Phiên ṭa lần 3 ngày 4/8/2010: Lư Tống bác bỏ mọi cáo trạng

http://vietvungvinh.org/


 

Phiên ṭa ngày 4 tháng 8, 2010: Lư Tống Bác Bỏ Mọi Cáo Trạng
 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]