Mấy bữa rày trong nước nhiều người lên tiếng về việc thằng giáo sư tiến sĩ “thiếu giáo dục” Cần Học Thêm đ̣i bỏ Lễ chỉ học Văn, cái tức cười là mặc dầu hầu hết không đồng ư nhưng chẳng ai dám lên tiếng chửi thằng này, có vẻ như họ sợ … chạm nọc (??).

 

 

Lũ thịt xôi

(thơ độc vận)

 

Văn hóa Cộng nô thiệt quá tồi

Học văn bỏ lễ quậy càng hôi

Nh́n thằng tiến sĩ như con rối

Ngó gă giáo sư đúng đứa bồi

Theo đóm ăn tàn sao chẳng hối

Rước voi rày mả há không thôi

Xô đẩy toàn dân vào ngơ tối

Cả lũ đúng là lũ thịt xôi

 

Trương Trọng Kiên

 (Nov 28, 2021)

 

 

Họa 1 :   Tiến sĩ tội đánh đ̣n!

 

Cộng nô một lũ quả nhiên tồi

Tiến sĩ há mồm đă thấy hôi!

Có học như mi đồ múa rối

I tờ chưa chắc đă làm bồi

Bám đuôi nhà đảng nên toàn dối

‘’Tiên Lễ hậu Văn’’ bảo bỏ thôi

‘’Gia Giáo Ông Cha’’ d́m bóng tối

Tụi bay phải đánh, chứ đ̣i xôi!?

 

Tha Nhân

Camthành

Nov 28, 2021

 

 

Họa 2   Ăn củ tḥi ḷi

(thơ độc vận)

 

Bọn này khỏi nói, quả nhiên tồi

Ăn bẩn cho nên mơm nó hôi

Học đếch ǵ đâu đồ múa rối

Dạy điên th́ có thứ làm bồi

Ngu đần chính hiệu ham lừa dối

Dốt nát thâm căn mới chịu thôi

Nóng tiết cụ Tư cho một gối

Tḥi ḷi th́ có, đó mà xôi

 

Trương Trọng Kiên

(Nov 28, 2021)

 

 

Họa 3   C̣n lănh thêm hèo!!

 

Vốn dĩ tụi này gốc nó tồi

Mở mồm há mơm thoát mùi hôi!!

‘’Đỉnh cao’’ ‘’học mót’’ đúng con rối

‘’Trí tuệ’’ nhận vơ chỉ đáng bồi

Ấu trĩ mánh mung phường nói dối

Ngu ngơ gạt gẫm lũ lôi thôi

Nếu không sửa đổi cho ăn gối

C̣n lănh thêm hèo! Chớ mộng xôi!!

Camthành Nov 28th, 2021

Tha Nhân tiếp họa ĂCTL của TTK

 

 

Họa 4  Ống b́nh vôi

(Thơ độc vận)

 

Đáng khinh một lũ đúng là tồi.

Bỏ lễ học văn nghe thật hôi.

Bởi thế tố cha hầu quấy rối (*)

Rồi th́ diệt kẻ đă làm bồi.

Lạy Tầu bán nước nhục chưa hối.

Van Mỹ cầu đô hèn quá thôi.

Chỉ ống b́nh vôi đừng phách lối.

Cho đời phỉ nhổ, c̣n đ̣i xôi.

 

Lâm Hoài Vũ

Nov 29, 2021

 

(*) https://danlambaovn.blogspot.com/2014/09/truong-chinh-giet-bo-me.html

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính