Bài giảng trong Thánh lễ Công Lư & Ḥa B́nh DCCT Sài g̣n

 ngày 30.11.2014

 

www.ducme.tv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo