TinParis. Một thân hữu có gởi đến chúng tôi tài liệu về trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19.01.1974 của chánh phủ Việt Nam Cộng Ḥa lên tiếng tố cáo Trung Cộng xâm lăng nước Việt Nam trước công luận Quốc Tế. Ngay đến Liên Xô cũng phản đối , và đ̣i đưa vấn đề nầy ra trước Liên Hiệp Quốc. Trong lúc đó th́ Cộng Sản Bắc Việt th́ lặng im thin thít, không dám hé môi.
Chúng tôi xin tóm lược và tŕnh bày một vài dữ kiện trong quyển " bạch thư nầy của VNCH " trong 2 kỳ. Mong quư đọc giả phổ biến rộng răi tài liệu nầy (việt- anh ngữ  )  để cho mọi người hiểu rơ thêm bộ mặt bán nước của CSVG , dâng biển đất  cho Trung Cộng.  
    

 
 

    Trận Hải chiến Hoàng Sa theo tài liệu của Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa

 

 

 


 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]