Giọt lệ tháng Tư!

 

GIỌT than giọt oán giọt bùi ngùi

LỆ nén trong tim cứ sụt sùi!

THÁNG nghiệt oan dành thân nhược tiểu.

TƯ gần nửa kỷ Nước đen thui!!

 

 Tha Nhân

 

 

Quốc Hận là Quốc Hận

 

QUỐC hận chỉ là quốc hận thôi

Kiếm đâu chữ khác nói thay lời:

HẬN v́ Đất Nước không c̣n nữa

HẬN bởi nhân dân mất cả rồi.

HẬN lũ bạo tàn dâng hiến giặc

HẬN phường ác độc giết dân tôi

HẬN này phải trả bằng xương máu

QUỐC hận măi là quốc hận thôi

 

 

Camthành tháng Tư 2015 (Mùa quốc Hận thứ 40)

Tha Nhân

 

 

Quốc Hận

 

Quốc hận tháng tư vẫn măi buồn

Không sao ngăn được lệ ṛng tuôn

Ră quân uất nghẹn trời nghiêng lệch

Tan ngũ giận điên đất nổi cuồng

Lớp lớp anh hùng đành ngục nhốt

Hàng hàng chiến sĩ chịu tay buông

Triền miên tăm tối bao trùm khắp

Vận Nước ôi thôi cảnh đoạn trường!!!

 

Quận Cam, Mar 25, 2015.

Tha Nhân

 

 

Hận

 

Hận lũ con hoang hận ngút trời

Hận này sao viết hết thành lời!

Hận phường ác độc gây bi khóc

Hận bọn tham tàn tạo phẫn cười

Hận đám tay sai mưu bán nước

Hận loài vong bản hại bao người

Hận ghim trong dạ chờ ngày rửa

Hận lũ con hoang hận ngút trời

 

 

Camthành, Dec 7 2019

Tha Nhân Kính phụng họa “Sống” của tiền bối Phan Bội Châu

 

 

 

 

Phải rửa Hận!

 

Quốc hận phải cần rửa hận thôi

Nếu không rửa được hỏi sao nguôi!

Rửa làm Đất Nước Ḥa B́nh măi

Rửa tạo Nhân Dân Hạnh Phúc hoài

Rửa biến bạo tàn thành chính nghĩa,

Rửa cho ác độc hóa nhân tài

Rửa mang Độc Lập về Sông Núi

Rửa để Tự DO đến Giống ṇi.

 

 

Camthành, Mar 10, 2019, (Ngày 10/3/75 mất BMT)

Tha Nhân

 

 

Phải lật chúng ngay. 

 

Ngắm cảnh Non Sông thót ruột gan

Giang Sơn gấm vóc lại cho ngang!?

Nam Quan Bản Giốc đảng dâng hiến

Hải đảo Hoàng Trường Chệt cướp càn

Bâu xít Tây Nguyên Tàu đóng chốt

Vân Đồn Phú Quốc Trọng mời sang

Nếu c̣n Việt Cộng th́ nguy mất

Phải lật chúng ngay Nước mới an

 

Tha Nhân

 

 

 

 

“I need Ammunition, Not a ride”

Ukrainian President Rejects US Offer of Evacuation: ‘I Need Ammunition, Not a Ride’

“Tôi Cần Vũ Khí, Không Cần Di Tản”

 

Rất ngưỡng mộ thái độ và câu nói trên của TT Ukraine,

Tha Nhân có bài thơ mọn dưới đây (Dĩ đề vi thù)

 

“Tôi cần vũ khí, không cần di tản”

 

TÔI sẽ chết trên Đất Nước tôi

CẦN ǵ lới nói “đẹp” đầu môi!

VŨ dùng tự vệ ngăn quân dữ

KHÍ giới răn đe chống lũ tồi

KHÔNG khiếp sợ dù cho mạng mất

CẦN kiên cường chẳng ngại thây phơi

DI hành chiến đấu ǵn bờ cơi

TẢN mác dân lành tránh thiệt người

 

Tha Nhân cảm tác khi đọc câu nói trên

Camthành Feb 26th, 2022

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính