Muốn Dân Chủ, chống ngoại xâm phải chôn xác chết Cộng sản

 

Le Nguyen


 

Cộng sản đă vỡ trận, tan tác ngay từ khi cuộc cách mạng dân chủ từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, quét sạch hệ thống tổ chức nhà nước xă hội chủ nghĩa làm sụp đổ dây chuyền từ Đông Âu tràn sang giật sập thành tŕ cộng sản, liên bang Nga Sô Viết. Chính từ đó chủ nghĩa cộng sản đă chết…chết từ trên lư thuyết “…thế giới đại đồng…làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu…tiến lên thiên đường cộng sản sẽ không c̣n cảnh người bóc lột người…” cho đến chết từ trong thực tiển đời sống. Thực tế, cho đến ngày nay không c̣n tên cộng sản nào “…là vô sản chuyên chính… là đội quân tiên phong trung thành với giai cấp công nhân, nông dân…”

 

Cụ thể là qua h́nh ảnh của đám quan chức các cấp của cộng sản Tàu – Việt, đứa nào cũng nhà lầu xe hơi, tiền đô, tiền mao – hồ rủng rỉnh, của ch́m của nổi, cất dấu rải rác từ trong nước cho đến theo chân con cháu của chúng đi vào các nước tư bản “bóc lột” không hề ít. Đặc biệt những tài sản kết sù của chúng có được không qua quá tŕnh lao động cật lực chân chính của bàn tay tài năng lẫn khối óc trí tuệ dựng nên mà đa phần do bóc lột, ăn cắp, ăn cướp của dân, của nước để có được!

 

Chính cái chết lư thuyết đến cái chết trong thực tiễn đời sống cộng sản nên đă không ít cá nhân đấu tranh không đồng quan điểm với những cá nhân tiếp tục giữ quan điểm chống cộng triệt để với suy nghĩ, dẫn chứng lư luận là “cộng sản có tồn tại đâu để mà chống?” Chuyện cộng sản đă chết trên lư thuyết lẫn trong thực tế là sự thật, không điều chi để bàn căi và tại sao chúng ta vẫn tiếp chống cộng? Chúng ta vẫn tiếp tục chống cộng bởi v́ tàn dư cộng sản, v́ cộng sản đă chết nhưng cái xác, chính xác hơn là cái xác thối của cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn c̣n nguyên đó với nhiều di họa nghiêm trọng như:

 

Một là hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước độc tài độc đảng – tổ chức cai trị kiểu cộng sản là một tổ chức phản động, tàn dân hại nước đi ngược lại chiều tiến hóa của nhân loại, nó không đem lại ấm no hạnh phúc, nó chỉ gieo rắc bất công nghèo đói, khổ đau cho người dân và vẫn tồn tại cần phải loại trừ. Lẽ khác tổ chức nhà nước theo mô h́nh dân chủ với tam quyền phân lập, sinh hoạt chính trị đa đảng, đa nguyên theo thời gian chứng minh chính thể này hữu hiệu, có khả năng giúp cho dân giàu nước mạnh, xă hội công bằng dân chủ văn minh, vẫn chưa có ở Việt Nam.

 

Hai là tổ chức cai trị kiểu cộng sản đă sản sinh ra lớp người phi nhân tính, thiếu nhân cách lẫn tư cách, giỏi dối trá xảo quyệt nhưng dư thừa hèn nhược nắm giữ những chức vụ trong các cơ quan ban, bộ, ngành nhà nước cũng như trong các lực lượng vũ trang, bán vũ trang, công an, quân đội làm thanh gươm lá chắn, làm bệ đỡ cho chế độ. Chính lớp người phi nhân tính này, vừa là lá chắn, vừa là công cụ trấn áp các tiếng nói yêu nước chống bất công, chống độc tài, chống hành động tay sai bán nước để bảo vệ xác chết cộng sản, cần phải loại bỏ.

 

Ba là cộng sản đă chết nhưng cái loa tuyên giáo tổ chức tuyên truyền dối trá kiểu cộng sản vẫn chưa chịu chết và hệ thống loa đài vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục dở chiêu tṛ lừa gạt nhân dân Việt Nam, mưu cầu quyền lực, quyền lợi cho cá nhân phe nhóm. Bên cạnh loa đài, là tổ chức an ninh mật vụ kiểu cộng sản vẫn chưa chịu chết, nó vẫn c̣n đe dọa, ám hại, khủng bố tinh thần những người yêu nước can đảm đứng lên đấu tranh vạch trần tội ác cộng sản, chỉ mặt tàn dư cộng sản nuôi dưỡng giặc nội xâm, cấu kết với giặc ngoại xâm phá tan hoang đất nước của tổ tiên ṇi Việt.

 

Bốn là chế độ cộng sản đă sản xuất ra những trí thức “mác, lê, búa, liềm” đúng y như lời tên đồ tể Mao phán “trí thức không bằng cục phân” và chúng độc chiếm quyền lực chính trị thay nhau truyền đời cai trị, thay nhau ngồi vào những vị trí then chốt, tối quan trọng của hệ thống tổ chức nhà nước. Với năng lực, lư luận “mác, lê, búa, liềm” vô nhân tính, độc ác, dối trá nên loại trí thức này đă tiếp tay cho bọn lănh đạo tay sai bán nước cầu vinh phá tan hoang đất nước và đưa người dân xuống vùng trũng ngu dốt, đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến không lối thoát.

 

Hẳn ai cũng biết, bốn điểm vừa nêu không phải là tất cả hậu quả do cộng sản tạo ra. Cộng sản đă chết nhưng di họa, tàn dư của cộng sản vẫn tồn tại và cộng sản Việt Nam vẫn chưa chịu chôn cái xác thối “Marx – Lenin, Mao- Hồ”. Giống như chúng chẳng chịu chôn cái xác của Hồ Chí Minh nằm trong lăng ở Ba Đ́nh – lư do chúng không chịu chôn là để phục vụ nhu cầu tuyên truyền “mê tín” nhằm thu lợi trên xác chết của ông Hồ và cái xác hoang tưởng cộng sản. Có lẽ không c̣n ai mơ hồ về xác chết, ai cũng hiểu xác chết nào không thối rửa, không gây ô nhiễm, xác chết để càng lâu hậu quả của nó càng nghiêm trọng và chúng ta không nên chủ quan nghĩ rằng cộng sản đă chết không cần phải “bận tâm” đến chúng nữa.

 

Đấu tranh thực hiện dân chủ hóa Việt Nam, không chú ư đến tàn dư cộng sản, xác chết cộng sản là thiếu sót lớn bởi cộng sản đă chết nhưng những kẻ mù đảng vẫn c̣n đặt trái tim không đúng chỗ. Họ vẫn núm níu không muốn chôn cộng sản, một phần do cảm tính, phần khác do không biết rơ bộ mặt thật của cộng sản, nhất là chưa hoặc giả vờ chưa biết về “bác”, về đảng cộng sản Việt Nam. Do đó mục tiêu đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền là đúng, là phù hợp với trào lưu dân chủ hóa của nhân loại thời hiện đại. Hiện nay có nhiều dân tộc đấu tranh chống độc tài, độc ác nhằm thực hiện dân chủ nhưng họ không nhấn mạnh, không nhắc nhở đến yếu tố cộng sản v́ cộng sản không tồn tại, không c̣n là mối nguy đối với đất nước, dân tộc họ.

 

Thế nhưng với Việt Nam, những cá nhân, lực lượng, đảng phái đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền nhằm thiết lập thể chế chính trị dân chủ tiến bộ, chúng ta không nên lơ là, không thể tách rời đấu tranh chống tàn dư cộng sản, dọn dẹp xác chết cộng sản nằm quá lâu trên đất nước Việt Nam v́ di họa cộng sản nghiêm trọng vẫn c̣n nguyên. Thế cho nên trong đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền chúng ta vẫn cần phải vạch trần bộ mặt gian manh độc ác của “bác”, “đảng” cũng như phải bẻ găy mọi luận điệu tuyên truyền dối trá của đám tàn dư cộng sản cho đến khi nào tàn dư cộng sản, xác chết cộng sản biến khỏi đất nước Việt Nam.

 

Hiện nay hẳn ai cũng đều biết, không kể những người mê đảng, phục vụ cho chế độ mà ngay cả không ít người cộng sản “phản tỉnh” đấu tranh cho dân chủ biết rơ chủ trương, đường lối của đảng cộng sản là sai lầm nhưng trong suy nghĩ, trong thâm tâm của họ vẫn tin “bác là đạo đức, đảng lănh đạo là tài t́nh, sáng suốt” và vẫn tin rằng “không có bác, đảng th́ Việt Nam không có “độc lập, tự do(?)” Mặc dù trong số họ đă tiếp cận, đă đọc được nhiều tài liệu, nhiều bài viết chỉ ra sự thật trần trụi về “bác đảng”, về mô h́nh tổ chức cai trị phản động kiểu cộng sản và nhiều dân tộc bị thực dân đế quốc đô hộ không có “bác đảng”, không khởi động chiến tranh vẫn giành dược độc lập, tự do.

 

Sự thật lịch sử đă phơi bày nhưng dường như vẫn không lay chuyển được ḷng tin mù quáng của họ đối với “bác”, với “đảng”, với “con đường xây dựng xă hội chủ nghĩa”. Họ tin rằng con đường phục vụ cho cộng sản là “đúng đắn” và họ vẫn tin rằng chỉ có những lănh đạo cộng sản đương thời là sai, “xă hội chủ nghĩa suy thoái chỉ là bước lùi tạm thời, ta nhất định thắng địch nhất định thua!”

Những người này là ai? Họ là những người tự hào với danh xưng “bộ đội cụ hồ”, với “lăo thành cách mạng”, là cựu quan chức cao cấp của “đảng, nhà nước…”họ lên án mạnh mẽ tiêu cực, hô hào chống tham nhũng, chống xấu ác, chống bọn ăn không chừa thứ ǵ của dân, chống kẻ làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân, chống những tên hèn với giặc ác với dân… họ mạnh miệng đ̣i đảng thực hiện dân chủ hơn, dân chủ nữa. Thật tội nghiệp, phản kháng của họ, đấu tranh cho dân chủ của họ rất vớ vẩn khi trong đầu tư duy, kêu ca về việc sửa đổi luật lệ bầu bán trong đảng như thế là “một bước lùi dân chủ trong đảng”. Thực chất là đảng cộng sản sửa đổi luật lệ bầu bán chỉ nhằm củng cố, gia tăng độc tài chứ cộng sản có dân chủ đâu để mà tiến với lùi!

 

Không chỉ riêng thành phần “bộ đội cụ hồ, lăo thành cách mạng”, cựu quan chức đảng nhà nước, cựu ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản…lên tiếng đ̣i dân chủ nhưng không dám vượt lên, không dám bước qua ngưỡng cửa “bác, đảng”. Động thái đấu tranh dân chủ “lững lơ” loại này c̣n nằm trong tư tưởng của thành phần trí thức, nhà báo, nhà văn, nhà thơ…chỉ dám phản kháng, chống tiêu cực trước mắt chứ chưa can đảm chỉ thẳng vào nguyên nhân của mọi nguyên nhân tiêu cực, tai hại làm tan hoang đất nước là do bác đảng gây ra.

 

Đấu tranh cho dân chủ không dứt khoát, lững lơ của thành phần liên quan đến đảng, nhà nước cộng sản có nhiều nguyên nhân, trong đó có hai nguyên nhân chính: một là họ không hiểu sâu sắc, hiểu không đủ, không đúng về “bác đảng”, về “chủ nghĩa xă hội”, về “lư thuyết cộng sản” nên họ vẫn sống trong ảo tưởng cộng sản và tin rằng “chế độ cộng sản sẽ mang đến dân chủ cho họ trong tương lai”; hai là họ biết rơ bộ mặt thật của “bác đảng”, của chủ nghĩa cộng sản nhưng do kiến thức giới hạn và do cảm tính lấn át lư tính khiến cho họ ảo tưởng, tin rằng “lư tưởng cộng sản, chế độ cộng sản có thể sửa đổi để mang đến ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam” nên họ vẫn tôn thờ xác chết cộng sản!

 

Chính cái xác cơ cấu tổ chức cai trị kiểu cộng sản và thành phần tàn dư cộng sản vừa bàn đến là lực cản không nhỏ cho tiến tŕnh dân chủ hóa Việt Nam. Do đó đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền thật sự hiệu quả, thành công không thể không dọn dẹp tàn dư cộng sản, không đem chôn hoặc đem đốt cái xác thối cộng sản được. Tàn dư cộng sản, xác chết cộng sản là lực cản rất lớn cho tiến tŕnh dân chủ hóa Việt Nam, chừng nào chưa dọn dẹp tàn dư cộng sản, chưa chôn đốt xác chết cộng sản là công cuộc đấu tranh giải trừ độc tài, độc đảng thực hiện tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn c̣n vướng mắc cản trở và những vướng mắc, cản trở lẽ ra không nên có.

 

Do đó đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cùng lúc cũng là đấu tranh loại trừ độc quyền lănh đạo của đảng cộng sản “giả danh”. Muốn đạt được hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải tẩy uế tàn dư cộng sản và dứt khoát là phải chôn, đốt cái xác thối cộng sản đi, bằng không thây ma mục rữa này vẫn c̣n gây ô nhiễm cho môi trường sống, truyền nọc độc, truyền bệnh độc ác, dối trá cho những ai ngây thơ tiếp cận với nó.

 

Lẽ khác tàn dư cộng sản biến tướng c̣n độc hại hơn “nguyên thủy” cộng sản chuyên chính. Điển h́nh là tàn dư Tàu Cộng biến tướng thành bá quyền Đại Hán và tàn dư Hàn Cộng th́ trở nên hung hăng, độc tài, độc ác dă man, kinh sợ hơn bản chất cộng sản chuyên chính vốn có. Về xác chết cộng sản cũng nguy hiểm không kém tàn dư cộng sản bởi xác chết không thể đối thoại cũng như xác chết không có khả năng lắng nghe, không khả năng hiểu người sống nói ǵ?

 

Chính v́ lẽ đó nên đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam không thể tách rời đấu tranh giải trừ cộng sản, là dọn sạch tàn dư cộng sản và chôn đốt thây ma, cái xác chết chưa chôn cộng sản Việt Mam. Nhất là nếu không xóa sạch tàn dư cộng sản, không chôn đốt cái xác cộng sản th́ không thể dân chủ hóa và không dân chủ hóa th́ không thể ngăn chận, phá vỡ âm mưu thôn tính Việt Nam của Tàu Cộng. Do đó thực hiện dân chủ cho Việt Nam cũng là giải pháp ngăn chận âm mưu xâm lăng của loài giặc dữ, bá quyền Đại Hán.

 

Le Nguyen

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo