Anh Hùng Nguyễn - Trung - Trực (1838 - 1868)

 

 

1- Lược truyện: Ngài, tên thật: Nguyễn Văn Lịch, con của ô. bà Nguyễn văn Phụng & Lê kim Hổng, người gốc tỉnh B́nh Định. NTT chuyên sống bằng nghề chài lưới vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ tỉnh Long An. Thuở nhỏ NTT có học vơ nghệ, nên rất khoẻ mạnh, tính t́nh can đăm và mưu lược. Năm 1859 Ô. mộ quân đánh gic dưới quyền của Lănh binh Trương Công Định. Năm 1861,sau khi đốt tàu giặc L' ESPÉRANCE  Ô. được trièu đ́nh Huế phong “Quyền Sung Quản Đạo”. Qua thời gian dài hoạt động chống giặc, đầu năm 1867 triều đ́nh phong NTTchc “Hà Tiên Thành Thủ úy” để trấn giữ vùng đất Hà Tiên.Nhưng Ô.chưa kịp đến nơi nhậm chức th́ đất Hà Tiên đă mất và ṭa thành Ô. sẽ trấn nhậm đă lọt vào tay giặc!! NTT bèn đưa quân về lập mật khu ở Sân Chim và Ḥn Chông.

 

Tuy giấu quân ở mật khu, NTT vẫn theo dơi nghiên cứu địch t́nh kỷ lưỡng, rồi đặt kế hoạch tấn công. Ngày 16 - 6 - 1868, Ô. điều quân đánh úp đồn Kiên Giang,giết 5 sĩ quan Pháp, 67 lính, tịch thu hàng trăm cây súng, và chiếm đồn 5 ngày liền. Giặc Pháp và các tên tay sai như Trần Bá Lộc, Tổng Đốc Phương đem quân phản công dữ dội. Thế yếu, NTT đành lui quân về Ḥn Chông, rồi ra Phú Quốc và lập chiến khu ở Ca Cạn, tính kế lâu dài.

 

Tháng 9 - 1868 giặc Pháp và bọn Huỳnh Công Tấn biết tin, đem quân tấn công chiến khu Cửa Cạn, đồng thời sai người t́m bt Mẹ Ô. để làm áp lực. Ô.v́ ch hiếu, và cũng để bảo toàn lực lượng cùng thường dân trên đảo, NTT đă t nạp ḿnh!! ( Có chỗ cho rằng Mẹ của Ô. rất phiền ḷng v/v NTT tự nạp ḿnh cho giặc để cứu Mẹ, giống như Mẹ của Từ Th trong Tam Quốc chí )

 

Bắt đuc NTT gic Pháp rất mừng, bèn dụ hàng phong quan, nhưng Ô. nht quyết chối tử, chỉ y/c được chết sớm, và nói: “- Bao gi Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mi hết người Nam đánh Tây.” Gic rất nể phục và ca ngợi Ô., chúng nói “- NTT là người rất tự trọng có tư cách đáng quí và đầy nghị lực”. Dụ hàng không được, gic hành quyết NTT vào sáng sớm ngày 27 - 10 - 1868 tại chợ Rạch Giá. Rất nhiều người ti âm thầm chào vĩnh biệt Ô., và bô lăo làng Tà Niên có đem một chiếc chiếu bông có chữ “th chữ Nho màu đỏ tươi thật đẹp để NTT đứng gia chiếu thọ h́nh. Trước khi thọ h́nh NTT y/c giặc m trói và đng bịt mắt để Ô. nh́n non sông đồng bào lần cuối.Và Ô.đă hiên ngang: ninh thọ tử bất ninh thọ nhục!! Tại đền thờ NTT, Rạch Giá, mỗi năm có tổ chức cúng giỗ Ngài vào những ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch rất long trọng.

 

2- Thơ của NTT và Những bài thơ tiếc thưong Ngài: Tương truyền, NTT đă để lại Tuyệt Mệnh Thi:

 

             TUYỆT MỆNH THI

 

Thư kiếm ṭng nhung tự thiếu niên

Yêu gian đảm khí hữu Long Tuyền

Anh hùng nhược ngộ vô dung địa

Bảo hận thâm cừu bất đái thiên

               NGUYỄN TRUNG TRỰC

       

 

                Thơ TUYỆT MỆNH

 

Trai trẻ binh nhung đă học bàn

Long Tuyền kiếm báu quyết trừ gian

Anh hùng mạt lộ cam đành thác

Thề chẳng chung tri vi sói lang

         Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch

 

 Ngoài ra, Ô Huỳnh Mẫn Đạt, sĩ phu chống Pháp cùng thời,

có bài Thơ điếu Ô. N.T.T. như sau: 

 

  ĐIẾU NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

Thng phụ nhung trường bất túc luân

Đồi ba chỉ trụ ức ngư dân

Hoả hồng Nhựt Tảo kinh (oanh) thiên địa*

Kiếm bạt Kiên Giang khấp (khốc) quỷ thần**

Nhất đán phi thường tiêu tiết nghĩa

Lưỡng toàn vô úy báo quân thân

Anh hùng cường cảnh phương danh th

Tu sát đê đầu vị tử nhân!

 

          C Nhân HUỲNH MẪN ĐẠT

 

*Năm 1861, Nghĩa binh NTT đă đt cháy tàu chiến

 ( Espérance ) của giặc Pháp tại vàm sông Nhựt Tảo.

**Năm 1868, Nghĩa binh NTT đă đánh úp đồn Kiên Giang

của giặc Pháp và toàn thng.

 

Thơ điếu NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

Thắng bại chi bàn việc tướng quân

Người chài trụ đá khúc gian truân

Lửa bừng Nhựt Tảo rêm trời đất

Kiếm tuốt Kiên Giang rợn quỷ thần

Một sớm nhẹ ḿnh nêu tiết nghĩa

Đôi đường trọn chữ báo quân thân

Anh hùng cứng cổ danh thơm măi

Lũ sống khom lưng chết thẹn dần.

 

            THÁI BẠCH dịch

 

 

Thơ điếu NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

Súng gươm thng bại chuyện thường t́nh

Ngư phủ cũng rành việc chiến chinh

Nhựt Tảo lửa bng tri đất khiếp

Kiên Giang gươm tuốt quỷ thần kinh

Hai đường gi vẹn ḷng trung hiếu

Một sớm nêu cao tấm nghĩa t́nh

Cứng cổ anh hùng thơm măi măi

Cúi đầu siểm nịnh lũ hèn khinh!!

 

Nguyễn Minh Thanh cảm dịch

 

Được hung tin,vua T Đc sai người làm lễ truy điệu với bài thơ điếu do chính nhà vua viết:

 

Kư bi ngư nhân

Hùng tại quốc sĩ
Hỏa Nhựt Tảo thuyền
Đồ Kiên Giang lũy
Địch khái đồng cừu
Thân tiên tự thỉ
Hiệu khí cổ kim
Thử nhân nam tử

Xích huy
ết hoàng sa
Ô hô dĩ hỉ
Huyết thực thiên thu
Chương nhữ trung nghĩa.

Thái Bạch dịch:

Giỏi thay người chài
Mạnh thay quốc sĩ
Đốt thuyền Nhật Tảo,
Phá lũy Kiên Giang.
Thù nước chưa xong
Thân sao đă mất
Hiệu khí xưa nay
Người nam tử ấy
Máu đỏ, cát vàng
Hỡi ơi thôi vậy
Ngàn năm hương khói,
Trung nghĩa c̣n đây.

 

Và sau đây 2 bài thơ bi cảm liên hoàn của người biên soạn khi đến viếng đền thờ Ngài tại Rạch Giá năm 1991.

 

VIẾNG ĐỀN THỜ 

Ô. NGUYỄN - TRUNG - TRỰC

          (Kiên giang  -  Rạch Giá )

 

m h viếng đền trang dũng liệt

Dấu xưa tưởng niệm đấng anh hùng

Non sông nghiêng ngửa ḷng thê thiết

Đất nước loạn ly chí vẫy vùng

Gươm bạt Kiên Giang thần quỉ khóc

Lửa bng Nhật Tảo đất trời rung *

Than ôi nguyện ước đường mây trng

Khí phách hiên ngang sóng chập chùng..!!

 

Sóng chập chùng cao nỗi tiếc thương

Đền thiêng nghi ngút tỏa trầm hương

Người đi thu trước hồn phơi phi

Kẻ viếng bây giờ dạ vấn vương

Trung hiếu lưỡng toàn kim cổ thiểu

Hiển linh nhất xứ địa thiên trường **

Cho hay thành bại anh hùng sự

Vẫn để muôn đời một sáng gương..!!

         

Nguyễn - Minh - Thanh

(RG, 3- 1991)

 

*2 câu thơ ch Nho của H M Đ

**Hiếu trung vẹn cả xưa nay hiếm

   Linh hiển khắp nơi tri đất bền

 

3- Li lạm bàn của người biên soạn:

Nước VN t cổ chí kim, lúc nào cũng là mồi ngon của bọn đế quốc xâm lăng. Và chính nhng khi ấy mới sản sinh những anh hùng xuất chúng với nhng ngôn chí bất hủ.

 

a) - Lư Thường Kiệt phá quân Tống: 

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đng hành khang thủ bại hư.

 

b) -Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên:

- Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hăy xin hàng

 

Trần B́nh Trọng đánh quân Nguyên:

- Ta thà làm quỉ nước Nam không làm vương đất Bắc

 

c) - Quang Trung Nguyễn Huệ đánh gic Măn Thanh:

 

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho s tri nam quốc anh hùng chi hữu ch

 

d) - Nguyễn Trung Trực đánh gic Tây

- Bao gi Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mi hết người Nam đánh Tây.

 

Và c̣n nhiều..., nhiều anh hùng nữa vi nhng ngôn chí lẫm liệt...

 

Ngẫm, hiện trạng Việt Nam,Tổ Quốc đang lâm nguy: biển khơi, hải đảo, biên cương, nội địa đang lọt dần vào tay Trung Cộng!! Văn hóa xă hội bị xâm thực nhiễm độc trầm trọng..!! V́ vậy cho nên, toàn dân VN trong cũng như ngoài nưóc đang mong mỏi có lănh tụ anh hùng để qui tâm bốn phương về một mối, tầm cỡ vua Quang Trung, hầu chống giặc d truyền kiếp; mới ḥng thoát khỏi Đại Hoạ Diệt Vong!! Mong lắm thay..!!

 

Nguyễn Minh Thanh biên soạn

 

Nguồn:

TNĐT - DNTĐ, gs Trịnh Vân Thanh

Web Wiki NTT

Web Wiki HMĐ

Mékong Sóng Cuộn Phù Sa, Ng V Long Hồ

Web NTT Vietsciences, Bùi Thụy Đào Nguyên

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo