Restoration of the race in a revolution, thorough, total, and upward

 

 

Sự phục hoạt của ṇi Việt trong cuộc cách mạng triệt để, toàn diện và hướng thượng

 

By Minh Uyên (Nakashima Okitamiu)

 

 

 It has taken almost a century for our nation to become aware, thoroughly and totally, of who are Friends and Foe and of ourselves and to recognize that guiding political principle is: We are the main, friend and foe is enemy are subordinates who can only help or destroy. We are the beginning of the struggle to live, continue, and grow and we are also the objective in the struggle to Be, to Live as and to Become a Human Being!

 

  To achieve this goal, our ancestors left, ethods the main importance of which lies in the word Self – Reliance in order to atatain Self Victory and Self Strengthening to lead to Freedom in the spirit of Self Control.

 

-The myth of “Socialist Freindship” crumbled when war erupted among socialist countries such as the Vietnamese Communists and the Chinese Communists year 1979.

-The myth of “Alliance within the free block” also disappeared when South Vietnam was abandoned by the U.S and handed to North Vietnam like a pawn year 1975.

 

Thanks to the awakeing through experience, suffering, humiliation and bitterness, the Vietnamese people have returnede to the national standards and made a correct decision: “Home is best”!

 

  Due to the present situation of our country, the revolution will cettainly occur as a historical necessity, launched by the force of the majority of the people to create a “floor wave” to destroy the obstacle and wash away all the debris and traces of domination represented by the Communist clique, which has become a gang of Red Capitalist and opportunists, ready to serve the forgeigners and the enemy.

 

  The Revolution must be guided by noble thought and perfect standards of a culture whose influence binds the masses into a united force under the same flag and the same leadership. In the case of Vietnam, the national culture, which bring love and loyalty into harmony and justifies love for oneself and magnanimity towards other, together with the scientific and liberal spirit modern times, will constitute a solid base for a Viet standpoint, which will guide all projects to be destroyed and built in accordance with the three characteristics of Thoroughness, Totality and Upwardness of a Revolution which encompasses all matters related to the Nation, the Civil Right and Social Economy.

 

  The destruction phase will include eliminating the enemy, within and without, eradicatibg the obsolete vestiges of the former society, erasing all feelings of hatred which are dividing our nation, clearing all misunderstandings which are dividing the people, and annijilating feelings of inferiority within ourselves and feelings of arrogance and superiority in others. The bulding phase will consist of creating noble satandards not only for ourselves but also for weaker people, at all levels: People - Country - Individual - Mankind.

 

- The Noble Ideal ofMankind is Unity in Equality.

- The realistic goal of a Country and its People is Independence in Prosperity.

- Man’s simple dream is Freedom and Happiness.

 

  These are the goals we must achieve as Vietnamese, as children of a race which possesses an infinite capacity for love, capable of feeling rage but also of forgiveness for those who have repented, whether friends or foe or unnamed traitors lying in wait in our country’s evolutionary process and in our individual lives. These are the goals we must achieve with our blood, the blood of sacrifice, and with many tears, the tears of love and loyalty, and not only with the violence of soulless weapons.

 

 

Sự phục hoạt của ṇi Việt trong cuộc cách mạng triệt để, toàn diện và hướng thượng

 

 

  Phải mất gần một thế kỷ để dân tộc Việt phản tỉnh một cách triệt để và toàn diện về Bạn, Thù và chính Ta để nhận ra nguyên tắc chỉ đạo trong Chính Trị: Ta là chính yếu, bạn và thù đều là tùy phụ chỉ có thể giúp đở hoặc phá hoại! Ta chính là khởi điểm của đấu tranh để sống – c̣n – nối – tiếp – tiến hóa và Ta cũng là đích điểm của đấu tranh trong tiến tŕnh Là Người – Làm Người – Thành Người! Để đạt đích điểm này, Tổ Tiên Việt cũng đă để lại những phương thức mà sự quan trọng chủ yếu nằm trong chữ:

 

- Tự Lực để Tự Thắng,
-
Tự Cường để đạt Tự Do trong tinh thần Tự Chủ.

- Huyền thoại “t́nh hữu nghị xă hội chủ nghĩa” trong khối Cộng Sản đă đổ vỡ khi chiến tranh đă xảy ra giữa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc năm 1979.

- Huyền thoại “đồng minh trong khối tự do” cũng đă tan biến thảm hại khi miền Nam Việt Nam bị Mỹ bỏ rơi và bàn giao cho Cộng Sản Bắc Việt như thân phận một con tốt thí trên bàn cờ chính trị! Mỹ tất tả cuốn cờ tháo chạy ra biển đông, thật đáng nhận lănh sự lên án và sỉ nhục với dấu ấn ngày 30 tháng 4 năm 1975!

 

  Nhờ có sự phản tỉnh, từ những đớn đau, bẽ bàng, tủi nhục, ê chề … mà người Việt trở về với bản vị nước ṇi, làm một lựa chọn đúng đắn “Quê Hương là tốt đẹp nhất”!

 

  Trước hiện t́nh của Dân Tộc và Tổ Quốc tàn tệ như hiện nay, th́ cuộc cách mạng nhất định phải xảy ra như một tất yếu của Lịch Sử, bằng sức mạnh của đại khối dân tộc sẽ tạo ra đợt sóng đáy để phá vỡ những đê bờ ngăn chận và cuốn trôi đi những rác rến bẩn thỉu đă thống trị trên mặt tầng đó có tập đoàn Cộng Sản Bắc Việt nay đă trở thành bọn “tư bản đỏ” và đám thời cơ hoạt đầu sẵn sàng làm khuyển mă, tay sai cho ngoại bang, cho kẻ thù chiếm đoạt giang sơn nước Việt.

 

  Cách mạng phải được hướng dẫn bằng những tư tưởng cao đẹp, những khuôn mẫu trọn hảo của một nền Văn Hóa có ảnh hưởng trong sự kết buột đại khối quần chúng thành một tổng lực, thống nhất dưới một ngọn cờ, một lănh đạo… Và ở trạng huống Việt Nam này, nền Văn Hóa Truyền Thống của dân tộc hài ḥa t́nh nghĩa để tự tri thức biết yêu ḿnh, độ lượng yêu người với tinh thần khoa học, khai phóng của thời đại, sẽ là nền tảng vững chắc của một lập trường Việt làm trục cho những dự kế trong cả hai tầng phá bỏ và xây dựng theo đúng ba phẩm tính: Toàn Diện – Triệt Để và Hướng Thượng của một cuộc cách mạng bao gồm mọi vấn đề: Dân Tộc – Dân Sinh và Dân Quyền.

 

  Tầng phá bỏ gồm có: phá địch ngoài, phá thù trong, phá những tồn tại lỗi thời của xă hội đă qua vốn làm tŕ trệ dân tộc – quốc gia, phá những hận thù làm chia ly ṇi giống Việt, phá những ngộ nhận làm xa cách anh em, phá những mặc cảm thấp hèn, tự ti thua kém ở ḷng ta, phá những cố chấp tự tôn, ngạo mạn ở tánh người… và xây đấp những khuôn mẫu tuyệt vời, không những cho Ta mà c̣n chung cho cả loài người yếu kém ở đủ mọi mặt tầng, mọi cấp: Dân – Nước – Cá Nhân - Nhân Loại.

 

Có phải chăng:

- Lư Tưởng cao đẹp của Nhân Loại là Thống Nhất trong B́nh Đẳng.

- Mục Đích thực tế của Quốc Gia – Dân Tộc là Độc Lập trong Thịnh Vượng.

- Mơ Ước b́nh thường của con người là Tự Do và Hạnh Phúc.

 

  Đó phải là những ǵ mà chúng ta phải gầy dựng, xây đấp với tư cách là dân của nước Việt Nam, vốn là con cái của một ṇi t́nh có trái tim vĩ đại biết rung động, xúc cảm yêu thương, biết uất hận, nhưng cũng biết rộng lượng dung thứ trước những hối cải ăn năn của cựu thù, của bạn cũ và của rất nhiều những phản bội hiển lộ hay khuất tất ẩn dấu, gian manh, hiểm độc … đă được ngụy trá, bao che, chôn dấu trên con đường tiến hóa mà dân tộc Ta đă trải qua và ngay trong đời sống cá nhân chúng ta đă sinh sống.

 

  Đó là những ǵ mà chúng ta phải đấp xây bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và máu đỏ thắm, máu của hy sinh dâng hiến, nhễ nhạy mồ hôi khó nhọc xây dựng và nước mắt của yêu thương, t́nh nghĩa, chứ không phải chỉ bằng bạo lực của vũ khí bom đạn tân tiến nhưng vô hồn.

 

 

Minh Uyên (Nakashima Okitamiu)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính