Hai lănh đạo, hai phong cách khác biệt
 

Lê Đắc

 


Hai phương trời cách biệt. Một đằng th́ phong thái uy nghi, tự tin . Một đằng th́ khúm núm, sợ sệt.  MỘT SỰ SO SÁNH KHÔNG HỀ NHẸ !!!

 

Hai lănh đạo, 2 phong cách khác nhau.

 

Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa, Ngô Đ́nh Diệm

 

 

 

Có xứng đáng là 1 Nguyên thủ quốc gia ??!!! Thật là hèn hạ vô cùng.
 

 

 

Vịnh hai tấm h́nh lịch sử:Hai cảnh cách biệt thật là xa,

Vị Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa.

Phong thái uy nghi cao cả,

Thế giới nể v́ tiếp khách qúy qua.


Cái bọn Công nô trơ trẽn qúa!

Khúm núm đê hèn trước mặt cha !

Lănh tụ nước lớn Trung Hoa,

Viếng thăm xứ Vẹm, Mạnh ra bái chào.


 Lễ nghi quân cách cúi thấp đầu,

Chứng tỏ trung thành cha Chệt lâu

.Gồng ḿnh làm kiếp ngựa trâu !

Môi hở răng lạnh từ đầu bốn lăm(1945).


 Mau tiến tới thế giới đại đồng,

Cơm no ḅ cưỡi (mà) không chi tiền.

Di chúc Hồ Viết y nguyên,

"Lenin, Karl Marx tổ tiên nước nhà". 

7/7/2014
Lê Đắc

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo