TỰ DO TÔN GIÁO theo định hướng xă-hội chủ nghĩa của tập-đoàn việt-gian cộng-sản

CẤP XĂ CÓ QUYỀN TRỤC XUẤT CHỨC SẮC TÔN GIÁO:
MỘT BẢN VĂN ĐIỂN H̀NH CHO SỰ K̀M KẸP TÔN GIÁO

 

 

Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, triển khai thực hiện tại các xă trong huyện “bản cam kết đăng kư hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương” sau đây. Không biết trên thực tế có những chức sắc nào đăng kư. Phần tôi, tôi thấy đây là điển h́nh của việc nhà cầm quyền trên dưới đang t́m cách kiểm soát tôn giáo, từ đó có những quy định vi phạm tự do tôn giáo hiển nhiên…

 

 

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]