Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm!

- Viết cho ngày QLVNCH 19/06

 

 

QUÂN   bốn phương trời hội Lũng Nhai .

LỰC     thần bất khuất tụ anh tài .

VIỆT      hồn tử sĩ ngời trang sử .

NAM    quốc sơn hà rạng thới lai .

CỘNG    chí hùng anh thề sát cánh .

H̉A   t́nh huynh đệ nguyện cùng vai .

MUÔN    ḷng chung nhịp ta tranh đấu .

NĂM    tháng không sờn thỏa chí trai .

 

Lâm Hoài Vũ

 

 

Họa    Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

(Dĩ thủ vi đề)

 

QUÂN  khắp nơi về hội Lũng Nhai

LỰC    phô thanh thế bậc danh tài

VIỆT   ṇi Hồng Lạc tô hùng sử

NAM   giống Tiên Rồng mộng vị lai

CỘNG nghĩa đồng bào thành trọn khối

H̉A      t́nh Dân Tộc triệu bờ vai

MUÔN   người như một nêu hào khí

NĂM    tháng sa trường tỏ sức trai!!

 

Camthành June 8th, 2022

ThaNhân họa nguyên đề với LHV

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính