Phật-Giáo Quyết-Tử / Huế

 

 Nguyễn Lễ

 

  

Đoàn quân thiện chiến, oai phong lẫm liệt -- Phật-Giáo Quyết-Tử/Huế  đă mặc Quân Phục, sắp hàng... đứng chấp tay chào đón, (có đứa cúi đầu vái chào...) nghênh đón Lănh-Tụ “Trí-Quang” duyệt hàng binh...Giờ này các ông ở đâu...? (đă và đang ở cái lỗ mô...?) – khi Đất Nước và Dân-Tộc Việt-Nam đang ở trên đoạn cuối đừơng của ngày tàn vong, trá h́nh bị trị...bị làm Nô-Lệ... bị Đồng-Hóa và Diệt Vong... bởi Bọn Cộng Việt Phản Quốc Bán Nước Cầu Vinh... mà Tên Nguyễn-Phú-Trọng là chủ chốt... với một tập đoàn Lănh-Đạo Bộ-Chính-Trị sắt máu ác độc ở Hà-Nội...

 

1/ Lănh-Tụ Trí-Quang và đồng bọn nay ra sao...? sao không dám cùng con cháu đứng lên làm Cách-Mạng...lập khối Phật-Giáo Quyết-Tử / Huế ... để sống chết “quyết-tử” với tên Trọng và đồng bọn ở Hà-Nội...? (Phúc, Kim-Ngân/Dũng, Sang, Nguyễn-Sinh-Hùng...)

 

2/ Sư Tổ Minh-Chủ Đôn-Hậu (chết) và bầy con cháu áo vàng ở Huế / Chùa Linh-Mụ...và vài Chùa ở Âu-Châu... sao quá im lặng...? sao không bốc thăm...? chọn một vị sư già cả và bệnh hoạn sắp chết...làm vật Hy-Sinh... đưa ra Tự-Thiêu... để sống chết “quyết-tử” với tên Trọng đă và đang thâu tóm toàn quyền-lực cai-trị Việt-Nam... một lũ Bắc-Kỳ Cộng Phản Quốc Bán Nước Hại Dân... đă và đang từ từ giết hại toàn dân Việt Nam dưới lệnh của Tàu Cộng Bành-Trướng...!?

 

   (Nếu có vị áo vàng nào tự-thiêu...th́ nhớ lấy vật liệu chống Cháy... bọc Con Cu lại ... để lửa đốt không có cháy...và con Cu sẽ trở thành “con Cu bất diệt...! đốt không có cháy...” Ở Ấn-Độ có đạo thờ con Cu...v́ họ tin rằng : sự tồn tại của loài người là nhờ vào Con Cu...Cách-Mạng chiến đấu!)

 

3 /  Hỡi tất cả đám Việt-Minh... a/ Việt-Minh Cộng-Sản sắt máu và ác độc...hèn, tồi..., b/ Việt-Minh nửa Cộng nhơ bẩn... và nửa không là Cộng... (thứ Việt-Minh hàng hai...) và c/ thứ Việt-Minh không cộng-sản... khi biết ḿnh đă lỡ dại chiu vào... ra th́ sợ bị Giết... bị mất vợ, mất con, mất đất, mất nhà...!  

 

Cả ba thứ Việt-Minh đă được nêu ở trên... Quí ngài nghĩ sao khi Đất Nước và Dân-Tộc Việt Nam sẽ bị trị... bị mất...? các thế hệ con cháu sau này của Quí ngài sẽ ra sao? Có phải chăng... Chúng nó cũng sẽ phải bị làm nô-lệ dưới quyền-lực và chính sách giết hại từ từ Dân-Tộc Việt... của Tàu Cộng Bành-Trướng!?

 

4/  Nếu tôi không sai... theo Chiến-Lược, Chiến-Thuật và Bản-Đồ Hành-Quân... Đất nước và Dân-Tộc Việt-Nam đă bị mất khoảng từ 60% đến 70%...sau khi Tên Trọng chính thức lên ngôi Thái-Thượng-Hoàng... đă nắm trọn trong tay hai chức-vụ đầu nảo với toàn quyền sinh sát...

 

Kinh thưa tất cả Việt-Minh...Thưa tất cả các Đảng Viên Cộng-Sản từ Cao Cấp đến hạ tầng...Thưa các vị Tướng Lănh Quân-Đội và Công-An Cảnh-Sát từ cấp cao xuống cấp dưới...Thưa các cán-bộ dân chính...và Quốc-Hội...CH/XHCN.

 

Tất cả Quí Ngài có bao giờ tự suy nghĩ đến cái ngày “ Nhục Nhă “ công khai bị sống dưới sự cai-trị của Tàu Cộng Bành-Trướng...nh́n thấy Dân Tộc Việt và Đất Nước từ từ bị Nô-Lệ... bị Đồng-Hóa... và bị giết như những Dân-Tộc Măn, Nội Mông, Tân-Cương và Tây-Tạng...?

 

5/  Theo thời gian, Quí Ngài hăy c̣n có khoảng 25% đến 30% hy-vọng... Hỡi những người Việt-Nam chân chính...không chấp nhận sống Nhục chịu cảnh làm Nô-Lệ... Xin hăy Suy-Tư... vùng đứng lên và Hành-Động theo khả năng của ḿnh... để tự cứu lấy chính ḿnh... cứu con cháu... và có thể cứu Dân-Tộc Việt...

 

  Thưa Quí Ngài, đám tro tàn... ngọn lửa sắp tắt... “sắp Chết”... Với một cơn gío lốc nhẹ thổi qua... sẽ có thể bùng cháy lên trước khi tàn...

 

  Kính xin Quí Ngài, không c̣n th́ ǵơ để chần chờ nữa...tất cả đă quá rơ ràng... Hăy Phản Công... Hành-Động trong im lặng... (Không có Vũ-Khí... nhưng có qủa tim và tấm ḷng... Hăy đốt! chúng nó trong Âm Thầm... và kín đáo... Nếu cần, phải ra tay... “chiếu tướng—ṃ tôm” v́ tự vệ... và Quí ngài cần phải Sống--không có tội ǵ cả trong lương tâm... “đă rút gươm ra... kẻ thù không chết...! th́ bạn phải chết...!”

 

  (Tôi biết Quí Ngài có thừa đủ Can Đảm và có thể tự làm một ḿnh... hay 2 người hoặc 3 người...)

 

Và hăy dạy cho con cháu tiếp tục tổ-chức Hành-Động/Phản Công... Dùng đủ mọi mưu trí...kín đáo...không để lại dấu vết... cẩn thận tránh né Cameras... đă được dấu kín đáo để theo dơi... 

 

  Hăy nêu cao tinh-thần hy-sinh... chấp nhận hậu qủa... v́ ḿnh Phản Công quá vụng về để bị bại lộ...

 

6/  Tôi tin, một số Quân-Đội, Công-An và Đảng Viên Cộng-Sản VN... sẽ hồi tâm, suy tư, tỉnh-ngộ... để công khai hay bí mật trở về với Dân-Tộc Việt-Nam... v́ tương lai Họ và Con Cháu của Họ cũng sẽ bị làm Nô-Lệ và bị Diệt-Vong...

 

7/  Kinh thưa Quí Ngài ở Quốc-Nội...nếu tôi không sai...tất cả lực lượng ở Hải-Ngoại... Họ trông mong sẽ  ủng-hộ cho Quí Ngài... Phản Công để Thoát Trung... Họ không có thèm khát, trông mong về Việt-Nam để tranh ǵanh với Quí Ngài những chức-vụ,  quyền-lợi và miếng ăn...

 

Nhưng tôi tin tưởng...nếu Quí ngài đă thực sự trở về với Dân-Tộc Việt...dứt khoát triệt hạ ḍng Máu Đỏ Ác-Độc Gian Manh của Tàu Cộng Bành-Trướng và Phúc-Kiến trá h́nh...May ra, Họ có thể gíup đở và làm cố-vấn...hay Đại Diện cho Dân-Tộc Việt-Nam và cho Quí Ngài...đối với thế-giới bên ngoài mà thôi!

 

 Chưa chắc Quí ngài mời Họ hợp tác... hay đặt để vài chức vụ cho Họ mà Họ đă nhận lời...

     

V́ chức vụ quá ít...mà người th́ có quá nhiều...

 

8 /  Kính thưa Quí Quân-Đội, Công-An, Cán-Bộ  và Quí Thầy , Quí Cha, Quí Mục-Sư...Quí Đạo...Quí Trí-Thức  Học-Gỉa...và toàn dân chân chính ở Việt-Nam .

 

Theo thời gian và lịch-sử VN...Thực-Dân Pháp... Thực-Dân Mỹ... Thực-Dân Tàu... Thực-dân Tàu Cộng Bành-Trướng... Thực-Dân nào Ác-Độc, lưu manh, thủ đoạn... đă và đang muốn tiêu diệt Dân-Tộc Việt-Nam...?

 

      So sánh giữa hai Thực-Dân Pháp và Tàu Cộng Bành-Trướng...

 

      Thực-Dân nào tốt hơn? và Thực-Dân nào Ác Độc nham hiểm hơn...?

 

   Câu trả lời, tôi kính xin nhừơng lại cho tất cả những ai thực sự có tri-thức và suy tư...( không muối mặt tự lừa dối chính ḿnh một cách Vô-Liêm-Sĩ...thiếu tư-cách, phẩm-cách và sự công b́nh...)

 

9 / Với sự nông cạn và thấp kém của tôi, thời Thực-Dân Pháp và Vua Bảo-Đại...người Dân Việt bị mất khoảng 40% chủ quyền...cai-trị đất nước... (sống dưới sự Bảo-Hộ của Liên-Hiệp Pháp...)

 

Tuy có những đáng tiếc đă xảy ra cho người dân...và cho những người đă nổi lên chống trả lại Triều-Đ́nh Nhà Vua và Pháp...Nhưng thật sự người dân Việt không bị lệ-thuộc, bị làm nô-lệ...ngừoi dân vẩn có Tự-Do Tự Tại trên nhiều khía cạnh...

 

10/  Đặc biệt, tôi có sự kính trọng những người Việt đă hợp tác làm việc với Pháp...và Triều Đ́nh Nhà Nguyễn...Họ đă chứng tỏ có Tư-Cách và Học-Thức...Họ đă đối xử, giúp đở, nâng cao dân-trí cho người dân...và xă-hội...ngày càng càng tốt đẹp hơn...như Cụ Phan-Chu-Trinh...Petrus-Kư... (Jean-Baptiste Petrus)  Kể cả Cán-Bộ Hành-Chánh...Giáo-Dục và Y-tế...Tất cả người dân Việt đă được đối xử một cách cẩn mật , trịnh trọng...và người dân đă có một đời sống tạm tốt đẹp...tuy không hoàn hảo và tuyệt-đối... (mặc dù có vài đáng tiếc đă xảy ra...nhưng rất là ít...)

 

   Điển h́nh, thời Vua Bảo-Đại...có biết bao nhiêu người là Việt-Minh sắt máu...đă hoạt động chống trả Chính-Quyền Nhà Vua và Pháp...có Vũ-Khí, ḿn và lựu đạn...Thế mà , sau khi đă bị bắt...có người th́ đi Tù Côn Đảo từ 3 đến 7 năm...là tối đa. (ngoại trừ những người đă giết quá nhiều người...)

 

Những người viết báo bịa chuyện, xuyên tạc, chửi, khích bác, và hô hào lật đổ Chính-Quyền / Nhà Vua...Bù Nh́n! Có người công khai xách động biểu t́nh với truyền đơn, bom xăng...phá rối trị an...chống phá Chính-Quyền Nhà Vua và Pháp...Sau khi bị bắt vào nhà giam...có người đă được thả ra sau vài giờ...với tờ giấy cam đoan : Không tái phạm chửi bới và biểu t́nh nữa...có người th́ bị Giam hai  ba hôm, một tuần...bất quá là một tháng...Rồi được thả ra...với những tờ giấy cam kết là: “Không tái phạm...”

 

   Tóm lại : Tư-Cách và Phẩm-Cách của những người đă theo và làm việc cho Thực-Dận Pháp...có gía trị rất cao. Phần đông, chứng tỏ Họ là những người có Trí-Thức, có Văn-Hóa và hiểu biết...Tuy là làm việc cho Triều-Đ́nh Nhà Vua và Pháp...nhưng Họ luôn cố gắng giúp đở, che chở cho người Dân...những ǵ họ có thể làm được...và nâng cao đời sống dân trí xă-hội Việt-Nam...

 

Ngay cả tư-cách và phẩm-cách của người Pháp tại Việt-Nam / phần đông rất là đáng kính...Quí-phái và sang trọng...Có một số người Pháp Bác-Sĩ, Kỷ-Sư và Quan-Chức...đă để lại trong ḷng người Dân Việt-Nam một sự Kính-Trọng và danh tiếng đời đời...mà người Dân Việt-Nam phải biết ơn--tuy là khác chủng-tộc...Tư-cách đáng trọng của một số người Pháp...Người Việt-Nam không thể chối bỏ...!

 

Theo Pháp “Không bị đầu độc...không bị mất Nước...không bị làm Nô-Lệ...không bị Đồng-Hóa...”

 

Con cháu của những người Việt đă làm việc với Pháp... đă khai-trí người Dân Việt-Nam phát triển văn-minh hơn...không có ǵ mà phải tự lấy làm Hổ-Thẹn v́ cha ông đă sai lầm đi theo Pháp... (?)

 

Theo Pháp, bị mất (khoảng 30% - 40%)  Chủ-Quyền Tự-Trị / Tự-Quyết...mà thôi.! Nhưng theo Tàu Cộng Bành-Trướng sẽ bị “mất” cả một Dân-Tộc...bị đầu độc...bị giết chết từ từ... (mất vợ, mất luôn cả con gái, cháu gái...và mất Nội-Tạng) Thống-Nhất đất nước chỉ là tṛ bịp khốn nạn mà thôi...

 

11 / Tốt lành ǵ... Tàu Cộng và Công Việt đă xô đẩy dân Việt và Tàu gốc Việt ra ngoài biển cả...để chết...!

 

   Thế mà chẳng có Ai dám đủ can đảm để Phản Công và Giết trả lại... Liều mạng một mất, một c̣n...!

 

  So sánh với trí-thức Thực-Dân Cộng Việt-Nam, Tàu Cộng Bành-Trướng Thực-Dân và một số trí-thức Việt Cộng đă đi học ở Nga / Đông-Âu / Tàu Cộng / Cộng XHCN -- khuynh tả phản chiến Mỹ---Tất cả chỉ toàn là thứ : “ Cộng ghẻ lở Việt và Tàu Cộng Bành-Trướng nhơ bẩn, tồi và hèn mà thôi...”

 

  Tóm lại : Tư-Cách và Phẩm-Cách của những tên Cộng Việt / Tàu Cộng Bành-Trướng chỉ toàn là thứ Cộng đă bị “ Ghẻ Lở ...có gịi (maggot ) hôi thối ...” (cá mè một lứa...đă và đang cai-trị người Dân Việt-Nam)

 

Đồng thời, dám to gan tính chuyện âm mưu bí mật,  lừa bịp thế gíơi bên ngoài...nhất là Tây-Phương!

 

12 / So sánh giữa Cụ Diệm và Già Hồ với Tên Nguyễn-Phú-TRọng

  Theo Khổng-Học, Cụ Diệm có vài đáng tiếc với Vua Bảo-Đại...(?)

 

  Cụ Diệm phải đối mặt...sự việc đương nhiên và bắt buộc phải xảy ra với Phe Thân Pháp, Phe Cộng-Sản Pháp, Phe Bảo-Đại, Phe Bảy-Viễn...Phe xă-hội đen Tàu Chợ-Lớn... Phe Đại-Đồng Thế-Giới... Phe ǵa Hồ và Tàu Cộng Bành-TRướng...Cụ Diệm phải có nhiều kẻ Thù...! Cụ Diệm đă không “Thủ kỷ” Cụ bị giết...!

 

   Phe Cộng Thế-Giới, Phe Đảng Lao-Động trá h́nh,  Phe Cộng Việt-Minh nằm vùng...đội lốp Tôn-Giáo và Đảng-Phái...đă giựt giây Phe trí thức Quốc-Gia và người dân miền Nam...phá đám và đánh sập tiệm Cụ Diệm và miền Nam VN... để giành quyền cai-trị...Cuối cùng Phe Tàu Cộng đă thâu gồm Quyền-Lực và Tiêu Diệt Việt Nam...trước khi thanh tóan thống-trị Vùng South East Asian...

 

Nhưng toàn Dân miền Nam VN đă có được từ 7 đến 9 năm... sống trong sự hân hoan Tự-Do b́nh-an thịnh-vượng...yên vui, tự-do hạnh-phúc...Xă-hội có căn bản đạo-đức , trật-tự...xem như là thịnh-trị...từ 1954 đến 1-11-1963 dưới quyền lănh-đạo của Cụ Ngô-Đ́nh-Diệm...mặc dù chính-quyền của Cụ Diệm đă không thể có trọn vẹn sự hoàn hảo tuyệt đối... (cây phải có vài lá sâu...)

 

 Vào khoảng tháng 6 năm 1963 đă có nhiều người đệ tŕnh con đừơng rút lui và ra đi với Cụ Diệm...v́ Hiến-Pháp / Tổng-Thống chỉ có quyền tại sở 2 nhiệm kỳ...Nhưng nhiệm-kỳ thứ  hai chưa hết hạn...Cụ Diệm đă bị Giết...v́ nhiều lư do... (sách báo đă nêu lên nhiều chi tiết và gỉa thuyết...)

 

13/ Mặc dù, một số người đời v́ Tôn-Giáo... v́ Óc kỳ thị địa-phương...ganh tị hơn thua và tranh giành.

 

 “Quyền-Lực, Quyền-Lợi, Miếng Ăn...Thêm vào nạn Đảng-Phái và Tôn-Giáo đă bị giựt giây...” Họ đă không ngại vuốt mặt gán tội cho Gia-Đ́nh Cụ Diệm là 3 đời làm Việt Gian cho Pháp...

 

   Nay so sánh với Tên Già Hồ...th́ 1945 Cộng-Sản cứơp Chính-Quyền ở Hà-Nội...có bao nhiêu người đă Chết  dưới tay ǵa Hồ...!?

 

   1954  nhờ có OSS và Mỹ đă đá văng Pháp thuộc-địa ra khỏi Việt-Nam...Vua Bảo-Đại đă khôn lanh qua Pháp ở...Trao cho Cụ Diệm đương đầu ở miền Nam...

Tại Hà-Nội Hồ và Đảng CSVN đă giết chết trên 200,000 ngàn người miền Bắc thân thương của tôi...(? )

 

Toàn Dân miền Bắc đă “ sống “ như thế nào dưới sự Cai-Trị của Ǵa Hồ...từ 1954 đến 1975?

 

Tôi kính xin nhừơng lại câu trả lời trung-thực nhất cho toàn Dân Bắc-Kỳ Cộng...

 

14/  Sau 30-4-1975   Lănh-Đạo Bắc-Kỳ và CSVN đă trả thù, giết hại gần 300,000 ngàn Tù miền Nam VN...v́ đă cầm súng chiến đấu lại quân Bắc-Việt Cộng-Sản---khi họ đă xua quân vào Nam để tấn công và thanh tóan chiếm đoạt miền Nam VN.

 

15/ Đến ngày hôm nay...tên Nguyễn-Phú-Trọng đă nắm trọn quyền-lực / hai chức-vụ Cao Nhất / Chủ-Tịch và Tổng-Bí-Thư...Dân-Tộc và Bản-Đồ Việt-Nam sẽ bị nhuộm đỏ và xóa sổ trên thế-giới...!? sự việc sẽ xảy ra...chỉ c̣n là thời gian ngắn mà thôi...sau khi TRọng đă thanh tóan xong và thu xếp hàng Lănh-Đạo từ Thượng tầng đến Hạ Tầng Cơ Sở...

 

Lời cuối,   trước viễn tượng Dân-Tộc Việt-Nam sẽ bị mất nước...!

 

 Ai sẽ tạo nên được đoàn quân Phật-Gíao Quyết-Tử...sống chết với Trọng Lú / Đảng CSVN và Tàu Cộng...?

 

 T́m đâu ra qủa Tim bất tử - lửa đốt không cháy... như Ông Quảng-Đức? để hậu thế có người nhờ vào thời cuộc... tạo nên một Quảng-Đức thứ hai...với Pho Tượng Đài để Vinh Danh và kỷ-niệm...

 

  T́m đâu ra viên đạn “kích động châm ng̣i nổ--gây căm thù” xui khiến người Phật-Tử nổi loạn... một Quách-Thị-Trang đă đi trong đoàn Biểu T́nh / thuộc thành phần Hoan Hô - Đá Đảo... phải chết!

 

Ai đă bắn viên đạn...? và chỉ bắn có một viên đạn mà thôi...Sát hại đoàn Biểu T́nh mà chỉ bắn có một viên...Không ai ngu xuẩn ra lệnh cho Cảnh-Sát dẹp Biểu T́nh bắn một viên đạn...để gây chết người...Phe nào đă làm chính-trị và giựt giây Biểu-T́nh...đă lén lút bắn “viên đạn Châm Ng̣i Nổ!?”

 

Phe Tàu Cộng, Phe Tàu Chợ-Lớn Xă-Hội Đen, Phe Pháp Cộng, Phe Việt-Minh Cộng/Ǵa HỒ, Phe MT/GPMN, Phe thân Pháp, Phe Bảo-Đại, Đảng-Phái và Tôn-Giáo... Ai đă bắn viên đạn Nhơ Bẩn này!?

 

Tôi có thể đặt câu hỏi—v́ mặc cảm tội lổi và hổ thẹn--những kẻ âm mưu lén lút bắn ra viên đạn “châm ng̣i nổ “đă đền bù cho Quách-Thị-Trang một Đài Tưởng Niệm...và ca ngợi như một vị Thánh c̣n “Trinh Nguyên” đă chết cho lư-tưởng đi theo trong đoàn Biểu T́nh / miệng Hoan Hô Đá Đảo...

 

 Không biết Quách-Thị-Trang có c̣n Trinh để xứng đáng nhận lănh thiên chức đó...Hay là cô ta đă mỉm cười hoặc khạc nhổ trên gương mặt của những Ai đă Thần Tượng Hóa Cô Ta? V́ chính nơi hoang vắng ngoài tam giới... Q-T-Trang tự biết linh-hồn của Cô ở vị trí nào...và tư-cách / phẩm-cách của ai kia—lũ làm chính-trị đă bắn viên đạn... cũng đă tự biết Cô Trang và họ ở vị trí nào...!

 

   Tôi có thể xem Q-T-Trang thật sự là một Phật-Tử Quyết Tử...không? v́ cô ta đă chết thật...! mà kẻ đă đắp cho Cô ta một Đài Kỷ Niệm v́ cô ta đă chết do chính viên đạn “châm ng̣i nổ” của Họ đă lén lút bắn ra...!  So với cái Chết của những người đă chết Bất Đắc Kỳ Tử trong đồn Công An dưới thời Cộng-Sản VN cai-trị... hay xa hơn, cái chết của gần hai triệu người lính chiến trận của cả hai miền Nam Bắc VN...chúng ta hăy thử đặt lại vẩn đề cho có Công b́nh hơn!?

 

   Tôi có thể có một đài kỷ-niệm nhỏ bé không bằng xi măng cốt sắt cho Cụ Diệm...mà chỉ thoáng qua trong tâm hồn tôi hay không?

 

 

Nguyễn-Lễ     

leflower7@yahoo.com              

Oct.  29 – 2018

 

Note: Tôi không phải là 1 người Công-giáo... và chưa nhận ân huệ từ Cụ Diệm...

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính