Vơ Văn Ái vận động phản chiến Mỹ với các Nghị Quyết của Thượng Viện Mỹ khai tử Miền Nam !

Hứa Vạng Thọ

 

 


Trong cuộc chiến chống Cộng Sản, Việt Nam Cộng Ḥa đă thất bại v́ nhiều nguyên nhân trong đó có  yếu tố then chốt là " t́nh báo".

Kẻ thù đă nội tuyến trong hàng ngũ của chúng ta trong mọi thành phần của xă hội và guồng máy chánh quyền  Miền Nam, từ cấp nhỏ cho đến cấp cao, từ một anh binh nh́ cho đến cấp tướng. Ngay đến cơ quan t́nh báo của VNCH, kẻ thù vẫn len lỏi vào được.

Tại sao kỹ thuật "t́nh báo Việt Cộng" hay như vậy ? Trước đây, từ năm 1919, những cán bộ Cộng Sản trên thế giới đều là những cán bộ của Komintern ( Quốc tế Cộng Sản) , cơ quan t́nh báo của Liên Xô. Họ được huấn luyện rất kỹ về t́nh báo , quân sự v́ chế độ Cộng Sản đặt căn bản trên bạo lực để cướp chánh quyền. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp, Lê Hồng Phong, Nguyễn thị Minh Khai v.v.. đều được đào tạo trong ḷ  t́nh báo đó. Các lănh tụ Trung Cộng như Chu Ân Lai, Lâm Bưu, Lưu thiếu Kỳ, Khang Sinh ( tên hung thần của  T́nh Báo Trung Cộng bị tống ra khỏi đảng sau khi y qua đời)...cũng được huấn luyện tại Moscou. Muốn lănh đạo Đảng Cộng Sản phải bắt buộc " học " và " làm" t́nh báo. Staline là một mật báo viên của Nga Hoàng, Brejnev,Andropov,Gorbatchev v.v. tất cả đều là lănh tụ của KGB, Nguyễn tấn Dũng cũng vậy.

Do đó, Việt Gian Cộng Sản (VGCS) đă có vài chục năm kinh nghiệm chiến trường trước phe Quốc Gia. Mặt khác chúng thường hay dùng thủ đoạn hăm dọa để bắt buộc dân chúng tại nông thôn kêu gọi họ hàng thân nhân ở thành thị làm việc cho chúng. Đó là thực hiện chiến thuật " t́nh báo nhân dân ". Kỷ thuật nầy do trùm t́nh báo Trung Cộng Khang Sinh ( TinParis sẽ có dịp nói về nhân vật nầy) sáng chế khiến  mọi người đều sợ lẫn nhau !

Tại Miền Nam trước đây, trong các chính Đảng, trong các tôn giáo, ngay đến Dinh Độc Lập, VGCS đă cài người của chúng vào các chổ nồng cốt. Trong các phong trào quần chúng, nhất là phong trào tranh đấu " Phật Giáo Ấn Quang ", nhiều tên VGCS - cán bộ tôn giáo vận - đă đội lốt Nhà sư xuống đường cốt để đưa người của chúng lên cầm quyền.

Trước khi chế độ TT Ngô đ́nh Diệm bị đảo chánh, chúng ta có thể "tạm coi là Phật Giáo bị đàn áp" ( v́ c̣n nhiều dữ kiện lịch sử chưa được sáng tỏ), nhưng sau đó th́ tại sao tiếp tục chống đối các chánh quyền kế tiếp, đ̣i chia ghế cầm quyền ( hướng sang mục tiêu chánh trị), đ̣i Ḥa B́nh, đ̣i Mỹ rút quân , đ̣i " ḥa Hợp Ḥa Giải ", thành lập " thành phần thứ Ba "...? Phải chăng đó chỉ là cái cớ  để " thực hiện có lớp lang " dọn đường cho VGCS chiến thắng Miền Nam ?

Sau 1963, Miền Trung ch́m vào cơn "loạn lạc" trong những năm 1964-65 do Phật Giáo Ấn Quang xách động để rồi sau đó năm 1968, Tết Mậu Thân, th́ những bộ mặt VGCS trong PGAQ đă lộ diện công khai và phải chạy theo bộ đội Bắc Việt , hoặc tẩu thoát ra ngoại quốc.

Tại Hải ngoại, trong những người trí thức  ủng hộ PGAQ chống sự giúp đỡ của Mỹ cho  Việt nam Cộng Ḥa, có Cao Ngọc Phương ( tức sư cô Chân Không),và Vơ văn Ái đại diện cho Phật Giáo Hải Ngoại. Tuy ở Pháp, nhưng họ móc nối được với nhóm phản chiến Mỹ mạnh nhất lúc đó là FOR (Fellowship of Reconciliation).
 
Họ đi diễn thuyết tại các trường Đại Học, tại nhưng nơi do FOR tổ chức.(tài liệu 1). Họ nói với tư cách những người trong cuộc, hiểu rỏ vấn đề,   " chống đối chế độ ", gặp gỡ những hội từ thiện để xin tiền cho các " bệnh viện Bắc việt " , mua thuốc cho " Mặt Trận Giải phóng" ,  kêu gọi Ḥa B́nh, đ̣i Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, đ̣i hỏi  thành lập " chánh Phủ 3 thành phần : VNCH+ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ( họ không nói đến CSBV) + và những người ĐỨNG GIỮA ", thả tù nhân Chánh trị tại Miền Nam. Họ cũng viết bài tham luận cho " FOR " như bài của Vơ văn Ái " The people in South VietNam demand Peace "  ( tạm dịch Người dân Nam Việt đ̣i Ḥa B́nh )  cho là VNCH tức Mỹ  gây chiến. ( tài liệu 2)
 

  • Hại nhất, cũng qua sự giới thiệu của FOR, Vơ văn Ái đă gặp, trong tháng 2.1969 ( tài liệu 3) ,  2 thượng nghị sĩ Mỹ Hughes ở Iowa, và Eagleton ở Missouri để bàn về Nghị Quyết SR 268  (Tài liệu 4) đ̣i hỏi Chánh Quyền Việt Nam Cộng Ḥa  :

1- Ân Xá tù nhân chánh trị
2- Không kiểm duyệt truyền thông , báo chí ( cho tái xuất bản các ṭ báo bị đ́nh bản )
3- Tổ chức Tự do  lập Đảng, và chánh quyền không kiểm soát
4 - Tŕnh bày kế hoạch thành lập một chánh phủ lâm thời gồm mọi thành phần, tôn giáo, chủng tộc để tiến tới Ḥa B́nh  .
 Trong trường hợp mà một trong các điều kiện đó không được thỏa đáng th́ chánh Phủ Mỹ công khai tuyên bố chấm dứt mọi yểm trợ cho Chánh quyền Miền Nam .

Điều 3 mở đường cho VGCS công khai hoạt động, Điều 4 coi như khai tử chánh quyền VNCH đương thời  để chuẩn bị cho VGCS cầm quyền.

Nghị quyết SR 268 nầy được đưa ra Thượng Viện ngày 8.10.1969  do 2 TNS  trên đồng tác giả , cùng với các TNS Church, Cranston, Hatfield, McCarthy, Mc Govern, Mondale, Yarborough, Young of Ohio.
 

  • Trong khi đó , phong trào phản chiến quần chúng Mỹ càng ngày càng cao , nhiều TNS Mỹ  v́ áp lực cử tri, nhất là TNS Hughes cùng các TNS khác trong nhóm trước đây như TNS  Church, Cranston, Mc Carthy, Mc Govern, Young of Ohio, và các TNS khác Ribicoff, Nelson, Moss, Goodell lại đưa thêm Nghị Quyết SR 39 ngày 9.10.1969 Đ̣i Hỏi Chánh Phủ Mỹ phải rút lui khỏi Việt Nam (Tài liệu 5)

Sau đó , cũng trong chiều hướng trên , nhiều Quyết Nghị khác được đưa ra với áp lực của nhóm phản chiến Mỹ , và sự vận động của nhóm Phật Giáo Hải Ngoại với Vơ Văn Ái, Thích Nhất Hạnh,  Cao Ngọc Phượng.
 

  • Và cuối cùng Thủ Tướng VGCS Phạm văn Đồng , thấy môi trường Dân Mỹ phản chiến đă chín mùi do Đám Phật Giáo hải Ngoại  vận động từ lâu nay , nên gởi Bức Thư Ngỏ gởi cho nhân dân Mỹ mở trận " tấn công Mùa Thu "  buộc chánh phủ Mỹ phải rút quân toàn diện và " vô điều kiện " . BaTNS Mỹ Scott, Hatsfield, Mansfield  đă đưa ra  Nghị Quyết SR 275 kết án Phạm văn Đồng trơ trẽn can thiệp vào nội bộ của Nước Mỹ ( Tài Liệu 6)


Kết Luận

Vai tṛ của Vơ Văn Ái   trong việc vận động hải ngoại , nhất là qua đám phản chiến Mỹ, và các TNS Mỹ để chống lại Việt Nam Cộng Ḥa , có thể nói RẤT QUAN TRỌNG. Chúng ta không thua VGCS về khiá cạnh quân sự ( bằng chứng là Tết Mậu Thân 68,) , cũng không thua cái đám  Cộng Sản đội lốt sư tăng mà chúng ta thua v́ Bọn CSVG biết yếu điểm của nền dân chủ Mỹ : " Ư dân là ư trời " ( Điều nầy chỉ đúng trong một chế độ dân chủ qua lá phiếu bầu cử, chứ không áp dụng được trong một chế độ độc tài Cộng sản ) .

Khi dân chúng Mỹ chống chiến tranh Việt Nam, th́  qua lá phiếu, Chánh Phủ Mỹ phải thay đỗi đường lối.  Vơ Văn  Ái, Cao Ngọc Phượng  mới  là những " tội đồ " của  Việt Nam Cộng Ḥa, v́ họ đă dùng vũ khí " phản chiến " đánh thẳng vào dân Mỹ  để làm mất sự ủng hộ của nước Mỹ đối với VNCH. Họ đă làm cho người dân Mỹ coi cuộc chiến " Mỹ giúp  VNCH chống Bắc Việt"  là một cuôc chiến dơ bẩn; nhiều cựu chiến binh Mỹ c̣n bị  mặc cảm   hàng chục năm sau 1975, và nhiều nhà báo đă viết  quân dân Miền Nam chỉ là tay sai của  Mỹ   !

Hứa Vạng Thọ
15.9.2009


Ghi Chú  :  TinParis xin cám ơn  quư thân hữu đă gởi cho chúng tôi những tài liệu quí báu dưới đây.
 

  • Tài  Liệu 1


 


 

  • Tài  Liệu 2


 

 

Tài  Liệu 3

 


 

Tài  Liệu 4

  

  • Tài  Liệu 5


 

  • Tài  Liệu 6

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]