Giáo Hội không bạo động, không nổi dậy nhưng Giáo Hội chỉ đ̣i chân lư, đ̣i công b́nh

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]