Bằng chứng show của Đm Vĩnh Hưng l nơi tai tiếng như động điếm.

 

 

 

Xấu hổ lấy rổ m che

Lấy quần m đội, khăn the m trm

Đồng hương mắng mỏ um sm

Nghe ca-n ht thi rm dại chưa?

 

  Hồ Cng Tm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chnh]