Cách mạng toàn dân

 

 

Đứng lên làm “Cách Mạng Toàn Dân”

Cả Nước đ̣i giành trả lại Dân

Diệt Đảng tay sai ṇi Chệt Cộng

Đuổi Tàu Hán hóa phản Nhân Dân

Diên Hồng quyết chiến gương tiên tổ

Dũng sĩ kiên cường bảo vệ Dân

Việt tộc chung ḷng thề bất khuất

Đứng lên làm “Cách Mạng Toàn Dân” .

 

 

Tố Nguyên

 

 

 

Biểu t́nh Cứu Nước

 

 

Dân tộc Việt Nam phải biểu t́nh

Sống c̣n Tổ quốc quyết hy sinh

Công an , bộ đội trong tay Đảng

Hồn nước , ư dân của chúng ḿnh

Tàu  Cộng xâm lăng mưu Hán Hóa

Diên Hồng chíến thúc trống Mê Linh

Tay không triệt Đảng Cộng tan ră

Thế giới đồng t́nh trợ chiến binh .

 

 

Tố Nguyên

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính