Ông Nguyễn Biểu ăn c đầu người

 

 

I - LƯỢC S: Ông Nguyễn Biểu (  ? - 1413) người huyện La Sơn, Nghệ An, đỗ Tiến sĩ cuối đời Trần làm quan Ngự S, pḥ nhà Hậu Trần vua Trùng Quang (1409 -1413). Năm 1413, t́nh h́nh binh bị rất ngặt, Trùng Quang Đế tỏ ư muốn cử người đi s sang địch thương thuyết. Không ai dám đi. Ông t́nh nguyện, chịu mệnh vua sang trại giặc nghị ḥa. Vua Trùng Quang có bài thơ tiễn Ông, Ông đáp họa.

 

Vào trại giặc, tướng gic Trương Phụ cho dọn Cỗ Đầu Người để thử đm lược. Ông ung dung móc mt nhm rượu và khinh mạn làm thơ trước gic. Việc nghị hoà không thành. Nhưng Trương Phụ cảm phục khí phách, cho Ông về. Mt lúc sau, do sàm tấu của Việt gian Phan Liêu, Trương Phụ bèn sai lính đuổi theo bắt lại. Trương Phụ bảo Ông qùi lạy hắn. Chng nhng không qùi, Ô.c̣n mng vào mt quân xâm lược. Trương Phụ tức giận sai trói, rồi dùng tóc của Ông cột vào chân cầu bên bờ sông Lam, gần chùa Yên Quốc. Nước ln Ông bị ngộp..!!

 

Dưới đây là 3 bài thơ:

Tiễn Nguyễn Biểu Đi S của vua Trùng Qung.

Bài Thơ Họa gởi cho vua và bài Cỗ Đầu Người của Nguyễn Biểu.

Ngoài ra, có 3 bài thơ của người biên soạn để trải tấc ḷng vô vàn kính cẩn đ/v Ông.

 

II - NHNG BÀI THƠ:

 

TIỄN NGUYỄN BIỂU ĐI S

 

Mấy vần thơ cũ ngi Hoàng Hoa*

Trịnh trọng rầy nhân dựng khúc ca

Chiếu phượng mấy hàng tơ cn k

Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha

Tang bồng đă bấm ḷng** khi tr

Khương quế*** thêm cay tính tuổi già

Việc nước một mai công ngơ vẹn

Gác lân danh tiếng dơi lầu xa

                   Vua TRÙNG QUANG

*Kinh Thi:có bài thơ Hoàng Hoàng Giả Hoa, lời vua sai tôi thần đi S

**quyết chí

***gừng & quế

 

 

 BÀ THƠ HỌA (gởi vua Trùng Quang)

  

Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa

Ngóng tai đồng vọng thuở thi(âu) ca

Đường mây vó kư lần lần trải

Ải tuyết cờ mao thc thc pha

Há một cung tên lồng chí trẻ

Bội mười vàng st đúc gan già

Hổ ḿnh vả thiếu tài chuyên đối*

Dịch lộ** ba ngàn dám ngại xa.

                       NGUYỄN BIỂU

* tài đối đáp khi đi S

** đường đi S

 

 

TÁN THÁN NGUYỄN BIỂU ĐI S

 

Nghiêng ḿnh kính cẩn đấng tài hoa

Nguyễn Biểu anh hùng chính khí ca

Râu cọp vuốt chơi ḥng thách thc

Hang hùm vào th quyết xông pha

Tiền phương chống giặc gom tài tr

Phụng sứ giúp vua góp trí già

Tâm nguyện khải hoàn cho Tổ Quốc

Mặc t́nh nguy hiểm mặc đường xa..!!

      NGUYỄN MINH THANH cẩn họa

 

 

      CỖ ĐẦU NGƯỜI

 

Ngọc thiện trân tu đă đủ mùi

Gia hào* thêm có cỗ đầu người

Nem công chả phượng c̣n thua béo

Thịt gấu gan lân hẳn kém tươi

Ca lối Lộc minh** so cũng một

Vật bày Thỏ thủ bội gấp mười

Ḱa ḱa ngon ngọt tày vai lợn

Tráng sĩ như Phàn*** tiếng để đời

                           NGUYỄN BIỂU

*thức nhm ngon

**bài thơ trong Kinh Thi tả việc vua đăi S Gi

*** Phàn Khoái, cận tướng của Lưu Bang, nhà Hán.

 

 

 NGUYỄN BIỂU ĂN CỖ ĐẦU NGƯỜI

 

La Sơn, Nghệ Tỉnh đất thơm mùi

Thế giới xưa nay chỉ một người

Ăn cỗ đầu lâu nghe ruột héo*

Giận quân xâm lược uất gan tươi

Luận lời đanh thép tài cao vi

Thần thái ung dung đởm vẹn mười

Thương tiếc khôn nguôi trang dũng khí

Sông Lam**vỗ sóng nhớ muôn đi..!!

    

NGUYỄN MINH THANH cẩn họa

 

* V́ ăn thịt đồng bào ḿnh

**Ḍng sông chảy ngang qua quê hương Ông.

 

 

     NG S NGUYỄN BIỂU

 

Gầy gầy mắt sáng tóc hoa râm

Cương trc kiên trung ánh nguyệt rằm

Trọng trách mệnh vua vào hổ huyệt

Thiết tha vận nước vượt sơn lâm

Gia triều xin được làm thông s

Trước gic* không qú tỏ quyết tâm

Sang sảng trang nghiêm trong đối đáp

Xả thân tuẫn quốc dưới cầu Lam**..!!

 

       NGUYỄN MINH THANH cẩn tác

 

    *Trương Ph

    **Cầu bên bờ sông Lam

 

III - PHẦN KẾT: Lịch sử: nước Việt, Đông Tây ..., anh hùng trận mạc, liệt nữ yên cương rất nhiều, rất nhiều...Duy, dũng khí gan liền tướng quân như ô. Nguyễn Biểu đă ung dung lẫm liệt ăn Cỗ Đầu Ngườí; c̣n cả gan làm thơ khinh mạn trước giặc d, là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam nói riêng và Đông Tây kim cổ nói chung..!! 

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

(Viết để cung kính tưởng niệm Cổ Nhân, để nhớ bọn giặc Bc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc!! GA, 11 - 11 - 2011)

 

Tham khảo: các trang nhà NB...

             TNĐT&DNTĐ của gs Tịnh Vân Thanh

              HVTĐ của Đào Duy Anh

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo