Vang vang LỜI THỀ SÔNG NÚI

 

 

Tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4/75

Nguyện cầu cho Quê Hương Việt Nam.

 

 

 

Ngày Quốc Hận vẫn dày ṿ thân xác,

Lời Núi Sông c̣n vang vọng tâm hồn.

Tổ Tiên xưa, quyết chống Tàu giữ Nước,

Con Cháu nay, phải dẹp Cộng dựng Nhà.

  

Lênh đênh ba phần tư cuộc đời trong kiếp sống bon chen danh lợi phù vân, vẫn chưa trả xong món nợ thê nhi cơm áo, khi bừng tỉnh c̣n trắng đôi tay. Quá nửa đời người bèo dạt mây trôi, lang thang đất khách quê người nếm bao mùi tân khổ, thân chưa thoả mộng sông hồ, chí chưa vẹn toàn sông núi.

 

Chợt nhớ câu Cổ nhân bỉnh chúc, dưới ánh đèn mờ lần dở trang sử xưa Nước Việt, mong t́m lại gương xưa tích cũ của bao Vị Anh hùng Nữ kiệt để soi rọi bản thân, nêu gương hậu thế.

 

Hăy xem ḱa Hai Bà Trưng phận gái má đào với lời thề trả nợ Nước thù nhà:

 

 

“Một xin rửa sạch thù nhà

Hai xin dựng lại nghiệp xưa vua Hùng,

Ba kẻo oan ức ḷng chồng,

Bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này”

 

Bà Triệu nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, hiên ngang lời thề trước đầu voi ra trận:

 

 

“Tôi muốn cỡi cơn gíó mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá ḱnh ở biển  Đông, quét sạch cơi bờ, để cứu Dân tộc ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu khom lưng để làm t́ thiếp người ta”

 

Trẻ không được họp bàn quốc sự, bực tức tay bóp nát trái cam như Trần Quốc Toản cũng hiếm lắm thay, nhưng vẫn hiên ngang dương cao cờ dẹp giặc “Phá cương địch,báo Hoàng ân” .

Già mà c̣n dẻo dai đầy đảm lực can trường như lăo tướng Lư thường Kiệt cũng không thấy nhiều.Trước ba quân thế giặc dữ dằn, bản Tuyên ngôn Độc lập khai pháo c̣n vang vọng trên ḍng Như Nguyệt khẳng định Sông Núi bất khả phân:

 

“Nam quốc Sơn hà Nam Đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

 

(Đất Nước Nam là của Vua Nam,  

Sách trời đă phân định rơ ràng

Cớ sao bọn giặc lại xâm lấn,

Các ngươi sẽ bị phá tan tành.)

 

Đảm lược đầy hào khí, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, không hề lay chuyển trước bả lợi danh, mănh tướng Trần b́nh Trọng khi bị Thoát Hoan bắt, thấy người tài giỏi muốn chiêu dụ hàng để cho làm Vương đất Bắc, Ông trợn mắt lớn tiếng quát:

 

“Ta thà làm quỉ Nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc!”

 

Rồi thượng tướng Trần quang Khải sau khi phá tan giặc, trước  khí thế tướng sĩ dâng cao, mở tiệc khao quân tại Thăng Long thành, hứng khởi ngâm bải thơ đầy hào khí:

 

“Đoạt sáo Chương Dương độ,

Cầm hồ Hàm Tử quan,

Thái b́nh nghi nỗ lực,

Vạn cổ thử giang san.”

 

(Chương Dưong cướp giáo giặc,

Hàm Tử bắt quân thù,

Thái b́nh nên gắng sức,

Non Nước ấy ngh́n thu .)

 

Vâng Non Nước này đă trải ngh́n thu mà vẫn vững như bàn thạch dù trải qua bao nhiêu lần giặc ngoại xâm quấy phá, chính Thánh Tông Thượng Hoàng sau khi đại phá quân Nguyên đă hạ bút quyết tâm với hai câu thơ bất hủ:

 

“Xă tắc lưỡng hồi lao thạch mă,

 Sơn hà thiên cồ điện kim âu!”

 

 (Xă tắc đôi phen chồn ngựa đá,

 Non Sông ngh́n thuở vững âu vàng!)

 

Này đây đại tướng Phạm ngũ Lăo văn hay vơ giỏi, điều quân có kỷ cương, đăi tướng như người nhà, xử với quân sĩ t́nh phụ tử chi binh, nên đánh đâu  thắng đó, thường ngâm thơ cảm khái tỏ bày chí lớn:   

         

“Hoành sáo Giang Sơn cáp kỷ thu,

Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu,

Nam nhi vị liễu công danh trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.”

 

(Vung gươm Sông Núi đă bấy lâu,

Ba quân như hổ nuốt trôi trâu,

Công danh trai tráng c̣n mang nợ,

Những thẹn tai nghe truyện Vũ Hầu.)      

 

Đặng Dung một dơng tướng nhà Trần, cùng con hết ḷng giúp Nước, sự nghiệp chưa thành, bị bắt vào tay giặc  tuẫn tiết để giũ trọn khí phách, ông

lưu lại bài thơ thuật hoài ghi  nỗi ḷng ḿnh cùng Non Nước:

 

“Thế sự du du nại lăo hà

 Vô cùng thiên địa nhập hàm ca,

 Thời lai đồ điếu thành công dị,

 Vận khứ anh hùng ẩm hận đa,

 Tri chủ hữu hoài phù địa trục,

 Tẩy binh vô lộ văn thiên hà,

 Quốc thù vị báo đầu tiên bạch

 Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.”

 

(Việc đời bối rối tuổi già vay,

Trời đất vô cùng một cuộc say,

Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,

Anh hùng lỡ bước gẫm càng cay,

Vai khiêng trái đất mong pḥ chúa,

Giáp gột sông trời khó vạch mây,

Thù trả chưa xong đầu đă bạc,

Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.)

 

Nhưng nổi bật nhất là danh tướng văn vơ song toàn hai lần đại phá quân Nguyên, làm rạng ngới trang sử Việt, vang danh đông tây kim cổ: Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn. Trước thế giặc mạnh vua Trần nhân Tông ngỏ ư muốn cầu hoà để cứu muôn dân, Hưng Đạo Vưong can đảm tâu rằng:

 “ Bệ hạ nói câu ấy th́ thiệt nhân đức, nhưng mà tôn miếu xă tắc thế nào?

Nếu bệ hạ muốn hàng xin hăy chém đầu tôi trước rồi hăy hàng sau. “

 

Vua quan nghe lời khí tiết vững ḷng tin tưởng, tướng sĩ hăng say, Hưng Đạo Vương liền truyền hịch khích lệ ba quân:

 

 

“…Nay các ngươi thấy chủ nhục mà không biết hổ, trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm, hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, vui thú về vườn ruộng, quyến luyến về vợ con, nghĩ lợi riêng mà quên việc Nước, hoặc mê săn bắn mà quên việc binh, thích rượu ngon hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến thi cựa gà trống sao cho đâm thủng áo giáp, mẹo cờ bạc sao cho dụng nổi quân mưu, dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều thân ấy ngh́n vàng khôn chuộc. Vả lại vợ b́u con díu, ước mong trăm sự nghĩ sao, tiền của đâu mà chuộc được đầu giặc, chó săn ấy mà sao địch nổi quân thù, chén rượu ngon không làm cho địch say chết, tiếng hát hay không làm cho địch điếc tai…

 

Bởi cớ sao? Bởi giặc Nguyên cũng là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, khiến cho sau trận B́nh Lỗ ta phải tiếng xấu muôn đời, th́ c̣n mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? … ”

 

Hịch vừa truyền xong,Vương kéo đại quân ào ào tiến công ngăn giặc, băng qua ḍng sông Hoá chỉ xuống mà thề:

 

“Trận này không phá xong giặc Nguyên, th́ không trở về ḍng sông này nữa!”

 

Nghe lời thề trung liệt, tướng sĩ nức ḷng xông lên như vũ băo, nên sau hai trận đại chiến 70 vạn quân Nguyên bị phá tan tành không c̣n manh giáp –

để măi ngàn sau c̣n lưu lại những chiến công hiển hách: Vân đồn, Bạch đằng, Chương dương, Hàm tử, Tây kết, Vạn kiếp…cùng các danh tướng  Phạm ngũ Lăo, Trần quang Khải, Trần khánh Dư, Trần b́nh Trọng, Trần nhật Duật, Trần quốc Toản, Nguyễn Khoái….

 

Nối tiếp từ đất Lam Sơn, người anh hùng áo vải Lê Lợi, tính t́nh cương trực, hay giúp người nghèo, luôn nuôi chí lớn, nên phất cờ khởi nghĩa đă thu phục được ḷng dân, văn tài nghĩa sĩ theo pḥ rất đông. Quân Minh sợ trước uy thế mỗi ngày lớn mạnh của Lê Lợi, muốn chiêu dụ qui hàng hứa cho làm quan lớn cùng nhiều bổng lộc, nhưng Ông không chịu khuất phục thẳng thấn

cự tuyệt:

 

“Làm trai sinh ra ở trên đời nên gíup nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người!”

 

Ông được tướng sĩ mến phục, nhiều nhân tài xả thân trợ giúp như Lê Lai đă mặc long bào liều ḿnh xông ra tiền quân để chết thay.

 

Như Nguyễn Trăi theo chân cha là Nguyễn phi Khanh bị giặc Minh bắt giải về Kim lăng, đến ải Nam quan ông  quay về khi nghe lời cha trối dạy:

“Con phải quay về mà trả thù cho cha, rửa nhục cho Nước, chứ đi theo khóc lóc mà làm ǵ?”.

 

Trở về Nguyễn Trăi t́m đến gíúp Lê Lợi, thành quân sư nổi tiếng suốt 10 năm bày mưu kế cho B́nh Định Vương dẹp tan giặc Minh, xây dựng một Giang sơn hùng mạnh.Ông lưu lại một áng văn kiệt tác B́nh Ngô Đại Cáo, phản ảnh  hoài băo của một Vị Minh quân, cùng khí tiết  một dũng tướng mưu lược và trở thành kim chỉ nam cho chiến lược thu phục nhân tâm. Ngày  nay mỗi lần đọc lại B́nh Ngô Đại Cáo, ta vẫn c̣n thấy hào khí của tiền nhân bừng bừng nổi dậy qua hai câu đầy nghĩa khí và nhân đạo:

 

“Đem Đại nghĩa để thắng hung tàn,

 Lấy Trí nhân mà thay cường bạo.”

 

Hăy trích một đoạn để cùng nhau Luận cổ suy kim:

 

“…Từng nghe,

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt chỉ v́ khử bạo.

Như Nước Việt ta từ trước,

Vốn xưng văn hiến đă lâu,

Sơn Hà cương vực đă chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác,

Từ Đinh,Lê,Lư ,Trần gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương.

Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,

Song hào kiệt thời nào cũng có.

……………..

Ta đây,

Núi Lam Sơn dấy nghĩa,

Chốn hoang dă nương ḿnh,

Gẫm Non Sông căm mối thế thù,

Đau ḷng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa,

Nếm mật nằm gai ,há phải một hai sớm tối.

Quên ăn v́ giận, sách lược thao suy xét đă tinh,

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phấn đắn đo cũng kỹ,

Những trằn trọc trong cơn mộng mị,

Chí băn khoăn một nỗi đổ hồi,

Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,

Chính lúc quân thù đang mạnh.

……………..

Than ôi!

Vùng vẫy một mảnh nhung y nên công đại định,

Phẳng lặng bốn bể thái vũ mở hội vinh thanh,

Bá cáo xa gần,

Ngỏ cùng nghe biết ………

 

Và chính Vị anh hùng áo vải Lam Sơn, sau khi dẹp tan ngoại xâm an bang Đất Nước, lên ngôi Hoàng Đế đă khẳng định chiến lược bảo vệ Tổ Quốc với quyết tâm không hề lay chuyển:

 

Biên pḥng hảo vị trù phương lược,

Xă tắc ưng tu kế cửu an,

 

(Pḥng thủ biên cương là hệ trọng,

  Sơn hà trù liệu kế an bang)

 

Mùa Xuân Kỷ Sửu 1789 – Mùa Xuân Chiến Thắng oanh liệt của Đại Đế Quang Trung dẹp tan 50 vạn quân Thanh cũng là Mùa Xuân Chiến Thắng của Toàn Dân Việt – chấm dứt một ngàn năm lệ thuộc Tàu với Lời thề răn đe giặc xâm lăng vẫn vang vang Sông Núi:

 

“Đánh cho để dài tóc,

Đánh cho để đen răng,

Đánh cho nó chích luân bất phản,

Đánh cho nó phiến giáp bất toàn,

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

 

 

Nhưng tiếc thay anh hùng Nguyễn Huệ mất sớm, nếu không một trang sử mới đầy hy vọng sẽ mở ra cho Dân tộc Việt Nam – và bờ cơi Nước Ta đâu phải cắt đất nhường biển như bọn cầm quyền hèn hạ Cộng sản Bắc việt đang làm – mà đă mở rộng sang tận Vân Nam, Quảng Đông và Quảng Tây gấp ba, bốn lần như hiện nay…

 

Dù một ngàn năm xâm lược Tàu đô hộ, sử Việt vẫn ghi lại bao trang sử hào  hùng với Lời thề quyết bảo vệ Non Sông!

 

Dù một trăm năm thực dân Pháp cai trị, dân Việt đă vùng lên với Lời thề sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc.!

 

Đúng thế, lănh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn thái Học, không thành công trong sự nghiệp lật đổ thực dân Pháp, nhưng hào khí anh hùng đă hun đúc biết bao anh thư hào kiệt bước theo tiếng gọi tâm huyết:”Không thành công th́ thành nhân”. Nên khi bước lên đoạn đàu đài cùng 13 liệt sĩ, vẫn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, ngâm lời thơ đầy khí phách:

 

“Chết v́ Tổ Quốc- Cái chết vinh quang-

Ḷng ta sung sướng – Trí ta nhẹ nhàng! ”

 

Phạm Hồng Thái ôm bom ám sát tên Toàn quyền Berlin không thành, gieo ḿnh xuống ḍng Châu Giang để khỏi rơi vào tay giặc, hô vang lời chào từ biệt Tổ Quốc: “Việt Nam Muôn Năm!”

 

Gương chí sĩ Phan bội Châu với cả một đời bôn ba t́m đường cứu nước, tỏ bày tinh thần ái quốc qua hai bài thơ ‘Sống – Chết’  hào hùng khí tiết :

 

Sống tủi làm chi đứng chật trời

Sống nh́n thế giới hổ chăng ngươi,

Sống làm nô lệ cho người khiến,

Sống chịu ngu si để chúng cười

Sống tưởng công danh, không tưởng Nước,

Sống lo phú qúi ,chẳng lo đời,

Sống mà như thế đừng nên sống,

Sống tủi làm chi đứng chật trời!

 

Chết mà v́ Nước ,chết v́ Dân,

Chết đấng nam nhi trả nợ trần,

Chết buổi Đông Chu hồn Thất quốc,

Chết như Tây Hán lúc tam phân,

Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh,

Chết tựa Trưng Vương phách hoá thần,

Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,

Chết mà v́ Nước chết v́ Dân!

 

Như Ngoại Hầu Cường Để, dù bôn ba nơi xứ người vẫn khắc khoải vọng về Cố Hương mà nhắc nhở con dân:

 

“Bảo nhau phải hết một ḷng,

Phen này ta quyết chẳng dong quân thù,

Ông cha trước b́nh Ngô sát Thát,

Ṇi giống ḿnh hèn nhát chi đâu,

Sao ta lại chịu cúi đầu,

Làm tôi tớ Pháp như trâu như ḅ!

…………………………………….

 

Suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta đă phải gánh chịu biết bao nhiêu thảm họa:

hết giặc ngoại xâm lăng cai trị, lại đến nội thù huynh đệ tương tàn. Nhưng dù 1000 năm giặc Tàu đô hộ, 100 năm thực dân Pháp cai trị vẫn không dị họa tàn khốc cho Đất Nước bằng hơn  nửa thế kỷ bọn Cộng sản VN cầm quyền.- Nh́n vào Tổ Quốc hiện nay đang bị bọn cầm quyền Bắc bộ phủ tàn phá về mọi mặt thật xót xa tủi hổ từ:  chính trị, quân sự, kinh tế, xă hội, văn hoá…

 

Sau 20 năm cai trị Miền Bắc, chúng đă dùng mọi thủ đoạn bóc lột, tán sát… người dân qua những cuộc Cải cách ruộng đất, đấu tố, đuổi dân lên miền rừng núi hoang vu chướng khí, xua bao lớp thanh thiếu niên vào chết oan uổng tại Miền Nam qua lời phỉnh gạt’ Xẻ dọc Trường sơn đi cứu Nước.’

 

Sau hơn 40 năm cưỡng chiếm Miền Nam, chúng ‘ vào, vơ, vét, về ’như một loài cường khấu, biến người dân thành’ chuyên chính vô sản’ cùng thủ đoạn tinh ma thâm độc hơn trước: ép buộc dân lên vùng Kinh tế mới, tập trung cải tạo, chiếm  nhà đất, tài sản, đổi tiền, quốc hữu hoá các cơ sở tư nhân và tôn giáo: xí nghiệp, trường học, bệnh viện, cô nhi viện, nhà dưỡng lăo và cả chùa  chiền, thánh thất, giáo đường…qua các vụ Thái hà, Tam toà, Bát nhă, Loan lư, Đồng chiêm, Cồn dầu, Đoàn văn Vươn, Dương Nội, Ḍng Chúa Cứu Thế Thủ Thiêm…..

 

 

Cướp hết tài sản của dân,chưa thoả măn ḷng tham vô đáy, chúng quay sang bán cả Dân cả Nước. Cho nhân công đi lao động nước ngoài với tiền thế chân cắt cổ và bị các công ty nước ngoài bóc lột, ức hiếp cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Móc nối những đường giây bịp bợm xuất khẩu thanh nữ ra làm dâu xứ người nhưng thực chất để làm con sen hay nô lệ t́nh dục. Đem những trẻ em ngây thơ trong trắng bán cho các ổ măi dâm Cam-bốt,Thái-lan, Đài loan, Nam hàn, Trung cộng….

 

Bán biển đảo Hoàng sa,Trường sa cho Tàu và hàng trăm héc-ta đầu nguồn biên giới. Trung Cộng đă chiếm đoạt những vị trí chiến lược trọng yếu như Vũng Áng (Hà Tĩnh)- Cửa Việt (Quảng Trị)- Lăng Cô (Thừa Thiên)- Hải Vân (Đà Nẵng)- Vĩnh Tân (B́nh Thuận)…và nay đến lượt Trung Tâm Nhiệt Điện Duyên Hải (Trà Vinh).

 

Cho công ty Trung quốc khai thác Bau-xít vùng Tây nguyên.

 

Cho thuê rừng suốt 10 tỉnh chiến lược địa đầu giới tuyến giữa Việt nam và Trung quốc.

 

C̣n tệ hại hơn nữa, hiện giờ đây Trung Cộng xây hàng loạt đập thủy điện tại thượng nguồn, gây tác hại những đồng lúa mênh mông và vườn cây bát ngát tại vùng duyên hải Đồng Bằng Sông Cửu Long- nơi trước đây cung cấp đời sống sung túc cho nhiều triệu dân Miền Nam và xuất cảng lúa gạo đứng hàng thứ hai thế giới- Nhưng bọn càm quyền Cộng Sản VN không dám phả đối, chỉ chắp tay lậy lục xin xả nước đập thượng nguồn cứu giúp. Sao chúng không c̣n mở miệng khoe khoang trơ trẽ như trước đây:

 

- Mất mùa là tại thiên tai,

Được mùa là bởi nhân tài đảng ta.

 

Chúng làm ngơ trước những hiểm họa xâm thực, đồng hoá của Trung quốc.

 

Chúng không thấy sao khi lính Trung cộng trà trộn vào đám nhân công, đem cả gia đ́nh sang lập thành làng theo phong tục Tàu, những phố lồng đèn, bảng hiệu chữ Tàu nhan nhản khắp nơi?…

 

Việc làm của những tên đầu xỏ Cộng sản VN bị dân chúng phản đối và những nhà tranh đấu cảnh báo lại bị chúng đàn áp bắt giam ghép tội chống phá an ninh Đất Nước hay tiếp tay  nước ngoài lật đổ chính quyền!…

 

Phải chăng bọn CSVN đă không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gian ác nào khi đưa ‘tham nhũng lên hàng quốc sách’ để chóng trở thành những tên ‘Tỷ phú đỏ’?

(nhưng không được liệt kê trong danh sách những tỉ phú trên thế giới, v́ đồng tiền không do tài sức của chúng tạo ra mà chỉ là tiền ăn cướp của Dân Nước)

 

Phải chăng bọn đầu xỏ Bắc bộ phủ một lần nữa lại muốn ‘rước voi về dày mồ’ như Lê chiêu Thống,Trần ích Tắc đă làm khi xưa?

 

Phải chăng chúng  muốn Nước ta trở lại thời kỳ Bắc thuộc để chúng thành những tên Thái Thú của chế độ hà khắc Tàu Cộng theo Hiệp ước Thành đô?

 

Than ôi! Chúng đă cố t́nh quên lời dạy tâm huyết của Vua Lê Thánh Tôn:

“Ta phải giữ ǵn cho cẩn thận ,đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông của Vua Thái Tổ để lại.”

 

Cùng di chúc muôn đời vua Trần nhân Tông lưu  cho con cháu Lạc Hồng:

“Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không thể lọt vào tay kẻ khác”

 

Với hàng trăm ngàn chiến sĩ QLVNCH anh dũng hy sinh cùng hàng triệu người dân vô tội chết oan nghiệt dưới bàn tay sắt máu của bọn Cộng sản,

chính là những Lới Thề son sắt quyết tâm bảo vệ Non Sông!

 

Với hàng triệu người bỏ Nước ra đi là những Lời Thề khẳng định dứt khoát

không thể sống chúng với Cộng Sản!

 

Với những cuộc biểu t́nh rầm rộ của đồng bào trong Nước về việc cưỡng đoạt Hoàng Sa, Trường Sa, cắt đất nhượng biển cho Trung quốc, đ̣i lại nhà cửa ruộng đất, cơ sở tôn giáo bị chiếm đoạt, phản đối chính quyền tiếp tay công ty nước ngoài bóc lột đàn áp công nhân, cho ngoại quốc khai thác bau-xít hay thuê rừng biên giới…đă phản ảnh rơ ràng Lời Thề của hơn 90 triệu người dân VN không thể sống chung cùng Cộng sản.

 

Giờ đây, Thế giới đă lật qua một trang sử mới.Các cuộc Cách Mạng đang là một cơn băo lốc cuốn hút hàng trăm triệu con tim sôi sục hận thù nổi dậy từ nhiều quốc gia, nhất quyết lật đổ những chế độ độc tài tàn ác, tham nhũng đă đè đầu bóc lột người dân qua nhiều thập kỷ. Đồng thời ngọn sóng Cách Mạng cũng dâng cao niềm tin yêu phấn khởi cho hàng tỉ người trên khắp hoàn cầu.

 

Hỡi bọn Cộng Sản Việt Nam! Hăy sớm thức tỉnh! Lắng nghe tiếng gọi Núi Sông! Tiếng thét gào Dân Tộc! Ngọn lửa Cách Mạng sắp bùng cháy tại VN,

sẽ tiêu hủy các ngươi thành tro bụi…..

 

Người xưa nói rằng; “Một ngày không đọc được một trang sử, soi gương thấy  thẹn. Ngày Quốc Hận, càng đọc xuyên suốt qua ḍng lịch sử tổ tiên càng thấy ḷng ḿnh hổ thẹn. Biết bao câu nói lời thề tràn đầy hào khí c̣n ghi lại qua những áng thơ văn – mà mỗi lần đọc chúng ta thấy t́nh tự Quê hương bừng bừng trổi dậy, tràn qua buồng ngực con tim, len đầy mạch máu của mỗi Con Dân Nuớc Việt:

 

“C̣n trời, c̣n Nước, c̣n Non,

 C̣n trăng Nước Việt, ta c̣n đứng đây,

 Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,

 Dẫu xa Tổ Quốc ḷng này sắt son,

 Dù cho Sông cạn Núi ṃn,

 Lời Thề Sông Núi  vẫn c̣n vang vang.

 

 

 Đinh văn Tiến Hùng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính