Cái chữ vuông tṛn

 

 

Tṛn vuông tam giác thấy ghê

Đảo điên thế sự, tái tê nhân t́nh

Vuông tṛn tam giác linh tinh

Đớn đau dân Việt băi śnh thối tha

Tṛn vuông tam giác yêu ma

Liên xô tiến sĩ bằng ma dọa đời

Hỡi ông tiến sĩ kia ơi !

Đừng dùng con trẻ làm nơi kiếm tiền

Hỡi ông tiến sĩ xảo điên

Đừng vênh vang nữa ! Dân hiền nổi xung…

Hỡi ông tiến sĩ bung xung

Bàn cờ con tốt lung tung chạy càn

Bả danh phú quư mê man

Mốt đây mai nọ thân tàn  c̣n chi ?

 

 

Tân Giáo Sư Tiến Sĩ

Đồ Khốn Nạn

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính