Nữ Kiệt M LinhChống xm lược hng anh nữ kiệt..

Hai B Trưng khởi nghĩa M Linh

Phất Cờ Vng giặc Hn hồn kinh

Thc voi trận kn reo trống giục...

 

Đất Chu Phong th nh nợ nước

Quyết dấy binh trừ diệt ngoại th

Nu kh tiết nữ tướng anh thư

Cho chng biết nữ nhi Nam quốc

 

Gương Trưng Triệu dấy binh ph giặc

Năm bốn mươi (40) trang sử nước nh

Đuổi T Định dầy xo qu cha

Khi phục lại chủ quyền tổ quốc

 

Dng sử Việt ngn năm chống giặc

Bao anh hng liệt nữ hy sinh

Trn kh tiết v nước qun mnh

Khng khuất phục ci đầu phương Bắc

 

Nam Quốc sử kin cường bất khuất

Thề tận trung tận nghĩa qu hương

Bao thế hệ tiếp nối ln đường

Ngăn sng đỏ kẻ th xm lược...!

 

 

Ngư Sĩ

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh