Trai làng ra phố...

 

 

Ừ th́ rơ trai làng “lớ ngớ”

Vốn chân quê nên sẵn khù khờ

Em cứ bẻ ngang chừng cụm gió

Quất nát chiều cho bớt ngu ngơ.

 

Ừ th́ rơ trai làng “quá dở”

Đă chân quê lại giấu ngù ngờ

Em cứ đập cho chiều vụn vỡ

Để đêm nằm run cóng giấc mơ.

 

Ừ th́ rơ trai làng “tưởng bở”

Chốn thị thành dễ dệt ước mơ

Em cứ quẳng đại vào góc chợ

Đốt cháy chiều cho trụi “ham mơ”.

 

Ừ th́ rơ trai làng “nịnh bợ”

Đă “nhà quê” c̣n thích i tờ

Em cứ tẩm chiều cho ngọt lợ

Trút nhiều cay để hết “gà mờ”.

 

Người ta nói: Trai làng...

Đến sợ!

 

*

 

Hà Nội, trưa 24 tháng 11-2020

Đặng Xuân Xuyến

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính