Bài giảng lễ Công Lư và Ḥa B́nh tại DCCT Sài G̣n

Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT 26.08.2018

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính