Chúa Thánh Thần

Tŕnh thuật qua PHÚC ÂM & 7 PHÉP BÍ TÍCH

-----------------------------------------------------

(Lễ Kính CHÚA THÁNH THẦN Hiện Xuống  4/6/17.)

 

 

 

 

 

 

“Ta cầu xin Đức Chúa Cha, Người sẽ ban Đấng khác từ trời xuống với các con, và ở cùng các con luôn, v́ đó là Đấng Thánh Linh”    (Yn. 14: 16)

Trước khi về trời, Chúa đă hứa cùng các môn đệ rằng: “Vậy các ngươi hăy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạy chúng hết mọi điều Ta đă truyền cho các ngươi. Và này Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế.

(Mt. 28: 18- 20)

 

Như thế,chính Chúa Giêsu  đă dạy chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa độc nhất, thánh thiện, trọn hảo, thông biết mọi sự, quyền phép vô biên và hằng có đời đời.

 

Thiên Chúa duy nhất lại có Ba Ngôi, là một tín lư mầu nhiệm cao trọng của Đức Tin Kitô Giáo.

 

‘Vô tri bất mộ’ không hiểu th́ không yêu. V́ vậy, người viết với kiến thức hạn hẹp, không đủ khả năng đi sâu vào thần học diễn tả về Chúa Thánh Thần. Nhưng cố gắng t́m hiểu qua Phúc Âm và các Nhiệm Tích Thánh mong học hỏi thêm, để yêu mến, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đă ban cho ta ‘ Tặng phẩm tuyệt hảo vô giá’ là chính Chúa Thánh Linh.

 

Ta thường hiểu một cách tổng quát về Thiên Chúa Ba Ngôi qua các biểu tượng :

- Chúa Cha là Vị Quan toà uy nghiêm chính trực.

- Chúa Con là Vị Mục Tử nhân lành khoan dung.

- Chúa Thánh Thần như chim Bồ Câu thanh khiết, Lưỡi Lửa T́nh Yêu. Trong Phúc Âm các Thánh Sử c̣n gọi Ngài là Thánh Linh, Thần Khí, Đấng Bầu Chữa, Đấng Phù Trợ.

 

Đối với ta, Chúa Cha quá cao xa quyền thế- Chúa Con gần gũi ta hơn v́ đă hạ sinh làm người cứu chuộc tội lỗi nhân loại- C̣n Chúa Thánh Thần xem ra mông lung huyền nhiệm. Nhưng đây là Mầu nhiệm Đức Tin, ta phải tin dù không thể hiểu được. ( Giống như câu truyện Thánh Augustinô suy niệm về Chúa Ba Ngôi c̣n khó hơn cậu bé muốn múc hết nước biển đổ vào một lỗ nhỏ).

 

Nhân Lễ Kính Chúa Thánh Thần, ta hăy t́m hiểu sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần qua Phúc âm 4 Thánh Sử: Máthêu, Luca, Macô và Gioan.

 

* CHÚA THÁNH THẦN TRONG PHÚC ÂM 4 THÁNH SỬ:

 

Trong Phúc âm có nhiều chỗ nhắc đến chính Chúa Giêsu dạy cho ta biết về Chúa Thánh Thần.

 

- Chúa nói với ông Nicôđêmô: “ Thật Ta bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí  (Yn.3: 5)

 

- Thiên Chúa hiện ra với Zacarya và báo tin Gioan Tiền Hô sẽ sinh ra: “ Zacarya đừng sợ! V́ lới ngươi đă được nhận và Elisabeth vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, ngươi sẽ đặt tên là Gioan. Ngươi sẽ hoan hỉ và nhiều người sẽ vui mừng và đứa trẻ sẽ làm lớn trước mặt Thiên Chúa. Rượu chua, chất say sẽ không hề uống và ngay từ trong ḷng mẹ sẽ được đầy Thánh Thần.

( Mc. 1: 13- 15)

 

- Maria đă đính hôn với Giuse, trước khi hai ngưới về sống chung, Maria đă có thai do quyền linh Chúa Thánh Thần. Giuse là người công chính, không muốn tố giác Maria đă âm thầm bỏ đi. Nhưng Thiên Sứ đă bảo Ông trong giấc chiêm bao: “ Giuse con Davít! Chớ sợ rước Maria về nhà. Thai nhi nơi Bà là do tự nơi Thánh Thần. Bà sẽ sinh Con Trai và Ông sẽ đặt tên là Giêsu và chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi.”  ( Mt. 1: 18- 20)

 

- Thiên Thần được Thiên Chúa sai đến 1 thành  xứ Galilêa tên là Nazareth đến với Trinh Nữ Maria đă đính hôn với 1 người tên là Giuse, thuộc ḍng Davit. Thiên Thần chào Maria: “ Hăy vui lên! Hỡi Người đầy ơn phúc! Chúa ở cùng Bà! ….Maria đừng sợ! V́ Người đă được ân sủng nơi Thiên Chúa. Nơi ḷng dạ Người sẽ thụ thai và sinh Con Trai, sẽ đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ làm lớn được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Davit và làm vua nhà Yacob đến đời đời, vương quyền Ngài sẽ vô cùng tận. Maria thưa với Thiên Thần rằng “ Điều ấy sẽ làm sao được, v́ tôi không nghĩ tới việc phu thê” Nhưng Thiên Sứ đáp lại lời Bà: “ Thánh Thần sẽ đến trên Bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà. Bởi thế Con Trẻ sắp sinh ra sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa.  (Lc .1: 26-35)

 

- Bấy giờ Chúa Giêsu rời Galilêa đến với Gioan bên sông Yordan để được thanh tảy. Sau khi Chúa chịu phép rửa, Đức Giêsu ra khỏi nước. Lúc ấy trời mở ra và Ngài thấy Thần Khí Thiên Chúa là Chim Bồ Câu  đáp xuống trên Ngài và tiếng từ trời phán: “ Đây là Con Chí ái Ta, Kẻ mà Ta yêu mến! “  (Mt .3: 17)

 

- Theo Phúc Âm Thánh Mác-cô, ngay sau khi Chúa chịu phép rửa, Thần Khí  đưa Ngài vào sa mạc và Ngài ở đó 40 ngày chịu Sa-tan cám dỗ. Ngài ở giữa dă thú và các Thiên Thần hầu hạ. (Mc. 1:12-13)

 

- Khi Chúa chữa lành người qủi ám câm và mù, bọn biệt phái tỏ ra không tin và cho Ngài đă nhờ Bêelzêbul đầu mục qủi mà trừ…Nên Chúa đă lên án nặng nề bọn này đă lộng ngôn xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, không thể tha thứ, nên Ngài phán: “ Bởi đó, Ta bảo các ngươi: mọi tội lỗi và lộng ngôn sẽ được tha cho người ta. C̣n lộng ngôn đến Thần Khí sẽ không được tha. Ai nói lời nghịch đến Con Người, điều đó sẽ được tha cho người ấy. C̣n ai nói nghịch đến Thánh Thần, điều ấy sẽ không tha được cho người ấy, thời này cũng như thời sẽ đến. (Mt. 12: 22- 32)

 

-Trong diễn từ Chung luận, Chúa dặn các môn đệ: “ Khi người ta dẫn các con đi giao nộp, các con đừng lo toan trước sẽ phải nói những ǵ, nhưng các con hăy nói điều ǵ ban cho ngày đó ,v́ không phải các con  nói mà là Thánh Thần. (Mc. 13: 11)

 

- Vào dịp cuối Đại Lễ Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần và Ngài đứng lên lớn tiếng nói rằng: “Ai khát hăy đến với Ta và hăy uống! Kẻ tin vào Ta như Kinh Thánh đă nói: tự ḷng Ngài sẽ có sông tuôn chảy nước trong mát. Điều ấy Ngài nói về Thần Khí, các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy, v́ Thần Khí chưa có, bởi Đức Giêsu chưa được tôn vinh.  (Yn. 7: 37- 39)

 

- Sau khi sống lại Chúa hiện ra với các môn đệ trong pḥng đóng kín v́ sợ người Do Thái. Họ mừng rỡ v́ được thấy Chúa…Ngài nói với họ: “ B́nh an cho các con! Cũng như Cha Ta đă sai Ta, Ta cũng sai các con” Ngài thổi hơi trên họ và nói: “Hăy chịu lấy Thánh Thần! Các con tha tội cho ai th́ người ấy sẽ được tha, các con cầm giữ ai họ sẽ bị cầm giữ”  (Yn.  20: 19- 22)

 

- Đặc biệt trong Phúc Âm Thánh Gioan, Ngài viết nhiều chương nói về Đấng Bầu Chữa và hoạt động của Chúa Thánh Thần :

- “ Nếu các con yêu mến Ta, các con hăy giữ lệnh truyền của Ta. Ta sẽ xin Cha Ta và Ngài sẽ ban cho các con 1 Đấng Bầu Chữa  khác, để ở với các con luôn măi. (Yn. 14:15- 16)

- “Ai không mến Ta, th́ không giữ lời Ta. Mà lời các con nghe đây không phải là lời Ta, nhưng là của Cha, Đấng đă sai Ta. Các điều ấy Ta đă nói với các con, lúc c̣n lưu lại với các con. Nhưng Đấng Bầu Chữa Thánh Thần, Cha sẽ sai đến nhân danh Ta, chính Ngài sẽ dạy các con mọi sự và sẽ nhắc các con nhớ lại mọi điều Ta đă nói với các con.”  (Yn. 14: 24- 26)

- “Song Ta nói thật với các con: Ta ra đi th́  ích lợi cho các con, v́ nếu Ta không ra đi th́ Đấng Bầu Chữa không đến với các con. C̣n nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến với các con. “ (Yn. 16: 17)

- “Khi nào Ngài đến v́ là Thần Khí sự thật, Ngài sẽ đưa các con vào tất cả sự thật, v́ không phải tự ḿnh mà Ngài nói, nhưng nghe ǵ Ngài sẽ nói ra và Ngài sẽ loan báo cho các con những điều ǵ sẽ đến. “    (Yn. 16: 13)

 

* CHÚA THÁNH THẦN TRONG 7 PHÉP BÍ TÍCH:

 

Chúa Giêsu khi sống nơi trần thế , chính Ngài đă lập các phép Bí Tích để giúp ta nên thánh và cộng tác với Ngài trong việc thánh hoá thế trần.

 

- Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể là 3 Bí Tích khởi đầu gia nhập Giáo Hội.

- Bí Tích : Ḥa Giải và Sức Dầu là hai Bí Tích chữa lành và tăng thêm sức mạnh hồn xác.

- Bí Tích: Hôn Phối và Truyền chức Thánh là 2 Bí Tích gíup ta hiệp thông và phục vụ tha nhân và Giáo Hội.

 

1- Bí Tích Rửa Tội.

 

Bí Tích Rửa Tội là Nhiệm Tích Thánh đầu tiên trong 7 Bí Tích Chúa đă lập ra để thanh tảy tâm hồn ta khỏi tội Tổ tông và tội riêng ta phạm, để ban cho ta một đời sống mới đầy ân sủng và trở nên con cái Chúa. V́ thế khi lănh nhận Phép Rửa Tội là tâm hồn ta đă trở nên  đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Trong thời Giáo Hội sơ khai, chỉ Rửa Tội cho các tân ṭng khi mới gia nhập Giáo Hội, nhưng sau này buộc cha mẹ phải cho con trẻ chịu Phép Rửa lúc mới sinh.

 

B́nh thường các Linh Mục và Phó Tế được ban Bí Tích Rửa Tội, nhưng khi khẩn cấp mọi người đều có quyền và có bổn phận làm Phép Rửa theo đúng nghi thức Giáo Hội truyền dạy.

 

Người khôn lớn muốn nhận Bí Tích Rửa Tội phải: Học Giáo lư tin vào Chúa Kitô- Cải thiện đời sống- và tham dự các nghi lễ gia nhập đạo Công Giáo.

Khi lập Phép Rửa Tội Chúa đă dạy các môn đệ rằng:

“ Ta đă được mọi uy quyền trên trời dưới đất. Các con hăy đi thu nạp môn đệ trên khắp các dân tộc, rửa tội cho họ: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu rỗi, c̣n ai không tin sẽ bị luận tội.  (Mc. 16: 15- 16)

 

2- Bí Tích Thêm Sức.

 

Những thế kỷ đầu Giáo Hội, Bí Tích Thêm Sức thường được cử hành ngay sau khi lănh nhận Phép Rửa Tội. Nhưng sau này thường đợi đến lúc đứa trẻ khôn lớn, hiểu biết hơn về giáo lư mới cho chịu Phép Thêm Sức.

 

Thường chỉ các Giám mục được quyền ban Thêm Sức, nhưng các Linh Mục được Giám Mục uỷ quyền cũng được cử hành Thêm Sức. Nhưng sách Giáo lư Công Giáo cũng qui định : trong trường hợp bệnh nhân hay người gặp tai nạn nguy đến tính mạng th́ bất cứ Linh Mục nào cũng có thể ban Phép Thêm Sức.

 

Bí Tích Thêm Sức kiện toàn và bổ túc Phép Rửa Tội, tăng Đức Tin mạnh mẽ để can đảm chống lại tội lỗi và ma qủi cám dỗ, cùng cộng tác với Giáo Hội thánh hoá trần thế.

 

Người lănh nhận Thêm Sức phải: Học Giáo lư- Sạch tội trọng cùng ước ao lănh nhận Bí Tích này.

 

Chịu Phép Thêm Sức ta nhận được 7 ơn Chúa Thánh Thần: ‘ Khôn ngoan- Thông hiểu- Sức mạnh- Đạo đức- Lo liệu- Suy biết và Kính sợ Chúa ‘.

 

Đúng như ư nghĩa 2 chữ ‘ Thêm Sức’ là củng cố và tăng thêm sức mạnh bởi ơn Chúa Thánh Thần.

 

Công Vụ Tông Đồ kể rằng: “ Khi hay tin dân Samari đón nhận lời Chúa th́ các Tông đồ Gia-liêm liền phái Phểrô và Gioan tới. Các vị này đến Samari và cầu xin cho họ đón nhận Chúa Thánh Thần. Bởi v́ Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống trong ḷng một ai cả, các ông đặt tay trên đầu họ, th́ họ liền được đón nhận Chúa Thánh Thần.   ( CVTD. 8: 14-17)

 

3- Bí Tích Thánh Thể.

 

Theo Tin Mừng Thánh Gioan, chính Chúa Giêsu đă lập Bí Tích Thánh Thể:

‘Bánh bởi trời’  chính là Ngài và ai ăn sẽ được sống đời đời: “Thật Ta bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi ḿnh. Ai ăn thịt và uống máu Ta, th́ được sống muôn đời và Ta sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết, v́ Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống  (Yn. 6: 53- 55).

 

Cũng theo Phúc Âm Thánh Luca và Mác-cô: đêm trước khi chịu chết Chúa dùng Bữa Tiệc Ly cùng các Tông Đồ, Ngài đă lập phép Thánh Thể.. Nguời cầm bánh sau khi đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông mà rằng: “ Các con hăy nhận lấy mà ăn. Này là Ḿnh Ta sắp phải hiến dâng v́ các con. Đoạn lại cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn Cha, trao cho các Tông Đồ mà phán: các con hăy cùng uống chén rượu này, đó là Máu Ta, Máu của giao ước mới sẽ đổ ra v́ các con và muôn ngươi để đền tội thay cho họ. Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta ! “ 

(Mc. 14: 17- 25  và  Lc. 22: 14- 20)

 

Nhờ Bí Tích Thánh Thể người Tín Hữu được tham dự vào hy lễ của Chúa cùng Cộng đoàn và Giáo Hội- Bí Tích Thánh Thể làm của nuôi linh hồn, tăng sức mạnh để ta chống lại mọi tội lỗi-

 

Sau cùng nhờ Bí Tích Thánh Thể ban cho ta diễm phúc trường sinh cùng với Thiên Chúa.

 

Khi Chúa phán: “Hăy làm việc này để nhớ đến Ta!“ là Chúa đă trao cho các Tông Đồ cũng như những người kế vị các Ngài sau này là các Linh Mục được quyền truyền phép Thánh Thể: biến đổi bánh và rượu trở thành Ḿnh và Máu Chúa Giêsu.

 

Trong Thánh Lễ, sau khi truyền phép Thánh Thể, vị Chủ Tế tay dâng lễ vật lên cao và lớn tiếng đọc kết thúc kinh tế lễ: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mọi chúc tụng và vinh quang đều qui về Chúa là Cha Toàn Năng, cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời “

 

4- Tích Ḥa Giải.

 

Buổi chiều ngày Chúa Sống Lại, Ngài hiện ra với các môn đệ và phán: “ B́nh an cho các con! Như Cha Ta đă sai Ta thế nào, Ta cũng sai các con như vậy. Nói đoạn Ngài thở hơi trên các ông và dạy: Các con hăy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, th́ kẻ đó được tha; các con cầm giữ ai th́  kẻ ấy bị cầm giữ.”    (Yn. 20: 19- 23)

 

Các Bí Tích Rửa Tội- Thêm Sức- Thánh Thể là ngưỡng cửa đầu tiên đưa ta bước vào đời sống trần thế, th́ các Bí Tích Hoà Giải- Xức Dầu- Thánh Thể là hành trang gíúp ta mạnh bước tiến về Quê Trời.

 

Để được lănh nhận Bí Tích Hoà Giải cho thành, ta phải làm 5 việc:1 là xét ḿnh cho kỹ- 2 là lo buồn thống hối- 3 là quyết chí sửa ḿnh- 4 là xưng hết mọi tội- 5 là làm việc đền tội.

 

Khi lănh Bí Tích Hoà Giải, Chúa ban cho ta những ân sủng:Tăng sức mạnh tâm hồn- Hoà giải cùng Thiên Chúa và Giáo Hội- Được tha hết tội trọng và h́nh phạt đời đời- B́nh an tâm hồn.

 

Sau khi tội nhân có ḷng can đảm thống hối xưng hết các tội, lúc đó Linh Mục giơ tay ban phép lành tha tội rằng: “ Ta tha tội cho con! Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

 

 

5- Bí Tích Xức Dầu.

‘ Ai trong anh em đau yếu phải lo mời Linh Mục đến, để các Ngài nhân danh Chúa Kitô và cầu nguyện cho bệnh nhân. Kinh nguyện Đức Tin sẽ cứu người ấy, Chúa sẽ nâng đỡ và tha thứ tội họ đă phạm.  (Giacôbê 5: 13- 15) 

Mọi người khi già yếu bệnh hoạn hay bị tai nạn nguy đến tính mạng đều có thể lănh nhận Bí Tích Xức Dầu và có thể chịu phép này nhiều lần trong những trường hợp nguy hiểm khác nhau.

 

Chỉ các Giám Mục và Linh Mục được ban Phép Xức Dầu. Người chịu Xức Dầu phải sạch tội trọng, nếu không thể xưng tội được ( như á khẩu, hôn mê bất tỉnh) phải có ḷng ăn năn thống hối.

 

Người lănh Phép Xức Dầu nhận được nhiều ân sủng: Được tha hết mọi tội- Cùng thông hiệp với khổ nạn Chúa để sinh ích cho ḿnh và Giáo hội- Được an ủi b́nh an trong tâm hồn- Tăng sức mạnh can đảm chịu đau khổ, chống lại ma qủi cám dỗ, bền vững cùng Chúa trong những giờ phút cuối đời.

 

Trong nghi thức Xức Dầu, Linh Mục dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi:

- Lạy Chúa Cha Toàn Năng! Chúc tụng Chúa là Đấng đă sai Con Chúa xuống trần gian v́ chúng con và phần rỗi chúng con.

- Lạy Chúa Con là Con Một Thiên Chúa! Chúc tụng Chúa là Đấng đă muốn chữa lành mọi tật nguyền của chúng con, khi Chúa xuống trần với bản tính loài người chúng con.

- Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi! Chúc tụng Chúa là Đấng luôn dùng thần lực của Chúa mà làm cho những yếu đuối chúng con nên vững mạnh.  

 

6- Bí Tích Hôn Phối.

 

“ V́ thế người ta sẽ từ bỏ cha mẹ ḿnh mà gắn bó với vợ ḿnh và cả 2 sẽ thành 1 xương 1 thịt. Như  vậy họ sẽ không c̣n là 2, nhưng chỉ là 1 xương 1 thịt. Vậy sự  ǵ Thiên Chúa đă phối hợp loài người không đựợc phân ly”   (Mt. 19: 5- 6)

 

Từ vườn Địa Đàng, Chúa đă ban Phép Hôn Phối đầu tiên cho Adam và Eva . Đây cũng là h́nh ảnh phối hợp đầy ân sủng giữa Chúa Kitô và Giáo Hội.

 

Muốn lănh Bí Tích Hôn Phối cả 2 nam nữ phải: Đă chịu Phép Rửa Tội- Sạch tội trọng- Cùng Công giáo (1 trong 2 người theo đạo khác cần trở lại Công giáo).

 

Sau khi lănh nhận Bí Tích Hôn Phối, Chúa ban cho đội tân hôn những ơn: Yêu thương nhau như Chúa yêu thương Giáo Hội- Nên thánh theo đấng bậc ḿnh- Bất khả phân ly (trung thành 1 vợ 1 chồng).

 

Nhưng kèm theo những bổn phận buộc tuân giữ: Yêu thương (nhường nhịn, tha thứ, nâng đỡ nhau)- Sinh sản (Con cái là hoa trái T́nh yêu Chúa ban)- Giáo dục (Dạy dỗ con cái nên người hữu dụng đẹp ḷng Chúa).

 

Trong nghi Lễ Hôn Phối, khi đôi tân hôn trao nhau Chiếc Nhẫn T́nh Yêu, đă long trọng tuyên xưng chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa:

- Teresa….. Xin em nhận chiếc nhẫn này để làm chứng t́nh yêu và ḷng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

- Gioan….. Xin anh nhận chiếc nhẫn này để làm chứng t́nh yêu và ḷng trung thành của em.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

 

7- Bí Tích Truyền Chức Thánh.

“Lúa chin đầy đồng mà thợ gặt th́ ít. Vậy anh em hăy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về”

(Mt.9: 36- 37)

 

“Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta”  (Lc. 22: 19)

Chúa Giêsu là Linh Mục Thượng Tế, Chúa kêu gọi một số người đặc biệt, hiến thân cho Chúa để phụng sự Chúa và tha nhân. Ngay khi Chúa lập Bí Tích Thánh Thể cũng chính là lúc Chúa Truyền Chức Linh Mục cho các Tông Đồ. Và sau này các Tông Đồ lại thông ban chức Linh Mục cho những người khác được tuyển chọn.

 

V́ thế muốn theo đuổi đời sống tu tŕ để trở thành Linh Mục phải có ư tưởng ngay lành (không phải bi quan chán đời hay t́m danh vọng cho cá nhân và gia đ́nh)- Có  đầy đủ sức khoẻ, có ḷng đạo hạnh và tŕnh độ học vấn cần thiết.

 

Sau một thời gian tu luyện thử thách, sẽ được tuyển chọn trở thành Linh Mục nếu hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết theo giáo luật qui định. Sự tuyển chọn rất khó khăn đúng như lời Chúa phán:

“Kẻ được gọi th́ nhiều, nhưng được chọn th́ ít“

Chỉ các Giám Mục kế vị các Tông Đồ mới được Truyền Chức Linh Mục.

Khi nhận lănh chức Linh Mục, các Tân Chức phải tuyên hứa trước Giám Mục chủ phong đại diện Chúa và Giáo Hội sẽ giữ nghiêm nhặt 3 điều: Sống Khó nghèo- Vâng lời và Khiết tịnh.

 

Nhiệm vụ Linh Mục cao trọng, nên Chúa ban cho các ơn cần thiết để chu toàn sứ mệnh: Dâng Thánh Lễ- Rao giảng Lời Chúa- Ban các Bí Tích cùng Chăn dắt Đoàn Chiên.

 

Trong nghi thức Truyền Chức Linh Mục, sau cùng Giám Mục chủ phong đặt tay lần cuối trên đầu các Tân Linh Mục mà đọc:

“Hăy nhận lấy Chúa Thánh Thần! Các con tha tội cho ai th́ họ được tha, cầm giữ ai th́ họ bị cầm giữ.“

 

 Sau khi nhận thức khái niệm qua tŕnh thuật trong 4 Phúc Âm Thánh Sử và 7 Bí Tích Thánh, ta luôn thấy Chúa Thánh Thần hiện diện nâng đỡ, an ủi, bầu chữa và thêm sức mạnh cho chúng ta và Giáo Hội để chống lại tội lỗi, ma qủi và những thế lực phản lại Hội Thánh.

 

Lạy Chúa Thánh Thần  là Đấng Thánh hoá, Phù trợ, đem An b́nh, là Ánh sáng Công chính, là Ngọn lửa T́nh yêu của tâm hồn con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần  là Thần khí sức mạnh, là Ngọn lửa t́nh thương, là Chim Bồ Câu thanh khiết, là Đấng Phù Trợ  toàn năng, xin giữ ǵn Hội Thánh trường tồn vững mạnh. Xin phù trợ cho Đức Thánh Cha Phanxicô luôn khôn ngoan và can đảm hướng dẫn Giáo Hội và chăn dắt đoàn chiên Chúa trao phó.

 

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin thương ban sức mạnh cho Giáo Hội Việt Nam và Đoàn chiên Chúa vượt thắng làn sóng Vô thần đang tàn phá Giáo Hội và Tổ Quốc con..

 

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban ḷng can đảm cho các Vị Mục Tử  để không khiếp nhược và chấp nhận hy sinh bảo vệ Giáo Hội và Đoàn Chiên.                                                                                     Xin cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có nhiều Vị Mục Tử  nhân lành như Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, TGM Philiphê Nguyễn kim Điền, TGM Giuse Ngô quang Kiệt, GM Micae Hoàng đức Oanh, GM Phaolô Nguyễn thái Hợp, Lm Tadêô Nguyễn văn Lư, Lm Gioan Baotixita Nguyễn đ́nh Thục và Lm An-tôn Đặng hữu Nam…

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi !

 

Xưa Chúa đă mặc khải qua các Ngôn Sứ để loài ngườI biết đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.

 

Chúa đă ban Thần Khí Thánh Thần để tăng sức mạnh cho các Môn Đệ  hăng say nhiết thành trên đường rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

 

* Giờ đây xin Chúa ban Thánh Thần đến thánh hoá đời sống chúng con nên trọn hảo xứng dáng trở nên Đền thờ Chúa Ba Ngôi ngự đến.

 

Con khiêm cung, cúi ḿnh dâng lên Chúa Thánh Thần  lời nguyện cầu tha thiết:

“Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

 

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

 

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời,  xưa đă cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi ḷng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, th́ rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. V́ công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con- Amen.“

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính