Những bài đă cảnh báo về Nguyễn Xuân Vinh  

(Hồn Việt UK online)

 

 

 

Đừng đánh trống bỏ dùi!

http://hon-viet.co.uk/NamNhan_DungDanhTrongBoDui.htm

 

Nên hưởng ứng "Chiến dịch không về VN trong tháng Tư Đen của Đoàn  Thanh Niên Cờ Vàng" như thế nào?

http://hon-viet.co.uk/NamNhan_NenHuongUngChienDichKhongVeVNTrongThangTuDen.htm

 

Bút Vàng, Chí thiện nhéo tai Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

http://hon-viet.co.uk/NamNhan_ButVangChiThienNheoTaiToanPhongNguyenXaunVinh.htm

 

Quan vơ tân thời làm thơ

http://hon-viet.co.uk/NamNhan_QuanVoTanThoiLamTho.htm

 

 

Ngoài ra quư bạn đọc có thể t́m đọc bài: "Nguyễn Xuân Vinh nên từ chức" của tác giả Trần Thanh trên TinParis.net.

 

 

 

[Trang Tham Khảo]     [Tin Tức & BL]     [Trang chính]