CHIỀU THĂM MỘ TT NGÔ Đ̀NH DIỆM VÀ BÀO ĐỆ

 

Thăm mộ hai Ông vào một chiều năm 1982

tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi-Sài G̣n lúc từ Biên Ḥa về bằng xe Vespa.

 

 

Cũng một thời làm “Vua”

Mà mộ nằm giữa cỏ

Ai được và ai thua?

Lịch sử đời c̣n đó.

 

Tôi từ Biên Ḥa về,

Nghĩa trang chiều lộng gió,

Ghé thăm mồ hai Ông,

Mà đôi hàng lệ nhỏ!

 

Khi hai Ông mất đi,

Tôi vừa hơn 10 tuổi,

Nh́n đất nước loạn ly,

Mà nỗi ḷng khôn tỏ.

 

Cha mẹ tôi làm nông,

Dăm ba sào vườn ruộng,

Thiết ǵ chuyện non sông,

Cũng bùi ngùi lịch sử!

 

Đất nước này loạn ly

Hỡi ai là trung nghĩa

Thương tiếc kẻ ra đi

Mây giăng chiều nghĩa địa!

 

 

Phan Tấn Thiện

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính