TRÁNG-SĨ C̉N ĐÂY             

 

 

Vẫn hào-khí anh-hùng muôn thuở trước,

Ta mang t́nh nhân-ái nặng hai vai.

Vẫn ghi-khắc lời thề đêm đốt đuốc,

Ta say sưa soi sáng giữ đêm dài.

 

 

 

SỨ-MẠNG

 

Cơn băo lớn từ phương xa nổi dậy.

Người xa người, thành-phố đă hoang-vu.

Chúng ta đến t́nh anh em tụ lại,

Đem yêu-thương xua hết những căm-thù

 

Nguyễn Hoàng Lăng Du

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính