Mất LỊCH SỬ là mất ĐẤT NƯỚC

 

 

 

 

Mất Lịch sử chính là mất Đất Nước,

Mất Lch sử mất gia phả tổ tiên,

Nước có nguồn, cây có cội đừng quên,

Mỗi dân tộc luôn tự hào ṇi giống.

 

Vừa mới đây bọn vong quốc Việt Cộng,

Xóa bỏ Lịch sử che dấu mưu đồ,

Thay Sử Việt bằng lư luận Mác-Hồ,

Lồng ghép môn học mới thật quái đản.

 

‘An ninh quốc pḥng- Công dân giáo dục’

An ninh quốc pḥng: mất đất biển nước ta,

Công dân giáo dục: Tàu cộng ngợi ca,

Biến tuổi trẻ quên tổ tiên Đất Nước,

 

Phủ nhận công lao tiền nhân đi trước,

Xây dựng giữ ǵn Tổ quốc Giang san,

Anh hùng có đâu quật khởi từng ngày,

Để đánh đuổi Bắc phương luôn xâm lấm.

 

Nào có Trưng Vương phất cờ ngăn giặc,

Đâu có Lê Lợi đánh đuổi quân Minh,

Đâu có Hưng Đạo đại phá Nguyên Mông,

Đâu Quang Trung khiến quân Thanh nuốt hận.

 

Chẳng cần biết lưỡi ḅ hay chín đoạn,

Cần ǵ quan tâm Trường Sa Hoàng Sa,

Thác Bản Giốc hay là Ải Nam Quan,

Tất cả nơi ấy là của Trung Cộng.

 

Bồi bút Tố Hữu đă từng nuôi mộng :

‘Bên kia biên giới là nhà,

Bên này biên giới cũng là quê hương’

Ôi nghe xót xa và đầy ngu muội !

 

Mất Lịch Sử là mất cả nguồn cội,

Hỡi ôi ! Tập đoàn bán nước Cộng nô,

Một bọn tay sai con cháu tên Hồ,

Biến thành những tên thái thú nô lệ.

 

 Sử Dân tộc hun đúc bao thế hệ,

Rồi Việt Nam sẽ mất trên bản đồ,

Lúc đó hiệp ước bán nước Thành Đô,

Thành nỗi nhục muôn đời không xóa nổi.

 

Mất Lịch Sử chính là mất Tổ Quốc,

Mất Lịch Sử mất gia phả tổ tiên,

Nước có nguồn, cây có cội đừng quên,

Mỗi dân tộc luôn tự hào ṇi giống.

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 * Ghi chú : Theo chương tŕnh soạn thảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Cộng Sản Việt Nam, từ năm 2018, học sinh các cấp không được học riêng môn Lịch Sử, mà sẽ được gộp chung thành một môn học mới mang tên ‘Công dân với tổ quốc’ trong đó có thêm hai môn khác là ‘Giáo dục công dân và an ninh quốc pḥng’.

Nhiều dư luận trong và ngoài nước mạnh mẽ lên tiếng gạt bỏ âm mưu đen tối của tập đoàn CSVN chuẩn bị từng bước cho hiệp ước Thành Đô năm 2020 biến Việt Nam chính thức thành quận huyện của Trung Cộng.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính