Miếng thịt b vấy mu nhn dn

 Babui

 

 

 

 

 

 

Ṃt trại súc ṿt nước Vịt Nam!

 

 

Ńu ṃt nng dn hay cng nhn
Hành xử y như con cùn cụn
Vu khng nhục mạ mọi cng dn
Tám tháng r̀i bạn nghĩ t̀n tại?

 

Ńu ṃt quan chức như T Lm
Ở các nước tự do dn chủ
Bạn nghĩ người dn ṽn ng̣m cm?
Và ṃt chánh phủ đui cả lũ?

 

Tự hào ngạo ngh̃ b́n ngàn năm
Nước c̣ng hòa xã ḥi chủ nghiã
Tự do dn chủ ǵp hàng trăm
Hàng vạn l̀n hơn bọn tư bản?

 

Ṃt trại súc ṿt nước Vịt Nam!
Bao lu nữa ta ṽn m sảng?

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh