“Cái chết của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là chiến thắng lớn nhất của CSVN sau Điện Biên Phủ”

CHÍNH THỂ CỘNG H̉A


Minh Nông Nguyễn PhảNgày 7-7-1954 Ngô Tổng Thống, ngoài nhờ các cường quốc giúp đỡ, trong được toàn dân ủng hộ. Ngài chấp chánh quyền ngày 26-10-55 tuyên bố độc lập, thi hành chính thể Cộng Ḥa, kiến quốc theo đại đạo của Khổng giáo và vua Nghiên Thuấn ngày xưa, dĩ dân vi bản, về phần vật chất dân sinh cũng như về phần tinh thần luân lư v. v... Như nhà thương, tế bần, trường học, các xưởng công nghệ, trại dinh điền, khu trù mật, đại tiểu thương, nông tín cục, lại tôn sùng chấn hưng Đức Khổng Phu Tử, Đức Giêsu và Đức Thích Ca.


Ngài đối với quốc dân tận tụy, hiện có trưng bày triển lăm thực sự.


Chính thể Cộng Ḥa cụ thể sau đây :


Giới Sỹ


I. Ngân sách

 

Dành riêng cho ngành Giáo Dục


1954 …….….…43.800.000$

1955 ….….….102.542.900$

1956 …….…..423.335.900$

1957 ………...533.497.300$

1958 ………...612.028.200$

1959 ………...788.623.000$

1960 ……...…846.000.000$


Năm 1960, ngân sách dành cho ngành giáo dục c̣n có thêm :

- Ngân sách địa phương 563.598.000$

- Viện trợ của các nước bạn 206.449.201$


II. Phát triển giáo dục.

 

A. B́nh dân: Tổng số người mù chữ (từ 13 đến 50 tuổi) :

1954 : 2.284.144 người

1960 : 778.453 người


B. Tiểu học công lập

1954-55 : 1.598 trường với 7.000 lớp và 363.160 học sinh.

1959-60 : 4.418 trường với 20.109 lớp và 1.001.757 học sinh.


C. Trung học công lập

1954-55 : 29 trường với 20.999 học sinh.

1959-60 : 69 trường với 62.130 học sinh.


D. Kỹ thuật và mỹ thuật

 

1) Kỹ thuật

 

Trung tâm Quốc gia kỹ thuật Phú thọ gồm có :

- Trường Cao Đẳng Công Chánh (đào tạo kỹ sư và cán sự chuyên môn).

- Trường Cao Đẳng Điện học

- Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ

- Trường Việt Nam Hàng hải

- Trường Trung học Kỹ thuật Huế.

- Trường Trung học Kỹ thuật Cao đẳng (thi Tú Tải Kỹ thuật)

- Trường Quốc Gia Thương Mại

- Trường Bách công Phú Thọ.

 

2) Mỹ thuật

 

- Trường Quốc gia Cao Đẳng Mỹ thuật Saigon.

- Trường Quốc gia Âm nhạc với 3 ban

a) Nhạc Tây Phương.

b) Ca nhạc.

c) Kịch nghệ.

- Trường Mỹ nghệ thực hành Gia Định.

- Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Ḥa.

- Trường Mỹ nghệ thực hành B́nh Dương.


Tổng số sinh viên các trường Kỹ thuật vả Mỹ thuật :

1954-55 : 2.761

1959-60 : 5.644


Đ. Đại học

Tổng số sinh viên các ngành đại học

1954-55 : 2.154

1959-60 Saigon : 7.924; Huế : 1.083; Đà Lạt : 300


III- Học bổng


A. Của Chánh Phủ

 

1) Trong nước

Từ 1954 đến 1960:

Tổng số học bổng cao đẳng và đại học

- Toàn phần : 1.224

- Bán phần : 2.078


Định xuất thường niên học bổng

- Đại học 8.400$

- Cao đẳng 5.400$


Ngoài ra c̣n ngân khoản trợ cấp hằng năm cho một số học sinh Trung học và ngân khoản dành cho sinh viên đại học Sư phạm được hưởng nguyệt cấp là 1.500$ từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp.

 

2) Ngoài nước

Trong ṿng 6 năm, Bộ Quốc gia Giáo dục đă cấp cho 753 sinh viên du học với tổng số ngân phí là 17.870.276$


B. Của các nước bạn


Các nước đă cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam :

- Hoa Kỳ

- Pháp

- Anh

- Gia Nă Đại

- Úc Đại Lợi

- Tây Đức

- Nhật bản.

 


IV. Tu thư, dịch thuật và ất loát


Từ 1-7-58 đến 31-7-60, Sở Tu thư Dịch thuật và Ấn loát đă xuất bản 630.800 cuốn sách giáo khoa thuộc các ngành B́nh dân Giáo dục, Tiểu học, Trung học ; 71.000 tạp chí Giáo dục.


V. Thư viện


- Thư Viện Quốc Gia, đường Gia Long, Saigon.

- Tổng thư viện Pétrus Kư, Saigon

- Pḥng cho mượn sách, đường Pasteur, Saigon

- Văn Khố và Thư Viện Đà Lạt


Số sách của Thư Viện

- 1955 có 915 1oại

- 1960 có 6.500 1oại


Số độc giả

- 1954-55 : 30.722

- 1959-60 : 111.704


VI. Công tác đang thực hiện (trong niên khóa 1960-61)


A. Với ngân sách ngoại viện

 

1) 525 lớp Tiểu học cho các trường ở nông thôn.


2) 60 lớp Trung học và 14 pḥng thí nghiệm.

Không kể ngân khoản dự trù để mua sắm vật liệu và dụng cụ Khoa học, Tổng số kinh phí cho chương tŕnh mở mang ngảnh Trung học lên tới 13.752.000$.


3) Trường Bách công.

- tại Vĩnh Long.....21.677.700$

- tại Quy Nhơn.....22.589.307$

- tại Đà Nẵng.......20.574.600$


4) Ngành Sư phạm.

- Trường Sư phạm Vĩnh Long 18.019.000$

- Trường Sư phạm Quy Nhơn 19.389.199$

- Trường Tiểu học Sư phạm thực hành Saigon 4.873.400$

- Trường Đại học Sư phạm và trường Trung học Sư phạm thực hành tại Saigon 35.406.600$


B. Với ngân sách quốc gia và ngoại viện.

 

- Xây cất Thư viện Đại học Huế.

- Xây cất trường Đại học Sư phạm, Đại học Văn khoa và Luật khoa Huế.

- Xây cất viện Hán Học Huế.

- Xây cất Bảo tàng Viện cho các ngành mỹ thuật hiện đại tại Saigon.

- Xây cất thêm 53 lớp trung học tại các tỉnh.

- Thiết lập Trung tâm Tu nghiệp thường xuyên cho các giáo chức Tiểu học.

- Cung cấp sách giáo khoa và dụng cụ thính thị cho các ngành học với ngân khoản 22.744.124$ V.N. và 90.000 Mỹ kim.

- Thiết lập tại trường Kư thuật Cao Thắng Saigon một xưởng cơ khí.

- Chỉnh phủ Tây Đức cung cấp cho một số máy móc quan trọng và cử 3 chuyên viên sang giúp với ngân khoản dự trù là 1.000.000 Đức kim.

- Trang bị trường Quốc gia Kỹ sư công nghệ Phú Thọ Saigon với ngân khoản dự trù là 250.000.000 đồng quan Pháp.

- Mở mang trường sở Đại học Khoa học Saigon với ngân khoản dự trù là 70.000 Anh kim tức 14.000.000$ V.N. (viện trợ Tân Tây Lan).

- Xây cất Thư viện Quốc gia 20.000.000$.TT Phi Luật Tân chào đón TT Ngô Đ́nh Diệm tại phi cảng Manila ngày 19 tháng 3 năm 1958


TT Ngô Đ́nh Diệm dự phiên họp của Thượng Viện Úc tại thủ đô Canberra ngày 3 tháng 9 năm 1957Đàm đạo với Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru tại New Delhi ngày 4 tháng 11 năm 1957


TT Ngô Đ́nh Diệm đọc diễn văn trước Ủy ban Ngoại vụ Ấn (Indian Council of World Affairs) ngày 5 tháng 11 năm 1957Đọc diễn văn trước Quốc Hội Đại Hàn ở Seoul ngày 19 tháng 9 năm 1957

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính