Vân Đồn Trần Khánh Dư Bi Ca

 

Trần Mạnh Hảo

 

 

Kỷ niệm 730 năm trận chiến thắng lẫy lừng Vân Đồn ( 1288 – 2018) ; quân nhà Trần do đại tướng Trần Khánh Dư chỉ huy đánh ch́m đoàn tàu chở lương thực gồm 17 vạn thạch lương do tướng Nguyên Mông Trương Văn Hổ chỉ huy và đoàn thủy quân của tướng Ô Mă Nhi hộ tống. Thoát Hoan thái tử nhà Nguyên chỉ huy cuộc xâm lăng Đại Việt lần thứ 3 v́ không có lương thực phải hội quân với Ô Mă Nhi ở Vạn Kiếp đă bị quân nhà Trần tiêu diệt bằng băi cọc nhọn trên sông Bạch Đằng.

 

 

 

Chú thích ảnh : bản đồ quần đảo Vân Đồn – ch́a khóa vịnh Bắc Bộ và ch́a khóa mở vào Bắc Việt Nam . Ai chiếm được Vân Đồn sẽ khống chế, làm chủ được nước Việt Nam.

 

Các ngươi bán Vân Đồn cho giặc ?

Coi như xóa sổ nhà Đông A ( * )

Hưng Đạo đại vương bị làm nhục ?

Vân Đồn Trần Khánh Dư bi ca…

Nhớ bảy trăm ba mươi năm trước

Ta từng chặn giặc ở Vân Đồn

Đánh đoàn tàu quân lương tan tác

Chôn vùi mười bảy vạn thạch lương

Đại tướng Thoát Hoan sợ vỡ mật

hông c̣n lương thực phải lui quân


Quân ta diệt giặc ở Vạn Kiếp

Hoàng thượng Nhân Tông kế xuất thần

Nhượng đảo Vân Đồn là kế chết

Giang sơn nỡ đổi lấy kim tiền ?

Các ngươi có phải loài bọ chét ?

Măi quốc muôn đời nhục tổ tiên …

Ta – Trần Khánh Dư bảo cho biết :

Các người không được bán Vân Đồn

Hồn ta buồn quá thành bi khúc

Chết rồi ngươi chẳng đất nào chôn …

 

Sài G̣n 4-6-2018

Trần Mạnh Hảo

( * ) Chú thích: “Đông A”: nhà Trần.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính