa Đô

 

Chương Dương Độ

Trần Quang Khải đánh tan giặc dữ

Thăng Long thành cờ bay phất phới

Quân Nam vào nô nức ḷng dân

 

Thoát Hoan rút quân

Qua sông Hồng hạ trại

Toa Đô đóng Tây Kết

Thế ỷ giốc liên hoàn

 

Trận Tây Kết

Năm Ất Dậu tháng năm (3)

Ḷng quân phấn chấn

Hưng Đạo Vương thừa cơ quyết thắng

Tự đem quân vây đánh Toa Đô

Dụng mưu thần binh phục nằm chờ

Đạo tiền quân kéo như gió lốc

Hai gọng ḱm đánh thốc hai bên

Tả hữu giáp công

Thây phơi máu chẩy đầy đồng

Chốn loạn quân Toa Đô chết chém

Ô Mă Nhi cướp thuyền ra bể

Sợ cúp tai chạy thoát về Tầu

 

Trận Vạn Kiếp

Đất thảm trời sầu

Xác giặc chết chất chồng như núi

Lư Hằng tử trận

Lư Quán phải tên

A Bát Xích, Phàn Tiếp sợ xanh máu mặt

Bến sông Sách phục binh tên bắn như mưa

Thoát Hoan chui ống đồng mới mong thoát chết

 

Trong sáu tháng

Ngài phá tan năm mươi vạn quân giặc

Lừng danh đại tướng

Thất bại không nao

Bền gan sắt đá

Mưu lược như thần

Vơ văn đầy đủ

Lời cương nghị như dao chém sắt

Hịch quan quân rung chuyển non sông

 

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba

Năm Đinh Hợi tháng hai (4)

Thoát Hoan căm thù

Quyết sang rửa hận

Ba mươi vạn quân

Năm trăm thuyền chiến

Ô Mă Nhi, Phàn Tiếp thống lănh thủy binh

Áo Lỗ Xích, Trịnh Bằng Phi chỉ huy quân bộ

Trương Văn Hổ tải lương

Thoát Hoan, đại nguyên súy

 

Quân giặc hung hăng

Nhà vua e sợ

"Giặc quyết tâm rửa nhục

Phen này thế giặc càng to"

"Xin bệ hạ đừng lo

Giặc vừa thua hăy c̣n khiếp sợ

Quân binh ta tinh nhuệ

Ăt giặc phải qui hàng"

 

Nào ngờ đâu quân giặc bạo tàn

Sức quân đi trúc chẻ ngói tan

Gieo tàn ác giết người cướp vật

Quân ta lui dùng mưu dụ giặc

Chờ thời cơ dĩ dật đăi lao (5)

 

Ải Vân Đồn

Trần Khánh Dư đánh úp

Thuyền tải lương cửa bể Đại Bàng

Sóng nước reo vang

Đỏ ngầu máu giặc

Thuyền lương tan tác

Xác chết đầy sông

Trương Văn Hổ sợ trốn về Tầu

Ô Mă Nhi uất v́ thua trí

 

Quân Thoát Hoan mất dần nhuệ khí

Lương thực không, tính chuyện rút về

Sơn lam chướng khí nặng nề

Muời phần c̣n bẩy, hết bề hung hăng

 

Tháng ba năm Mậu Tí  (6)

Ngài chỉ ḍng sông Hoá

"Giặc không tan ta quyết không về"

Quân sĩ cùng thề

"Quyết tâm Sát Đát"

Tiếng ḥ reo ầm vang như sấm sét

 

 

 

Trận thủy chiến tại sông Bạch Đằng

Quân Nam trồng cọc sắt

Khiêu chiến thủy triều lên

Ô Mă Nhi mắc mẹo

Giục trống xua quân theo

Phục binh tràn ra đánh

Nước rút giặc phơi thây

Thuyền ngả nghiêng cọc nhọn

Bạch Đằng Giang sóng cuộn

Máu đỏ xác nghẽn gịng

Quân ta reo đại thắng

Đập nát mộng cuồng ngông

 

Tích Lệ, Cơ Ngọc sợ thôi vỡ mật

Ô Mă Nhi, Phàn Tiếp bắt sống trận tiền

Tiêu hủy bốn trăm chiến thuyền

Tù binh hàng vạn quân sĩ

Ải Nội Bàng, Phạm Ngũ Lăo chém Trương Quân

Núi Kỳ Cấp, A Bát Xích, Trương Ngọc chết v́ tên độc

Thoát Hoan, Trịnh Bằng Phi thoát hiểm về Tầu

Đêm khuya ngủ giật ḿnh thon thót

 

Ba mươi vạn hùng binh

Không c̣n manh giáp

 

Anh hùng thay Hưng Đạo Vưong

Ngàn thu sử Việt treo gương

Ḷng trung cứu dân giữ nước

Lược thao chí cả can trường

 

 

Trần Quán Niệm


(1) Đại Vương phá quân Nguyên ba lần, nhưng lần đầu tiên v́ không nhiều tài liệu nên không tường thuật ra đây

(2) Giáp Thân (1284)

(3) Ất Dậu (1285)

(4) Đinh Hợi (1287)

(5) ''Dĩ dật đăi lao'' => Lấy khoẻ đánh mệt

(6) Mậu Tí (1288)

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính