THÁNG TƯ NÀY LẬT TRANG SỬ SANG CHƯƠNG!

 

 

Sai tận gốc: Đảng Cùng Đường nhốn nháo
Ăn không no: mới “phản tỉnh”* ồn ào,

Bao “lăo thành cách mạng” c̣n “đỏ au”

Vờ đấu đá, ra điều từng chính trực?

 

Xưa, cao chức sao toàn dùng bạo lực:

Hà hiếp dân, vô đạo đức, bất nhân?

Bị “thanh trừng”, thằng ác thành thiện nhân

Tṛ “phản tỉnh” phỉnh lừa! Phường cầu thực!

 

Cơn ác mộng mấy chục năm chưa dứt

Nỗi đớn đau, uất ức cứ trào dâng

Việt Nam ơi! QUỐC HẬN đă bao lần?

Bao lần nữa th́ tà quyền sẽ chết?

 

Chúng cứ sống nhờ giết dân, giết hết!

Chúng cứ giàu nhờ cướp bóc, ác, gian!

Miệng Dân Oan bé thấp hơn đảng, đoàn

Gồng Ách Nạn nuôi Việt Gian Cộng Sản.

 

Dân tán loạn? Đảng lại càng thỏa măn!

Mảnh giang san thu nhỏ cọc địa h́nh

Tất tật đồng thanh cung kính tác thành

Giặc ranh mănh dọn đường cùng nội gián

 

Tư Bản Đỏ nhờ ép dân vô sản!

Phường, ngành, ban… xúm bóc lột “nhân dân”

Bán nước dần, lại cai trị ngu đần

Nuôi chi nữa bọn độc tài sắt máu?

 

THÁNG TƯ này, xin hăy khuyên con cháu,

Phải vùng lên! Lật trang sử cho mau!

Th́ đời sau không nô lệ giặc Tàu!

Giặc tay áo! Mau! Phải mau tỉnh táo!!!

 

Ư Nga, 26-3-2011.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính