Nét Sử Vàng

“21 Lê Lai - 22 Lê Lợi”

 

 

Ḍng Sử Việt sáu trăm năm về trước

Khi Nước ta c̣n lệ thuộc nước Tầu

Có điền chủ miền Thanh Hóa rất giầu

Thường cứu giúp kẻ nghèo hèn cơ cực

 

Ai nấy xa gần, một ḷng kính phục

Ngài, tên là Lê Lợi, đất Lam Sơn

Thấy giặc tàn ác,  rất đỗi căm hờn

Quyết bày tỏ chí hào hùng quật khởi

 

Bèn tự xưng B́nh Định Vương Lê Lợi

Truyền Hịch khắp nơi, kể tội quân Minh

Rồi dấy binh ở tại núi Chí Linh

Dân nức ḷng hưởng ứng lời hiệu triệu

 

Ông Nguyễn Trăi, người chí trung chí hiếu

T́m đến Vương, dâng “Quốc lược b́nh Ngô”

Vua tôi một ḷng, gầy dựng cơ đồ

Lấy nhân nghĩa, thắm tô trang sử sách

 

Các tướng tài như Lê Liễu, Lê Thạch,

Rèn luyện hùng binh, chiến thuật tinh vi

Trận đầu xuất quân, đại thắng Mă Kỳ

Trận kế tiếp, giết Nguyễn Sào, tướng giặc

 

Tiếng tăm vang lừng, từ Nam chí Bắc

Khiến quân Tầu bị nhục nhă, hoảng kinh

Chúng bèn kéo quân vây kín Chí Linh

Quyết bắt sống B́nh Định Vương Lê Lợi

 

Trong thế nguy, Vương bèn lên tiếng hỏi

- Hỡi chư tướng, ai dám noi gương xưa

Làm Kỷ Tín, liều thân giả dạng vua

Cứu Hán Cao Tổ thoát ṿng vây khốn?

 

Vương vừa dứt lời; Lê Lai từ tốn

Qùi gối thưa: - Tiểu tướng nguyện hi sinh

Rồi nhận áo bào, lên voi xuất binh

Xông ra trận, để giặc Minh bắt giết

 

Nhờ đó, Lê Lợi thóat ṿng xây xiết

Tám năm sau, cuộc khởi nghĩa  thành công

Dẹp tan giặc Minh, b́nh trị non sông

Lê Lợi lên ngôi: Vua Lê Thái Tổ

 

Ngài là vị Vua anh minh đức độ

Chăm lo việc Nước, gần dân, thương dân

Đặc biệt Ngài hằng ghi nhớ trọng ân

Thuở trước Lê Lai xả thân cứu Chúa

 

Ngài ví như,  được tái sinh lần nữa

Trọng Lê Lai, ngang phụ mẫu sinh thành

Nên di chúc đă truyền lại rành rành

-“ Húy nhật, phải giỗ Lê Lai trước Trẫm!”

 

Thái Tổ băng hà ngày 22 tháng 8

Toàn con dân đă chẳng dám quên lời

Công Ngài cứu Nước, gương sáng ngởi ngời

Ḷng Ngài ân nghĩa, đức cao vời vợi

 

“Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi”

Muôn ngàn năm chói lọi nét Sử Vàng!

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính