SàiGòn tan tác...


 

SàiGòn tan tác Việt Nam ơi...!!
Đói, bịnh hoành hành khổ ngập trời
Những tưởng dịu dàng qua khủng hoảng
Nào hay dai dẳng khốn tơi bời
Đương quyền “tăng pháo” trừ cơn dịch
Dân chúng “thịt da” chống bịnh trời
Nguyện ước SàiGòn ngừng địa ngục
Tiếng cười thơ trẻ vọng nơi nơi...


                        Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính