C̣n chờ ǵ nữa?

 

C̣n chờ ǵ nữa đứng lên thôi!

Bốn chín năm qua quá đủ rồi

Nô Hán tranh giành ngôi thống trị

Dân lành than oán cảnh ly bôi

Giang sơn ngụp lặn cơn dâu bể

Xă hội bao trùm khí sục sôi

Muốn được an cư đời lạc nghiệp

C̣n chờ ǵ nữa đứng lên thôi!

 

 

Lâm Hoài Vũ

May 27,2024

 

 

Báo cáo mới: Ba thập niên đàn áp các cuộc biểu t́nh ôn ḥa ở Việt Nam

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/new-report-3-decades-of-peaceful-gatherings-supression-in-vn-06202023092750.html

 

 

Họa .- Chờ thế giới định

 

Chờ thế giới phân cực lại thôi !

Toàn cầu hóa cực tả lâu rồi.

Mưu đồ thống trị phi dân chủ.

Thủ đoạn cầm quyền nhuộm đỏ bôi.

Tàu cộng hăm he khơi cuộc chiến.

Liên Xô đánh chiếm lửa bùng sôi.

Lằn ranh quốc cộng đang chia cắt.

Cộng sản Việt Nam cũng nát thôi .

 

 

Tuyến Lê Sydney.

May 27-24

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính