VỊNH ÔNG KHIÊM

 

Vần vũ theo mây đến giữa đời,

Theo thời theo thế, phản thầy thôi!

Lũ cuồng ngông tướng theo chân Mỹ,

Một đấng minh quân bỏ mạng rồi!

Giặc chiếm thành, ông đi lặng lẽ.

Cộng giết người, ông nín câm môi.

Tưởng rằng ông ôm củ năn khóc!

Thằng mô khiến ông nói lẹo lời?

 

Trần Gia Tự

 

Thành Kính dâng lên hương hồn Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

Sài G̣n, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]