THƯ CỬ NHIỆM LÀ G̀???

 

From: Ky Duc Huynh <kyduc.huynh@...>
To: PhoNang@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, October 13, 2009 4:04:18 AM
Subject: Re: [PhoNang] Viet Weekly - Vi` sao nha bao Do Thi Thuan duoi nha bao Nguyen Phuong Hung tai Dai Hoi ky 3 cua


Tui cũng có vô web Anh Duong của bà Bút Vàng để coi video.  Dài quá mà âm thanh th́ cũng hỏng rơ mấy thành ra tui coi cũng ba chớp ba nháng thôi.


Hồi đó tới giờ tui nghe danh cô Phiến Đan nhưng hỏng biết mặt mũi cổ ra sao hết, mặc dù cổ cũng ở Uc như tui.  Bữa nay thấy mặt th́ công nhận cô Phiến Đan cũng "dễ nh́n" mặc dù coi hơi hách.

 

Tui ṭ ṃ bấm vô mục Tập Thể Cựu Chiến Sĩ th́ thấy nhiều tài liệu, nhưng có lá  thơ GX Nguyễn Xuân Vinh bổ nhiệm cô Phiến Đan làm  Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại Đặc Trách về Truyền Thông là đáng cho tui chú ư thôi.

 

Th́ ra cô Phiến Đan có chức lớn oai như vậy!  Vậy mà ở bên Uc tui hỏng nghe mấy ông cựu quân nhân nhắc tới cổ bao giờ.  Chắc tại ở Uc TTCCS hỏng có ảnh hưởng bao nhiêu tới Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Uc châu hết.

 

 

 

 

 

TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM

 TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NGOẠI

  2002 Carignan Way San Jose CA 95135

  Tel: ( 408)270-1357  Email:    nxvinh@sbcglobal. net

 

 

THƯ CỬ NHIỆM

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  ĐẠI DIỆN TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH/HN

 

-Chiếu Điều 21,22,23 và 24 Bản Điều Lệ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN  về Tổ Chức Và

  Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Đại Diện .

-Chiếu theo sự tham khảo ư kiến và đề nghị của Hội Đồng Tư Vấn và Ủy Ban Thường Vụ

-Chiếu Nhu cầu công tác của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại:

 

Nay cử nhiệm Chiến Hữu PHIẾN ĐAN Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa ÚC CHÂU    

Vào chức vụ  Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại Đặc Trách về Truyền Thông

 

Các Phó Chủ Tịch Điều Hành , Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ ,Phó Chủ Tịch Hậu Duệ, Các Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Địa Phương và Các Tổng Hội ,Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia, Lực Lượng Bán Quân Sự được yêu cầu giúp đở  Chiến Hữu Phiến Đan vừa được cử nhiệm mọi dễ dàng trong khi thi hành trách vụ cho Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.

Thư Cử Nhiệm nầy có hiệu lực kể từ ngày kư.

 

San Jose ngày 08 tháng 11 năm 2007


 

Nơi nhận :

- Chiến Hữu được cử nhiệm “để thi hành”

-Phó Chủ Tịch Điều Hành

-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

-Phó Chủ Tịch Hậu Duệ

-Ủy Ban Thường Vu

“chiếu nhiệm vụ thi hành “

-Hội Đồng Tư Vấn “để thẩm tường”

-Hội Đồng Giám Sát         nt

-Các  Hội Đoàn và Các Trung Tâm “để tuờng “

-Lưu Hồ sơ

 

 

 

TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM

 TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NGOẠI

  2002 Carignan Way San Jose CA 95135

  Tel: ( 408)270-1357  Email:    nxvinh@sbcglobal. net

 

 

THƯ CỬ NHIỆM

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  ĐẠI DIỆN TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH/HN

 

-Chiếu Điều 21,22,23 và 24 Bản Điều Lệ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN  về Tổ Chức Và

  Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Đại Diện .

-Chiếu theo sự tham khảo ư kiến và đề nghị của Hội Đồng Tư Vấn và Ủy Ban Thường Vụ

-Chiếu Nhu cầu công tác của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại:

 

Nay cử nhiệm Chiến Hữu PHIẾN ĐAN Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa ÚC CHÂU    

Vào chức vụ  Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại Đặc Trách về Truyền Thông

 

Các Phó Chủ Tịch Điều Hành , Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ ,Phó Chủ Tịch Hậu Duệ, Các Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Địa Phương và Các Tổng Hội ,Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia, Lực Lượng Bán Quân Sự được yêu cầu giúp đở  Chiến Hữu Phiến Đan vừa được cử nhiệm mọi dễ dàng trong khi thi hành trách vụ cho Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.

Thư Cử Nhiệm nầy có hiệu lực kể từ ngày kư.

 

San Jose ngày 08 tháng 11 năm 2007


 

Nơi nhận :

- Chiến Hữu được cử nhiệm “để thi hành”

-Phó Chủ Tịch Điều Hành

-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

-Phó Chủ Tịch Hậu Duệ

-Ủy Ban Thường Vu

“chiếu nhiệm vụ thi hành “

-Hội Đồng Tư Vấn “để thẩm tường”

-Hội Đồng Giám Sát         nt

-Các  Hội Đoàn và Các Trung Tâm “để tuờng “

-Lưu Hồ sơ

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]