Truyền thống chống ngoại xâm

 

 

 

Một đường

 

Ṇi giống Rồng Tiên dũng mănh cường

Vang danh nỗi tiếng khắp muôn phương

Bà Trưng đuổi giặc đầy bằng chứng

Hưng Đạo ngăn thù đủ cớ tường

Lạc Việt vửng bền v́ quí mến

Hồng Bàng tồn tại bởi yêu thương

Đừng cho cộng đảng lừa dân nửa

Diệt sạch ba đ́nh chỉ một đường

 

Tím June/08/2020

 

 

Ṇi giống Rồng Tiên dũng mănh cường

 

Lạc-long-quân và Âu-Cơ (*)

Lạc-long lại sánh Âu-ky.
Trăm trai điềm ứng hùng bi lạ dường.
Noăn-bào dù chuyện hoang-đường,
Ví-xem huyền-điểu sinh Thương khác ǵ?
Đến điều tan-hợp cũng kỳ,
Há v́ thủy hỏa sinh-ly như lời,
Chia con sự cũng lạ đời,
Qui sơn, qui hải khác người biệt-ly.
Lạc-long về chốn Nam-thùy,
Âu-cơ sang nẻo Ba-v́ Tản-viên.
Chủ-trương chọn một con hiền,
Sửa-sang việc nước nối lên ngôi rồng.

 

 

Bà Trưng đuổi giặc đầy bằng chứng

 

Hai bà Trưng dựng nền Độc-lập (*)

Đường-ca lâu đă vắng lời,
Đến như Tô-Định là người chí hung.

Bà Trưng quê ở châu Phong,
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương-tử thay quyền tướng quân.
Ngàn Tây nổi áng phong-trần,
Ầm ầm binh mă xuống gần Long-biên.
Hồng-quần nhẹ bước chinh-yên,
Đuổi ngay Tô-Định dẹp tan biên-thành.
Đô-kỳ đóng cơi Mê-Linh,
Lĩnh-nam riêng một triều-đ́nh nước ta.
Ba thu gánh vác sơn-hà,
Một là báo-phục, hai là bá vương.
Uy-thanh động đến Bắc-phương.
Hán sai Mă-Viện lên đường tiến-công.
Hồ Tây đua sức vẫy vùng,
Nữ nhi chống với anh hùng được nao?
Cấm-Khê đến lúc hiểm-nghèo,
Chị em thất thế cũng liều với sông.
Phục-Ba mới dựng cột đồng,
Aỉ-quan truyền dấu biên-công cơi ngoài.
Trưng vương vắng mặt c̣n ai?
Đi về thay đổi mặc người Hán-quan

 

 

Hưng Đạo ngăn thù đủ cớ tường

 

Trần-Hưng-Đạo phá Mông-Cổ (*)

Trao-truyền theo lối phép nhà,
Nhân-tông hùng-lược lại là tài hơn,
Rợ Nguyên quen thói tham-tàn,
Quân năm mươi vạn, những toan tranh-hành,
Sắc sai Hưng-Đạo tổng binh,
Với Trần-Quang-Khải các dinh tiến vào.
Chương-dương một trận phong-đào,
Ḱa ai cướp giáo, ra vào có công?
Hàm-quan một trận ruổi giong,
Ḱa ai bắt giặc, uy-phong c̣n truyền?
Giặc Nguyên c̣n muốn báo đền,
Mượn đường hộ-tống binh thuyền lại sang.
Xương bày trắng đất, máu màng đỏ sông.
Trần Hưng-Đạo đă anh-hùng,
Mà Trần-Nhật-Duật kể công cũng nhiều.
Hoài-Văn tuổi trẻ trí cao,
Cờ đề sáu chữ quyết vào lập công.
Trần-B́nh-Trọng cũng là trung,
Đành làm Nam-quỷ, không ḷng Bắc-vương.
Khuyển-ưng c̣n nghĩa đá vàng,
Yết-Kiêu, Dă-Tượng hai chàng cũng ghê!
Mà trong ngọc-diệp kim-chi,
Lũ Trần-Ích-Tắc sao đi đầu hàng?
Nhân khi biến-cố vội-vàng,
Kẻ trung người nịnh đôi dàng tỏ ra,
Trùng-hưng đem lại sơn-hà,
Đă hay thiên-tướng cũng là tài sinh.
Nước nhà khi ấy thanh-b́nh,
Truyền ngôi thái-tử, lánh ḿnh Ngọa-vân.

 

 

Lạc Việt vửng bền v́ quí mến

 

TIẾNG MẸ RU (**)

 

Từ bốn ngàn năm trước

Trên đất Lĩnh Nam

Mẹ Âu Cơ cất lời ru

Con ơi nhớ lấy lời nầy

Ta là giống Rồng Tiên

Dân Lạc Việt trồng “Lúa nước

Bên bờ Trường giang Dương Tử

Trôi giạt tới nơi đây

 

 

Hồng Bàng tồn tại bởi yêu thương

 

Kinh Dương-vương (*)

Kể từ trời mở viêm-bang,
Sơ đầu có họ Hồng-bàng mới ra.
Cháu đời Viêm-đế thứ ba,
Nối ḍng Hỏa-đức gọi là Đế-minh.
Quan-phong khi giá Nam-hành,
Hay đâu Mai-lĩnh duyên sinh Lam-kiều,
Vụ-tiên vừa thuở đào yêu,
Xe loan nối gót, tơ điều kết duyên.
Ḍng thần sánh vời người tiên,
Tinh-anh nhóm lại, thánh hiền nối ra,
Phong làm quân-trưởng nước ta,
Tên là Lộc-tục, hiệu là Kinh-dương.
Hóa-cơ dựng mối luân-thường.
Động-đ́nh sớm kết với nàng Thần-long.
Bến hoa ứng vẻ lưu-hồng
Sinh con là hiệu Lạc-long trị-v́.

 

Nguyễn Nhơn

Phụ họa diễn giải

8/6/2020

 

(*) Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca

(**) Nguyễn Nhơn

 

 


From: xomnhala_yamaha@googlegroups.com <xomnhala_yamaha@googlegroups.com> on behalf of Diep Thanh <thanhdiep506@gmail.com>
Sent: Monday, June 8, 2020 4:32 PM
To: PhucHungViet <phuchungviet@googlegroups.com>
Subject: Chống giặc

 

 

Một đường

 

Ṇi giống Rồng Tiên dũng mănh cường

Vang danh nỗi tiếng khắp muôn phương

Bà Trưng đuổi giặc đầy bằng chứng

Hưng Đạo ngăn thù đủ cớ tường

Lạc Việt vửng bền v́ quí mến

Hồng Bàng tồn tại bởi yêu thương

Đừng cho cộng đảng lừa dân nữa

Diệt sạch ba đ́nh chỉ một đường

 

 

Chống giặc

 

Dân ta lắm lúc rất hùng cường

Đánh đuổi xâm loàn giặc bắc phương

Chệt lọt đường hung không nẻo kiết

Tàu sa lối hiểm chẳng điềm tường

Nguyên Minh mấy lượt mang xiềng xích

Hán Tống bao lần thọ tiễn thương

Đất nước lâm nguy rền trống giục

Thanh niên thiếu nữ quyết lên đường

 

 

----- Forwarded Message -----

From: tim nguyen <timthinguyen1986@yahoo.com>

To: Dinh Tuong <dinhtuong@rocketmail.com>

Sent: Monday, June 8, 2020, 12:45:55 PM EDT

Subject: Một đường !

 

Một đường !

 

Ṇi giống Rồng Tiên dũng mănh cường.

Vang danh nỗi tiếng khắp muôn phương,

Bà Trưng đuổi giặc đầy bằng chứng,

Hưng Đạo ngăn thù đủ cớ tường,

Lạc Việt vửng bền v́ quí mến,

Hồng Bàng tồn tại bởi yêu thương,

Đừng cho cộng đảng lừa dân nữa,

Diệt sạch ba đ́nh chỉ một đường !

 

Tím June/08/2020

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính