GIÁNG-SINH NGUYỆN-CẦU

 

 

 

Ngự ở trên Trời, đức Chúa Cha.

Biết chăng dưới thế khắp gần xa.

Đàn chiên chờ đợi Ngôi Hai xuống,

Vũ-trụ chan-ḥa nhạc thánh-ca ?

 

Dẫu đông giá lạnh buốt châu thân,

Cũng khó cầm chân lớp giáo dân.

Hướng đến nhà thờ ḷng hớn-hở,

Dường lo lỗi dịp đón hồng ân.

 

Chúa ơi ! Bốn chục Giáng-Sinh rồi,

Con đến giáo-đường như mọi người.

Trước nguyện b́nh-an cho cơi thế,

Qua bao binh lửa dậy muôn nơi.

 

Rồi nguyện cầu cho nước Việt con,

Đứng lên ! Vùng dậy cứu giang-sơn.

Không c̣n Cộng-Sản ngồi cai-trị,

Giải-thoát muôn dân khổ dập-dồn.

 

Mà chẳng thấy ǵ chút đổi thay.

C̣n mầm vong quốc hiện đâu đây.

C̣n mầm diệt chủng như gang tấc,

“Biên-Bản Thành-Đô” chỉ tính ngày.

 

Thánh thiện đêm này đêm Giáng-Sinh.

Con cầu nguyện Chúa Thánh-Thần linh.

Khai tâm Việt-Cộng bầy vong bổn,

Hối-hận gian-manh bán nước ḿnh.

 

Thánh thiện đêm này đêm Giáng-Sinh,

Ngôi Hai Thiên Chúa đă thương t́nh,

Xuống trần cứu thế thay mang tội,

Xin giải nạn dùm họa Bắc-Kinh.

 

Thánh thiện đêm này đêm Giáng-Sinh.

Chúa Cha cao cả đấng tôn vinh,

Ban cho nước Việt : Nam, Trung, Bắc,

Dân-Chủ tái xây cảnh thái-b́nh.

 

TDT, DEC-25-14

Ngô-Phủ

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính