Chúng ta cùng phất cờ Vàng

 

Kiếp sống lưu vong thật quá buồn!

Tháng Tư nhớ lại lệ trào tuôn.

Ai gây thảm họa gieo tang tóc ?

Dân phải trầm luân dậy oán hờn!

Lửa hận thiêu tan quân phản quốc.

Gươm thiêng diệt hết lũ ḷn trôn.

Cờ vàng phất phới xua tà đạo.

Đất nước không c̣n bọn ác ôn.

 

 

Lâm Hoài Vũ

April 03 , 2024

 

 

 

Họa.- Toàn dân cảnh giác

 

Biến loạn tháng Tư thật đáng buồn! *

Miền Nam cộng pháo máu ḍng tuôn.

Tai bèo du kích mang thù oán.

Bộ đội xâm lăng trút giận hờn.

Hữu Hạnh nằm vùng tên phản quốc.

Thành Trung phản tặc loại loài trôn.

Toàn dân cảnh giác người yêu nước.

Tận diệt quân Hồ lẫn quỷ ôn.

 

 

Tuyến Lê Sydney

Apr 3-24

(*) tháng 4 năm 1975

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính