Ṿng tay Việt nối cùng thế giới
Quét bạo tàn quang phục quê hương
Đứng dậy đi muôn người chung lối
Vai kề vai cùng hẹn xuống đường

Diệt Cộng nô ta trở về đất tổ
Lửa căm hờn đốt trụi lũ sài lang
Chung sức mạnh cùng cứu dân đói khổ
Lớp lớp người đứng dậy diệt tham tàn

Ḷng người Việt ngất trời chí khí
Ngọn cờ vàng bay khắp thủ đô vui
Này Công Dân Ơi Đáp Lời Sông núi
Quốc ca vang, tiếng hát ngập muôn người

Đánh đổ Cộng, đẩy lui Tầu, giữ nước
Nội ngọai cùng đ̣an kết đứng lên đi
Máu Lạc Hồng ngàn năm xưa thề ước
Giữ giang sơn luôn bất khả phân ly

 


Lêhải

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính