Trận Xuân-Lộc

 

 

Sầm-sập trời đen tối tháng tư

Miền Trung găy đổ xác dân nhừ

Cộng-quân ào xuống vùng Long-Khánh

Vận đất chênh vênh, thế nước hư.

 

Ngược xuôi, mắt trũng ưu-tư

Dân Nam thấy chết đến từ Bắc-quân

Thời cơ vẫn gắng xoay vần

Sư-đoàn 18, tinh-thần chẳng nao.

 

Năm ngàn hỏa-tiễn địch ào ào

Trẻ đứt ngang lưng, mẹ thét gào

Ông lăo mù, bay tay chống gậy

Nửa trời Xuân-Lộc khói lên cao.

 

Miểng bay thép nóng, trời chao

Từng cơn sức ép nổ lao sập tường

Gạch đè kẻ đă bị thương

Lửa lùa cháy mặt người đương gánh gồng.

 

Xe tăng Việt-Cộng quá là đông

Lính Cộng ùn ùn thế tấn-công

Đợt biển người sau dồn đợt trước

Xác dân  thành núi máu thành sông.

 

Miền Nam sụp đổ hay không ?

Sư-đoàn 18 một ḷng hy-sinh

Quân ta chiến-đấu hết ḿnh

Mong cho thân mất nhưng t́nh-thế xoay.

 

Địch vào thị-xă, bật ra ngay

Chúng chiếm bao cơ-sở  nửa ngày

Ta phản-công nhiều phen kế tiếp

Từng căn nhà lấy lại trong tay

 

Dân Nam giao-động bấy nay

Phừng lên hy-vọng, thoáng say nỗi mừng

Tướng Lê-Minh-Đảo anh hùng :

Ba Sư-đoàn địch sẽ chung nấm mồ.

 

Vũ băo như làn sóng biển xô

Từng đơn-vị đáp ứng lời hô

"Tiến lên" lớp lớp xông vào địch

Việt-Cộng, hơn quân, cũng sững-sờ.

 

Nhiều em bé lạc bơ-vơ

Nhắm ngay hướng giặc lờ quờ kiếm cha

Nhưng nào bọn Cộng có tha

Xác em nẩy bật, máu ra có ṿi.

 

Chạy loạn : gồng đau, gánh thiệt tḥi

Dân không c̣n kịp ngoái đầu coi

Bà già chạy với đôi quang gánh

Trong thúng một em bé ruột ḷi.

 

Hai mươi bốn tiếng vừa trôi

Quân phe địch chết gấp mười phía ta

Xe tăng một số tiêu ma

Không-quân liên-tiếp bay xà đánh bom.

 

Toàn-quốc bồn-chồn dạ héo-hon

Hoang-mang trận một sống hay c̣n

Cả miền Bắc-Cộng xua quân xuống

Ta, thiếu quân hơn, sức phải ṃn.

 

Ngăn ta từ hướng Sàig̣n

Cộng-quân đóng chốt chặn con đường dài

Phía tây Xuân-Lộc dằng dai

Quân ta tăng-viện hơn hai Thiết-đoàn.

 

 

Địch nhiều, ta ít phải thi gan

T́nh-trạng thiên-nan với vạn-nan

Chiến-sĩ Mũ Đen vùng xốc tới

Nhiều xe trúng đạn địch thành than.

 

Nhiều xe pháo-tháp máu loang

Anh em Thiết-Giáp vẫn dàn xông lên

Người hùng xạ-thủ đại-liên

Máu theo đạn vọt từ bên trái đùi.

 

Trước giờ đánh Cộng, chẳng biết lui

Biệt-Đông-Quân cho giặc nếm mùi

Xâm-lược Bắc vào, thây chất đống

T-54 cháy ră đen thui.

 

 Hai ngày thế trận hơi vui

Lữ-đoàn Dù I, mũi dùi phía Nam

Thúc lên, tuyến địch tan hoang

Đánh trong Thị-xă : Trung-đoàn 43.

 

Xác định : Miền Nam của chúng ta

Bọn bay Cộng-sản cút đi xa !

Thân lao theo hướng bay lằn đạn

Dẫu chết, mong sao cứu nước nhà.

 

Từ Tân-Sơn-Nhứt, Biên-Ḥa

Bao nhiêu phi-xuất tung ra chiến-trường

Dùng bom đạn chặn đau thương

Phi-công anh-dũng ngăn đường địch-quân.

 

Như sét đang lao xuống thật gần

Bầy quân Cộng-sản dưới ngay chân

F-5 chiến-đấu-cơ hùng-dũng

Bom trút, về, ra, biết mấy lần.

 

Cụt gị, không thấy đau chân

Giờ đây ai cũng chỉ cần hy-sinh

Bàn tay người lính Bộ-binh

Vẫn c̣n lựu-đạn chờ ŕnh giặc lên.

 

Máu chảy nằm không một tiếng rên

Thương-binh không bỏ súng ngay liền

Mong manh hơi thở, khi hồi tỉnh

Lại xiết c̣ trên súng tiểu-liên.

 

Sụp dần vị-trí ngoại-biên

Sư-đoàn 18 chống miền Bắc đây

Chết đông, địch vẫn thêm đầy

Xác sau đè ép lớp thây đă nằm.

 

Biên-Ḥa, buổi sáng 15

Phi-trường bị pháo cả trăm đợt vào

Đạn rơi phi-đạo rào rào

Phi-cơ không thể tài nào cất lên.

 

Đâu c̣n không-yểm đến từ trên

Ư vẫn không nao, chí vẫn bền

Chiến-đấu lần này cho tổ-quốc

Anh-hùng, trong thế-trận kinh-thiên.

 

 Nhảy-Dù xung-sát liền liền

Thép xe tăng địch đạn xuyên chảy mềm

Bắc-quân ! không được chết êm

Chết cho tàn khốc để đền tội bay !

 

Biệt-Động-Quân đang giữ đất này

Từng nhà, từng phố khói mờ  cay

Bao nhiêu Việt-Cộng không cần biết

Lựu-đạn ầm, loang loáng cánh tay.

 

Pháo-binh ta vẫn hăng say

Nhồi ngay đầu địch cho cày thịt lên

Giặc thêm tăng-viện bốn bên

Thay nhau từng lớp luân-phiên đánh vào.

 

 Dân tan-tác chạy những phương nào

Chẳng lẽ Miền Nam sẽ mất sao ?

Chiến-sĩ đem thân ḿnh chống đỡ

Nếu v́ nước chết, chết thanh-cao.

 

Tinh-thần chót vót trời cao

Máu anh-hùng chảy thấm vào sử xanh

Đạn ra, dẫu đă liên-thanh

Ư mong giết địch c̣n nhanh gấp muời.

 

Tử-chiến, quân ta máu thắm rơi

Máu ra ngập đất, máu quanh trời

Máu ra gần hết, c̣n tâm-huyết

Đă giữ Tự-Do suốt một đời.      

  

 

Bác-sĩ Trần Xuân-Dũng

(Trích Như Sóng-Thần Lên)

9/4/75 - 21/4/75

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính