Sử gia Trần Trọng Kim viết về Cộng sản

 

 

 

  

Thủ Tướng Chính Phủ Trần Trọng Kim (17/4/1945 – 19/8/1945) bị Việt Minh cướp chính quyền, nhân cơ hội sau ngày Nhật bị Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử đă tạo ra một khoảng trống chính trị. Ông Trần Trọng Kim là một trí thức yêu nước, có tài. Trong bốn tháng điều hành chính phủ, ông đă thực hiện: Sửa đổi hành chánh, hợp nhất hai chính phủ Bảo Hộ và Nam Triều, thay thế công chức Pháp bằng công chức Việt, ra lệnh dạy tiếng Việt tại các trường trung tiểu học, dự định thống nhất pháp luật ba kỳ, tổ chức những đoàn Thanh Niên Tiền Phong, chiến dịch chống nạn đói, mang gạo từ Nam ra Bắc cứu đói…

 

Là một nhân chứng lịch sử, ông Trần Trọng Kim đă ghi lại những sự kiện xảy ra trong quyển “Một Cơn Gió Bụi.” Hồi kư này viết từ 1949, xuất bản 1969. Sau đây là một số trang được chụp ra từ quyển sách ấy.

 

 

Tôn chỉ và sự hành động của Cộng sản đảng

 

Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi lệch ra ngoải. Song các tôn giáo cũ nói có cơi trời, có thiên đường là nơi cực lạc, Cộng sản giáo ngày nay th́ hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tưởng nào khác nữa, cho thiên đường không phải ở cơi trời mà chính ở cơi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin lư thuyết Các Mác và Lê Nin là tuyệt đối chân chính đem áp dụng là được sung sướng đủ mọi đường, tức thực hiện được cảnh thiên đường ở cơi đời. C̣n về đường tín ngưỡng, th́ đạo Cộng sản đă là đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết nghĩ phải sùng bái những người như Các Mác, Lê Nin, Sử Ta Lin để thay những bậc thần thánh cũ đă bị truất bỏ.

 

Đă tin mê cái đạo ấy và đă coi lư thuyết ấy là chân lư tuyệt đối, th́ ngoài cái lư thuyết ấy ra, là tà giáo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ, th́ là người phản đạo, tức là phải trừng trị rất nghiêm. V́ vậy mới có sự tàn sát những người trong đảng cộng sản theo Trotsky, chủ Cộng sản Đệ Tứ Quốc Tế, là một chi Cộng sản phản đối Sử-Ta-Lin, chủ Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế.

 

Vậy những tín đồ Cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có ǵ nữa. Sống có một đới rồi hết, nên ai nấy chỉ lo cho ḿnh được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc lợi thiện ác.

 

Về đường thực tế, cái đặc sắc của Cộng sản là không nhận các luân thường đạo lư, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người Cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xă hội phong kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ t́m cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là người sáng suốt, là người giác ngộ, ai không tin là người mờ tối, là người mê muội. V́ có tư tưởng như thế, cho nên cha, con, anh em bè bạn không có t́nh nghĩa chi cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa Cộng sản và phục ṭng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai mà làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt, Gia đ́nh, xă hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận gốc rễ, đề lập thành xă hội mới theo chủ nghĩa Cộng sản. Cái xă hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia, cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cài phương pháp dùng tạm trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi, chứ mục đích cốt yếu là tranh đấu cho giai cấp vô sản. Khi ở đâu sự tranh đấu cho giai cấp ấy đă được thắng lợi, th́ cứ tranh đấu măi để bảo vệ quyền lợi của giai cấp ấy và xóa bỏ hết những cương giới nước nọ với nước kia đê thực hiện một thế giới đại đồng, đặt dưới quyền chỉ huy của giáo chủ Cộng sảnh ở bên Nga, c̣n nước nào tuy theo chế độ Cộng sản, nhưng c̣n vẫn muốn giữ tư tưởng quốc gia như nước Nam Tư Lạp Phu (Yougoslavie) bên Đông Âu là bị trục xuất ra ngoài hội nghị của các nước Cộng sản.

 

Cái phương thuật của đảng Cộng sản bên Nga không khéo ở chỗ ấy, tuy nói là bài trừ đế quốc chủ nghĩa và tiêu diệt những chế độ độc tài áp chế thời xưa, và gây ra một thứ đế quốc chủ nghĩa theo một danh hiệu khác, để tự ḿnh thống trị hết thiên hạ. Thành ra các nước đă theo cộng sản đều phải là những nước phụ thuộc nước Nga, cũng như bên Tàu ngày xưa các nước chư hầu phải phục tùng mệnh lệnh thiên tử. Th́ ra trong thế gian này chẳng có ǵ là mới lạ. So chế độ Cộng sản ở nước Nga ngày nay có khác ǵ chế độ nhà Tần thời chiến quốc bên Tàu?  

 

 

CHƯƠNG VII

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CỘNG SẢN ĐẢNG

 

Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi trệch ra ngoài. Song các tôn giáo cũ nói có cơi trời, có thiên đường là nơi cực lạc. Cộng sản giáo ngày nay th́ hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tưởng nào khác nữa, cho thiên đường không phải ở cơi trời mà chính ở cơi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin lư thuyết của Các Mác và Lê Nin là tuyệt đối chân chính, đem áp dụng là được sung sướng đủ mọi đường, tức thực hiện được cảnh thiên đường ở cơi đời. C̣n về đường tín ngưỡng, th́ đạo cộng sản là đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết phải nghĩ sùng bái những người như Các Mác, Lê Nin, Sử Ta Lin để thay những bậc thần thánh cũ đă bị truất bỏ.

 

Đă tin mê cái đạo ấy và đă coi lư thuyết ấy là chân lư tuyệt đối, th́ ngoài cái lư thuyết ấy ra, là tà giáo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ, th́ là người phản đạo, tất phải trừng trị rất nghiêm. V́ vậy mới có sự tàn sát những người trong đảng cộng sản theo Trotsky, chủ Cộng Sản Đệ Tứ Quốc Tế, là một chi cộng sản phản đối Sử Ta Lin, chủ Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế.

 

Vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết có đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có ǵ nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho ḿnh được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc họa thiện ác.

 

Về đường thực tế, các đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thường đạo lư, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xă hội phong kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ t́m cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là người sáng suốt, là người giác ngộ, ai không tin là người mờ tối, là người mê muội. V́ có tư tưởng như thế, cho nên cha con, anh em, bè bạn không có t́nh nghĩa ǵ cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của cộng sản và phục ṭng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: Hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đ́nh, xă hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành lập xă hội mới. Cái xă hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi, chứ mục đích cốt yếu là tranh đấu cho giai cấp vô sản. Khi ở đâu sự tranh đấu cho giai cấp ấy được thắng lợi, th́ cứ tranh đấu măi để bảo vệ quyền lợi của giai cấp ấy và xóa bỏ hết những cương giới nước nọ với nước kia để thực hiện một thế giới đại đồng, đặt dưới quyền chỉ huy của giáo chủ cộng sản ở bên Nga. V́ vậy cho nên bất kỳ nước nào đă theo cộng sản là phải phục tùng mệnh lệnh bên Nga, c̣n nước nào tuy theo chế độ cộng sản, nhưng c̣n muốn giữ tư tưởng quốc gia như nước Nam Phu Lạp Tư (Yougoslavie) bên Đông Âu là bị trục xuất ra ngoài Hội Nghị của các nước cộng sản.

 

Cái phương thuật của đảng cộng sản bên Nga không khéo chỗ ở ấy, tuy nói là bài trừ đế quốc chủ nghĩa và tiêu diệt những chế đô độc tài áp chế đời xưa, nhưng lại áp dụng chế độ độc tài áp chế hà khốc và tàn ác hơn thời xưa, và gây ra một thứ đế quốc chủ nghĩa theo một danh hiệu khác, để tự ḿnh thống trị hết thiên hạ. Thành ra các nước đă theo cộng sản đều phải là những nước phụ thuộc nước Nga, cũng như bên Tàu ngày xưa các nước chư hầu phải phục tùng mệnh lệnh thiên tử. Th́ ra trong thế gian này chẳng có ǵ là mới lạ. So chế độ cộng sản ở nước Nga ngày nay có khác ǵ chế độ nhà Tần thời chiến quốc bên Tàu? Có khác là ở những phương tiện theo khoa học và những mánh khóe hiện thời mà thôi, c̣n th́ cũng tàn bạo gian trá như thế, và cũng dùng những quyền mưu quỉ quyệt để thống trị hết cả các nước. Đảng cộng sản đă có cái tổ chức rất đúng khoa học, đảng viên lại giữ kỷ luật rất nghiêm, rất chịu khó làm việc và có tín lực rất mạnh. Ai theo đảng là đắm đuối vào chủ nghĩa của đảng, có lâm nguy nan ǵ th́ cho là một vinh hạnh được tuẫn tử v́ đảng. Về sự hành động th́ đảng cộng sản chuyên dùng những thủ đoạn quỉ quyệt, nên tuy có thắng lợi mà những người trí thức ít người theo. Cũng v́ vậy mà họ bài trừ trí thức và chỉ ưa dùng đàn bà, trẻ con và những người lao động là hạng người dễ khuyến dụ, dễ lừa dối.

 

Người cộng sản, khi đă hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rơ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu cái nghĩa giải phóng là thế, th́ cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ có hơn ǵ?

 

Cứ như ư tôi, th́ giải phóng phải theo đúng cái lẽ công bằng, làm cho người ta được ung dung thư thái, được hành động trong một cái khuôn khổ rộng răi, ai nấy biết trọng quyền lợi của mọi người theo pháp luật đă định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết hại một cách ám muội, oan ức.

 

Đàng này tôi thấy chế độ các nước cộng sản giống nhau như in cái chế độ chuyên chế thuở xưa. Người nào nói xấu hay công kích những người cầm quyền của đảng là phải tội bị đày, bị giết. Ai không sốt sắng theo ḿnh th́ bị t́nh nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân dân trong nước vẫn bị đàn áp lầm than khổ sở, riêng có một số ít người có địa vị to lớn là được sung sướng. Như thế th́ giải phóng ở đâu? Giải phóng ǵ mà cả chính thể một nước phải nương cậy ở những đội trinh thám để đi ŕnh ṃ và tố cáo hết thảy mọi người. Hễ ai vô ư nói lỡ một câu là bị t́nh nghi có khi bị bắt, bị đày v.v...thành ra nhân dân trong xă hội ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết ai là bạn là thù, mất hẳn sinh thú ở đời, thật trái với lời nói thiên đường ở cơi trần.

 

Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, b́nh đẳng, mà sự thật th́ trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè ǵ cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo ḿnh là được. Xem như lúc đầu Việt Minh tuyên truyền rầm rĩ lên rằng: “Nước Việt Nam đă được các nước Đồng Minh cho hoàn toàn độc lập, và dân được tha hết các thứ thuế”. Thôi th́ chỗ dân gian nghe nói thế chạy ùa ùa theo. Sau chẳng thấy độc lập đâu cả và dân lại phải đóng góp nặng hơn trước. Khi Việt Minh đă nắm quyền binh rồi, lại định các ngạch thuế, có người hỏi họ: “Sao trước kia các ông bảo tha hết các thứ thuế rồi kia mà?” Họ trả lời: “Ấy trước nói tha thuế, nhưng bây giờ chính phủ cần có thuế để làm mọi việc”. Nói thế th́ uy tín của chính phủ để đâu?

 

Cái thủ đoạn của Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngược, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để cho được việc trong một lúc. Ngay như họ đối với Việt Nam Quốc Dân Đảng nay nói là đoàn kết, mai nói đoàn kết, nhưng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được th́ giết phá, đánh không được th́ lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân t́nh thấy thế thật là ngao ngán chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên dân gian thường có câu “nói như Vẹm”. Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt VM, đọc nhanh mà thành ra.

 

Chính phủ Việt Minh đối với ông Bảo Đại rất là đơn bạc, nhưng bề ngoài vẫn làm ra bộ thân thiện. Họ để ông ở nhà của viên Đốc Lư Hà Nội ở trước, song đồ đạc không có, chỗ nằm ngủ, đến cái mùng ông cũng phải đi mượn. Cơm nước th́ họ cử một người hào phú trù liệu cho ông. Song mỗi khi ông đến chỗ dân chúng, nhân dân rất hoan nghinh và các phái viên ngoại quốc như Tàu và Mỹ rất kính trọng và thường chú ư đến ông.

 

Việt Minh thấy dân chúng kính mến ông Bảo Đại và người ngoại quốc để ư đến ông, họ bèn đem ông vào ở Sầm Sơn trong Thanh Hóa, rồi sau lại đem ông lên Phủ Thọ Xuân, thành ra ông mắc phải bệnh nóng lạnh ngă nước, sang Hương Cảng chữa măi không khỏi. Sau cuộc tổng tuyển cử vào quảng tháng Giêng năm 1946, Việt Minh mới để ông trở về Hà Nội. Khi Việt Minh lập xong chính phủ do quốc hội chuẩn y rồi, họ thấy dân chúng và người ngoại quốc có nhiều cảm t́nh đối với ông Bảo Đại và lại biết quân Pháp sắp vào Bắc Trung Bộ, họ sợ để ông ở Hà Nội có xảy ra sự biến ǵ chăng, mới bày ra cách lập một phái đoàn sang Trùng Khánh tỏ t́nh thân thiện với nước Tàu.

 

Cứ như ư riêng của tôi, th́ việc ấy ông Hồ chí Minh có thể mưu với những Tướng Tàu là bọn Lư Hán và Tiêu Văn, nói rằng Chủ Tịch Tưởng Giới Thạch có điện mời ông Bảo Đại sang Trung Hoa chơi. V́ lúc ấy bọn Tướng Tàu đă lấy tiền của ông Hồ, nên bảo ǵ chẳng được. Hăy xem như sau khi ông Hồ đă kư hiệp ước với Pháp, ông Phó Chủ Tịch Nguyễn Hải Thần bỏ sang Tàu, Tướng Tiêu Văn cứ chạy theo cụ Nguyễn để cố mời cụ trở về Hà Nội làm việc, th́ biết dù sao đi nữa, việc lập một phái đoàn để đưa ông Bảo Đại sang Tàu có tính cách vội vàng và bí mật lắm. Phái đoàn ấy để ông Bảo Đại đứng đầu, có mấy người Việt Minh và mấy người Quốc Dân Đảng đi theo. Hôm tôi đến thăm ông lần đầu, ông nói qua việc ấy tôi nghe. Tôi cũng khuyên ông đi ra ngoài, v́ ở trong nước có nhiều sự nguy hiểm cho ông. Song tôi tưởng c̣n lâu mới đi, nào ngờ cách bốn hôm sau tôi đến th́ ông đă đi hôm trước rồi. Sang đến Trùng Khánh, Chủ Tịch Tưởng Giới Thạch có tiếp ông tử tế. Song mấy người Việt Minh và Quốc Dân Đảng bỏ ông ở bên ấy không để tiền nong ǵ cho ông, ông phải vay mà tiêu. C̣n Hoàng Hậu và mấy người con, ông Hồ có hứa rồi sẽ cho sang sau, nhưng rồi cũng không cho sang. Lúc ấy chính phủ Trung Hoa đang dọn về Nam Kinh, có mời ông về đấy, nhưng ông từ chối rồi về ở Hương Cảng.

 

Sau chính phủ Việt Minh gửi thư sang bảo ông cứ ở bên Tàu đừng về nữa. Xem thế cũng rơ cái ư chính phủ Việt Minh là muốn đưa ông Bảo Đại ra ngoài để họ dễ làm việc và khỏi lo ngại về việc có thể xảy ra được. Đó là mưu sự của người, nhưng biết đâu lại không phải là ư trời xui khiến ra như thế, để ông ra khỏi chỗ nguy hiểm ở trong nước.

 

 

Trần Trọng Kim

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính