Tài liệu của Ṭa Bạch Ốc về " Học Thuyết Reagan"

hay " Chiến lược giải phóng "  với  các phong trào

" Freedom Fighters "

 

 

 

TinParis.   Một  Mặt Trận Kháng Chiến Thật  đă làm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại đau buồn  kính nhớ trong khi đó th́ " Mặt Trận GIẢ  Phở Ḅ của Băng Đảng Mafia  Việt Tân "  đă làm mất đi " ḷng tin "  nơi Chánh Nghĩa Quốc Gia.  Quư Bạn hăy đọc kỹ  những lời phát biểu của Ông Lê Quốc Túy  để so sánh " vàng "  và " Bùn thau "  của những kẻ Lường gạt tội đồ của Dân Tộc.  Thật đúng như lời của Ông Lê Quốc Túy nói dưới đây :


 


 

Hiện nay , Băng Đảng Việt Tân đang t́m cách gắn 2 chữ " Freedom Fighters" cho những " tên dân chủ dỏm " mà chúng cùng Việt cộng đang thổi pḥng lên để đánh lạc hướng " đấu tranh của chúng ta ". 

Trước hết, chúng tôi xin nhắc lại nguồn gốc của sự xuất hiện 2 chữ " Freedom Fighters "  để quư đọc giả hiểu rơ vấn đề.

Vào thập niên 80, Liên Xô đang bành trướng thế lực trên toàn cầu với " chiến tranh giải phóng " , Thế giới Tự Do lúng túng không biết dùng sách lược nào để ngăn chận. Dùng vũ khí cổ điển th́ thiệt hại nhân mạng quá nhiều mà không hiệu quả, dùng vũ khí  hạt nhân th́ sẽ làm nổ tung quả địa cầu. Do đó Thế giới Tự Do mới dùng " Vũ khí nhân quyền " và " tranh đấu cho Tự Do " . 

" Học thuyết Reagan "  ra đời để chống lại Cộng sản Liên Xô là  áp dụng " Chiến lược Giải phóng "  bằng cách ủng hộ các "Phong Trào Chiến Đấu cho Tự Do"( supporting Freedom Fighter Movements)   như đoạn văn dưới đây,  trích ra từ tài liệu  của Ṭa Bạch Ốc ,  mô tả  rơ ràng  những nguyên tắc căn bản và công tác  cần đẩy mạnh  để " giải phóng " nhưng nơi nào c̣n bị  CS cai trị đàn áp.

Riêng đối với Việt Nam, Chính Phủ Mỹ lúc đó  ( năm 1986 dưới thời Tổng Thống Reagan) đă chánh thức ủng hộ Mặt Trận Lê Quốc Túy là " một phong trào tranh đấu cho Tự Do " với nội dung như sau ( xin coi tài liệu ở phần cuối  ):

 


 

Từ đó đến nay, nhất là sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ và Đế Quốc Liên Xô tan ră , Chánh Phủ Mỹ chưa bao giờ ủng hộ , một " Phong Trào "  hay " Mặt Trận " nào  để chống lại CSVN  như đă từng ủng hộ  Mặt Trận Lê Quốc Túy .  

Xin quư bạn đề cao cảnh giác  đừng nghe " Băng Đảng  Mafia Việt Tân "  nói láo mà " bán lúa giống " !  Sự thật đáng buồn là như vậy nhưng chúng ta , người Việt Quốc Gia vẫn c̣n đây , chính Nghĩa Quốc Gia sẽ chiến thắng với sự nổi dậy của toàn dân để xóa bỏ một chế độ CSVG phi nhân, và tôi tớ của Trung Cộng.


 

*
*          *
 

 Tài Liệu của Ṭa Bạch Ốc về " Freedom Fighters "  Movements 
  

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]