Người lớn trong Hướng đạo

 

 

 

 Hướng đạo sẽ không tồn tại trên khắp thế giới nếu không có hàng triệu người lớn, đa số là t́nh nguyện viên, những người hỗ trợ Phong trào bằng cách thực hiện nhiều vai tṛ hoặc chức năng khác nhau.

 

 Khi đề cập đến những người trưởng thành trong Hướng đạo, chúng tôi nghĩ đến những người:

- Thiết kế, phát triển, tạo điều kiện hoặc cung cấp các chương tŕnh.

- Làm việc trực tiếp với người lớn trong các vai tṛ và chức năng quản trị, lănh đạo, đào tạo và hỗ trợ.

- Thiết lập và vận hành cơ cấu tổ chức, cung cấp hỗ trợ cần thiết về hậu cần, tài chính và hành chính.

 

V́ mục đích đó, Người lớn trong Hướng đạo (AiS), một phương pháp tiếp cận có hệ thống để hỗ trợ người lớn, đă được phát triển. Mục đích của nó là hỗ trợ các NSO nâng cao hiệu quả, sự cam kết và động lực của sự lănh đạo của người lớn.

 

Bằng cách hỗ trợ người lớn, họ sẽ có hiệu suất tốt hơn, hài ḷng đậm đà hơn và phục vụ lâu hơn. Tác động của việc này là các chương tŕnh tốt hơn, được thực hiện với sự ủng hộ của những người trẻ tuổi, góp phần vào sự phát triển của Phong trào.

 

Trách nhiệm của các Tổ chức Hướng đạo Quốc gia (NSO) là tăng cường thực hiện tất cả các khía cạnh của ṿng đời AiS (bao gồm tuyển dụng, đào tạo và duy tŕ), phù hợp với Chính sách Người lớn trong Phong Trào Hướng đạoThế giới .

(trích dẫn https://www.scout.org/adultsinscouting )

 

 

Giới thiệu:

 

Chính sách Người lớn trong Phong Trào Hướng đạo Thế giới được thiết kế như một công cụ để tăng cường sự đoàn kết trong Phong trào Hướng đạo.

 

Chính sách dựa trên nguyên tắc hội viên t́nh nguyện trong WOSM, thể hiện qua việc thông qua các Nghị quyết của Hội nghị Hướng đạo Thế giới.

 

Đây là một tập hợp các yêu cầu chung cho tất cả các tổ chức, nhưng theo phương pháp áp dụng của họ, giữ lại một sự linh hoạt cho phép chúng được điều chỉnh để đáp ứng các điều kiện cụ thể cho từng Hội HĐ Quốc Gia - NSO.

 

Chính sách Người lớn  trong Phong Trào Hướng đạo Thế giới dựa trên một tập hợp các giá trị rơ ràng liên quan đến sự tham gia của các t́nh nguyện viên :

 

1. Công nhận và củng cố bản chất của Phong trào Hướng đạo, lấy trọng tâm là dựa vào thanh niên, dựa vào t́nh nguyện và được dẫn dắt bởi các t́nh nguyện viên.

 

 

2. Đánh giá cao sự đóng góp đáng kể của các t́nh nguyện viên vào việc đạt được Sứ mệnh của Phong trào.

 

3. Nhận ra rằng hoạt động t́nh nguyện là một trải nghiệm có lợi cho người lớn, những người trẻ tuổi và cộng đồng mà họ thuộc về.

 

4. Củng cố cam kết ở tất cả các cấp của Hướng đạo Thế giới để bảo đảm giao tiếp b́nh đẳng và công bằng với các cơ hội t́nh nguyện phẩm chất cao và đối xử b́nh đẳng với các t́nh nguyện viên trong tất cả các hoạt động của phong trào .

 

5. Củng cố nhu cầu ḥa nhập với tất cả các hội viên và khuyến khích, công nhận và tôn vinh sự đa dạng của các hội viên (người lớn và thanh niên), và bảo đảm rằng tư cách hội viên của họ phản ánh thành phần của mỗi cộng đồng địa phương nơi có sự hiện diện của Hướng đạo.

 

6. Cung cấp một khuôn khổ được sử dụng để quản trị đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và công nhận đóng góp của họ trong việc hỗ trợ t́nh nguyện viên.

 

 

Chính sách này hướng đến tất cả người lớn, đặc biệt ở cấp quốc gia, những người đă được giao trách nhiệm để phát triển, thực hiện và xem xét hệ thống và thủ tục quản trị người lớn.

 

Là một tài nguyên, nó phải được sử dụng bởi tất cả những người trưởng thành, trực tiếp hoặc gián tiếp, hỗ trợ Sứ mệnh Hướng đạo.

 

Ṿng đời trưởng thành trong Hướng Đạo.

 

 

 

Cách tiếp cận được đề ra trong Chính sách Người lớn  trong Hướng đạo Thế giới công nhận khái niệm về chu kỳ sống trong mỗi vai tṛ hoặc chức năng được thực hiện bởi một người lớn trong Hướng đạo. Đó là một cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống, trong đó có xem xét tất cả các khía cạnh của việc quản trị người lớn trong Phong trào HĐ và bao gồm việc mang lại những người lớn mà chúng ta cần và để hỗ trợ họ trong vai tṛ hoặc chức năng của họ, giúp họ phát triển và trong những lựa chọn của họ cho tương lai.

 

Một hoặc nhiều ṿng đời bao gồm tất cả các giai đoạn và tất cả các thành phần của tuổi thọ của một người trưởng thành trong phong trào.

 

 

Các sửa đổi được đề nghị cho Chính sách tài nguyên dành cho người lớn trên thế giới :

 

Thông qua các Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới đă có những sự thay đổi hướng tới một cách tiếp cận chung để tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản trị cá nhân người lớn trong Phong trào Hướng đạo.

 

Năm 1990, Hội nghị Hướng Đạo Thế giới lần thứ 32 tại Paris (Nghị quyết 05/90) đă đồng ư về cách tiếp cận sự quản trị hiệu quả của người lớn trong Hướng đạo,

Năm 1993, Hội nghị Hướng Đạo Thế giới lần thứ 33 tại Bangkok, (Nghị quyết 04/93) Chính sách Tài nguyên Thế giới Người lớn được chấp nhận, với mục đích chính là chức năng hỗ trợ của người lớn trong Hướng đạo thông qua một chương tŕnh có hệ thống để quản trị tài nguyên dành cho người lớn.

 

Kể từ năm 1993 các NSO đă thông qua và thực hiện (toàn bộ hoặc một phần) Chính sách tài nguyên dành cho người lớn trên thế giới, mặc dù một số gặp khó khăn về văn hóa và ngôn ngữ học.

 

Năm 2008,Hội Nghị Huớng Đạo Thế Giới lần thứ 38 tại Jeju (nghị quyết 2008-13) về Tài nguyên dành cho Người lớn:

 

• Ghi nhận kết quả đạt được trong vấn đề nguồn lực dành cho người lớn kể từ khi thông qua Chính sách Tài nguyên dành cho Người lớn Thế giới vào năm 1993.

 

• Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo trong việc quản trị Người lớn, Nguồn lực và để hoàn thành sứ mệnh của phong trào HĐ.

 

• Nêu bật các vấn đề về việc công nhận các hệ thống đào tạo của chúng tôi bằng cách các cơ quan bên ngoài và các tác nhân bên ngoài Hướng đạo

 

Hội nghị đề nghị với Ủy ban Hướng đạo Thế giới và Ban Hướng đạo Thế giới Văn pḥng đến:

• Tham gia vào một quá tŕnh đánh giá các hệ thống đào tạo tại Sự chuyển động

• Sử dụng biểu tượng của Huy hiệu Gỗ, tạo ra một khuôn khổ cho sự công nhận chính thức của các hệ thống đào tạo quốc gia, sẽ vẫn tùy chọn cho các Tổ chức Hướng đạo Quốc gia phù hợp với Thế giới Chính sách tài nguyên dành cho người lớn.

• Đệ tŕnh các kết quả của công việc này cho Hội nghị Hướng đạo Thế giới tiếp theo.

 

Năm 2011, Hội Nghị HĐTG tại Curitiba (Nghị quyết 11/11), Chính sách Người lớn trong Hướng đạo Thế Giới đă đề nghị một hiểu biết tích hợp và cập nhật về Nguyên tắc của Người lớn trong Hướng đạo, trong kết hợp các chính sách liên quan khác của WOSM, khuyến khích phương pháp tiếp cận theo nhóm để hỗ trợ tất cả người lớn và dựa vào về các nguyên tắc của tổ chức học tập.Các Người lớn trong Chính sách Hướng đạo Thế giới nên được sử dụng như một khuôn khổ cho quản trị các chuyên gia trong hướng đạo.Dựa trên nghị quyết, khuôn khổ Huy hiệu Rừng của WOSM đă được phát triển vào năm 2012.

 

Sau khi Chính sách Thế giới chương tŕnh Trẻ Hướng đạo được thông qua tại Slovenia vào năm 2014, quá tŕnh điều chỉnh chính sách Người lớn trong Hướng đạo Thế giới bắt đầu. Một phiên bản sửa đổi đă được tŕnh bày tại Hội nghị Hướng đạo Thế giới ở Azerbaijan vào năm 2017. Văn bản này thiết lập các điều kiện để làm mới khuôn khổ Huy hiệu Rừng, nhằm mang lại sự minh bạch và rơ ràng về tổng thể.

 

-  Huy hiệu Rừng tiếp tục được trao cho những người trưởng thành trong Hướng đạo đạt tiêu chuẩn cao trong quá tŕnh đào tạo của họ. Nó được trao cho các Huynh Trưởng Hướng đạo trên khắp Thế giới và tất cả những người đạt được Huy hiệu Rừng của họ sẽ tự động trở thành hội viên của Liên đoàn Hướng đạo Gilwell Park 1.

 

Việc giữ Huy hiệu Rừng không nên được coi là dấu hiệu cho thấy bạn đă hoàn thành khóa huấn luyện của ḿnh. Huấn luyện là một tiến tŕnh liên tục và bạn không bao giờ thực sự có thể nói rằng nó đă hoàn tất.

 

 

Bùi Dzũng

Làng BH RA,Pháp.

Lyon, 05/7/2022

 

PS: Bài viết là sự tổng hợp tóm tắt của tác giả về các tài liệu tham khảo bên dưới, cùng h́nh ảnh sưu tầm trên mạng internet .

 

Tài liệu Tham Khảo:

 

World Adults in Scouting Policy- Chính sách Người lớn  trong Hướng đạoThế giới

https://www.scout.org/sites/default/files/library- files/ADULTS%20IN%20SCOUTING%20POLICY- EN.pdf

 

Wood Badge Framework- Khuôn Khổ Huy Hiệu Gỗ  (bản Anh ngữ)

https://www.scout.org/sites/default/files/library- files/WOSM%20Wood%20Badge%20Framework- EN- 2020- web- 0- 0.pdf

 

Wood Badge Framework- Khuỗn Khổ Huy Hiệu Gỗ (bản dịch Việt ngữ)

https://hdvn.info/wp-content/uploads/2021/12/wosm-wood-badge-framework-vn-2020.pdf  

 

 

 

 

     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính