Bàn về Dân Chủ

 

- Phần 1 -

Trần Công Lân

 

 

I. Dân chủ là ǵ?

 

Các tổ chức đấu tranh cho Việt Nam (VN) đều kêu gọi Dân Chủ, Nhân Quyền, Nhân Bản... nhưng có bao giờ chúng ta ngồi xuống thảo luận “nó” là cái ǵ? Có bao giờ các “lănh tụ” giải thích cho cán bộ hay những thành viên tham dự về mục tiêu và đường lối thực hiện mục tiêu đó ra sao hay “bí mật”?

 

Hiện nay các tổ chức đều có mặt trên các mạng điện tử (website) nhưng có ǵ để đọc và t́m hiểu? Nếu quần chúng không hiểu các tổ chức hoạt động ra sao, thực hiện mục tiêu như thế nào th́ làm sao họ ủng hộ? Chẳng lẽ cứ mang tên tuổi của tiền nhân ra quảng cáo cho hoạt động hôm nay hay sao?

 

Quần chúng không phải chỉ nh́n vào lănh tụ mà c̣n nh́n vào cán bộ. Vậy “cán bộ” ăn nói ra sao? Cán bộ sẽ nói chuyện với dân về công tác đang thực hiện để tiến tới mục tiêu tổ chức đề ra. Nói như thế nào để thuyết phục quần chúng là do huấn luyện.

 

Người dân sẽ quan sát, tiếp xúc với nhiều tổ chức để t́m hiểu đường lối. Giá trị của người cán bộ quan trọng hơn những ǵ “lănh tụ” nói. Vậy cấp trên sẽ huấn luyện cán bộ như thế nào để thu hút quần chúng?

 

Dân chủ là người dân tham dự sinh hoạt chính trị. Không phải người dân nào cũng có kiến thức về chính trị v́ bận sinh kế. Tổ chức chính trị có nhiệm vụ giúp người dân “tiêu hóa” những vấn đề chính trị liên quan đến đời sống, quyền lợi của người dân. Dân chủ không phải soạn hiến pháp rồi bắt dân chấp nhận.

 

Muốn có Dân Chủ th́ phải có Nhân Chủ trước. Mọi cá nhân có làm chủ được bản thân (tự chủ, tự giác) th́ sự đóng góp của họ vào sinh hoạt chính trị mới có giá trị. Giáo dục học đường không đủ để giúp người dân hiểu những vấn đề rắc rối trong sinh hoạt chính trị. Vai tṛ của cán bộ là giúp người dân theo dơi các diễn biến trong đời sống.

 

Vận động quần chúng không có nghĩa là lôi kéo họ theo đường lối tổ chức vạch ra. Xây dựng nền tảng căn bản chung giữa cán bộ, lănh tụ và người dân cho thấy sự b́nh đẳng trong sinh hoạt chính trị để đem lại lợi ích cho mọi người, xă hội. Tổ chức tạo sinh hoạt mà không có quần chúng tham dự là thất bại. Không cần phải nắm chính quyền nhưng thực hiện được chính sách xây dựng, phát triển đất nước th́ đó là thành công. Muốn vậy quan hệ giữa cán bộ và dân phải là “hỗ tương nguyên nhân”.

 

Nếu dân chủ là sinh hoạt bầu cử để chọn lănh đạo qua lá phiếu th́ tổ chức là phương tiện để thực hiện chính quyền bởi người dân, v́ dân, do dân (a government of the people, by people, for people). Người Việt hải ngoại hiện nay sống khắp nơi trên thế giới. Hăy quan sát sinh hoạt chính trị tại địa phương. Thế giới không thể có ḥa b́nh khi Nhân Quyền được xác định bởi mỗi quốc gia khác nhau th́ Liên Hiệp Quốc sẽ không thể hoạt động hữu hiệu. Quyền của con người sẽ được thực hiện như thế nào nếu mỗi chủng tộc, sắc tộc có lối sống khác nhau?

 

Nếu mọi người đều muốn b́nh đẳng, công lư không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa... th́ điều kiện nào làm gốc? Phải chăng là Nhân Bản. Chính quyền, tổ chức, lănh đạo cũng là do người để phục vụ người. Vậy gốc là người, là Nhân Bản.

 

Con người xấu th́ xă hội xấu. Để nâng cao dân trí (như Phan Chu Trinh đă nói) là trách nhiệm của tổ chức chính trị. Vậy các tổ chức sẽ huấn luyện cán bộ như thế nào để nâng cao dân trí mà trước hết là hiểu biết về Nhân Bản để có Nhân Chủ và từ đó xây dựng Dân Chủ qua Nhân Quyền.

 

Vậy th́ chúng ta đă học được ǵ từ sinh hoạt dân chủ tại Mỹ?

 

II. Dân chủ Mỹ

 

Nền dân chủ Mỹ nổi tiếng v́ đem lại tự do tối đa cho cá nhân. Đôi khi c̣n được gọi là chủ nghĩa cá nhân (individualism) với nền kinh tế thị trường sẵn sàng tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội làm giàu nếu chịu khó, mạo hiểm. Những ai chối bỏ “tôi không làm chính trị” phải sống tại Mỹ để thấy chính trị và kinh tế là một. Kinh tế Mỹ phát triển nhanh một phần chính là những phát minh khoa học phục vụ đời sống. Mỗi phát minh có ích lợi cho đời sống và giá trị kinh tế sẽ được các nhà đầu tư bỏ tiền vào để lập công ty sản xuất và được chính phủ bảo vệ quyền lợi. Ngược lại các công ty bỏ tiền vận động chính trị để các chính khách làm luật bảo vệ công ty.

 

Đó là tṛ chơi dân chủ Mỹ.

 

Nhưng khi mạng lưới toàn cầu thành h́nh th́ dân chủ Mỹ đi xuống, rơi vào khủng hoảng v́ nạn tin giả. Đa số dân Mỹ (qua thông kê) cho rằng quốc gia đi sai đường (country is on wrong track)

 

Nhưng thế nào là đúng (right direction)?

 

Hăy t́m hiểu những vấn đề của nước Mỹ hôm nay để thấy sinh hoạt dân chủ Mỹ đă lạc hướng như thế nào.

 

1. Nhân quyền

 

Hiến pháp  Mỹ đề cao chính quyền là của dân, do dân và v́ dân (government of the people, by the people, for the people) nhưng thực tế th́ sinh hoạt chính trị nằm trong tay giới nhà giàu núp dưới hoạt động lưỡng đảng. Về đối ngoại th́ “vũ khí” nhân quyền được Mỹ đưa ra để lănh đạo thế giới (mặt trái) và mặt khác (mặt phải) là quyền lợi Mỹ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự. Tại sao Mỹ can thiệp vào cuộc chiến Kosovo (Nam tư) 1998, Iraq 2003 mà không can thiệp vào Sudan 2003?

 

2. Tam quyền phân lập

 

Khi t́m hiểu hiến pháp Mỹ chúng ta thấy sự phân quyền Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp thật toàn hảo và nghĩ rằng không thể nào suy suyển. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ 1989 và Mỹ trở thành siêu cường độc nhất th́ bộ mặt tư bản Mỹ biến thái qua trật tự thế giới mới (New world order 1990) và từ đó xung đột lưỡng đảng trở thành gay gắt, đi từ thỏa hiệp trở thành phá hoại. Quy luật “luật đa số, quyền thiểu số” (majority rules, minority rights) đă bị quên lăng khi đảng nắm thiểu số gây rối tiến tŕnh thảo luận tại Quốc Hội ngăn cản sự phê chuẩn các đạo luật cần thiết.

 

Trong khi tương quan giữa Hành Pháp và Lập Pháp cũng đi vào bế tắc khi đảng A nắm Hành Pháp và đảng B nắm Quốc Hội. Khi các nhà chính trị đặt quyền lợi đảng lên trên quyền lợi quốc gia th́ rối loạn bắt đầu. Cuối cùng là ṭa án -- khi các thẩm phán, chánh án được tuyển chọn bởi Tổng Thống và Quốc Hội phê chuẩn th́ sự thiên vị bắt đầu khi lưỡng đảng trở thành ḱnh địch. Khi một đảng nắm cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp th́ chọn các ông ṭa có cùng khuynh hướng với đảng (bảo thủ hay cấp tiến). Cuối cùng công lư tại Mỹ trở thành thiên vị và phán quyết của toà án không c̣n công bằng v́ đảng tranh.

 

Các phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đáng ghi nhớ là cho phép các công ty có tư cách pháp nhân để bỏ tiền vào quỹ tranh cử. Cũng như phán quyết lật ngược án lệ về phá thai (Roe vs Wade, 1973) đă làm mất uy tín với dân Mỹ. Đó không c̣n là dân chủ nữa.

 

3. Lưỡng đảng tại Quốc Hội

 

Hiến pháp Mỹ không quy định sinh hoạt lưỡng đảng nhưng v́ sao lưỡng đảng tồn tại? Phải trở về thời kỳ tiền hiến pháp, Mỹ được thành lập khi các nhà sáng lập nước Mỹ như John Adams, Hamilton soạn thảo hiến pháp đă chịu ảnh hưởng của Cicero (chính khách và triết gia Rome) để phác họa một nước Cộng Ḥa có Quốc Hội gồm Thượng Viện đại diện cho tầng lớp quư tộc, nhà giàu, có uy tín xă hội và Hạ Viện đại diện cho người dân. Qua thời kỳ nội chiến đă dẫn tới khuynh hướng đảng A giữ giá trị bảo thủ và đảng B có khuynh hướng tiến bộ -- cũng từ đó món nợ quốc gia (National debt) thành h́nh v́ chi phí chiến tranh và những nhà “quư tộc” nh́n thấy đó là sự cân bằng (balance) để duy tŕ sinh hoạt chính trị.

 

Thời đó dân da trắng giữ đa số, dân da đen là thiểu số và tôn giáo là Tin Lành và Công Giáo. Thời đại đó đi qua và nay các sắc dân thiểu số trở thành đa số cử tri. Chiến tranh và nghèo đói khiến di dân tràn vào nước Mỹ. Tôn giáo vi phạm các vấn đề đạo đức khiến lớp trẻ không c̣n tin vào tôn giáo. Khuynh hướng cấp tiến thắng thế khiến đảng bảo thủ trở nên quá khích trong các biện pháp, đạo luật về xă hội, giáo dục, y tế, an sinh.... Trong khi tại các tiểu bang cũng phân hóa theo đảng tranh và tinh thần dân chủ không c̣n như khi Mỹ vừa thắng trận chiến thế giới lần thứ hai. Các tiểu bang phe bảo thủ nắm đa số đă làm luật có lợi cho đảng ḿnh, bất kể ư kiến của quần chúng. Nhưng khi thành phần dân số thay đổi nghiêng về phía cấp tiến th́ khó mà ngăn chặn sự tiến hóa của xă hội.

 

Trong sinh hoạt chính trị Mỹ khi tranh cử th́ các ứng cử viên hứa hẹn ABC với cử tri nhưng sau khi đắc cử th́ họ chạy theo quyền lợi của các công ty, kỹ nghệ để có tiền tranh cử cho kỳ tới. Không những thế khi đảng tranh xảy ra th́ có dân biểu, thượng nghị sĩ đổi đảng v́ lợi ích cá nhân hơn là v́ cử tri hay quốc gia. Cử tri không thể làm ǵ khác hơn là chờ bầu cử để chọn người khác, và người cũng vậy thôi v́ không có luật cho phép cử tri hồi tố đại diện phản bội và các nhà làm luật cũng không muốn. Đó không c̣n là dân chủ nữa.

 

Thời kỳ lập quốc, Thượng Viện đại diện cho giai cấp quư tộc (nhà giàu, thương gia, kỹ nghệ gia...) và Hạ Viện đại diện cho giới b́nh dân. Khi nước Mỹ trở nên thịnh vượng th́ giới nhà giàu muốn giữ thế cân bằng chính trị qua lưỡng đảng và không muốn đảng thứ ba xuất hiện v́ A hay B th́ họ cũng nắm cán cân quyền lực.

 

Vào thời đại 2000s th́ lưỡng đảng đi vào khủng hoảng khi sự thỏa hiệp không c̣n. Đảng A nắm đa số tại Quốc Hội không thống nhất về chính sách khi một thiểu số X quá khích phản đối và đ̣i hỏi một số yêu cầu Y. Như vậy quy luật đa số làm luật, thiểu số có quyền góp ư (Majority rule, Minority rights) đă bị đảo ngược và tiến tŕnh soạn luật bị bế tắc.

 

4. Tôn giáo và chính quyền

 

Tuy hiến pháp phân định tự do tôn giáo và tôn giáo tách biệt khỏi chính quyền nhưng Quốc Hội làm luật xác định khẩu hiệu “chúng ta tin nào Thượng Đế” (in the God we trust). Đó là khi đa số dân Mỹ theo đạo Tin Lành, Công Giáo và lưỡng đảng ḥa thuận. Khi tôn giáo suy thoái, dân theo đạo giảm, các tôn giáo khác vươn lên. Chiến tranh tôn giáo trên thế giới ảnh hưởng xă hội Mỹ. Các nhà làm luật trong chính quyền, kể cả ṭa án, bắt đầu có sự thiên vị. Và khi có bất công th́ có tranh đấu. Giới chính trị không giải quyết được các vấn nạn về di dân, phá thai, súng và tội ác th́ khẩu hiệu nhân quyền khó mà vươn lên với thế giới.

 

Dân chủ mà nhân quyền không được tôn trọng th́ không c̣n là Nhân Quyền. Tôn giáo nào cũng nói đến t́nh thương, bác ái với đồng loại nhưng khi lănh đạo tôn giáo tham dự vào chính trị th́ mục đích thay đổi. Giới lănh đạo tôn giáo khi xen vào chính trị đă quên những ǵ rao giảng với tín đồ để chạy theo quyền lợi và phản bội đức tin. Con người muốn có dân chủ th́ phải độc lập với tôn giáo v́ khi dựa vào tôn giáo sẽ bị lớp lănh đạo tôn giáo lợi dụng và dân chủ hay tự do trở thành chiêu bài chính trị.

 

5. Luật pháp

 

Nói đến dân chủ là nói đến luật pháp (law & order). Nền tảng của luật dựa trên hiến pháp; hệ thống ṭa án giải thích và áp dụng luật đối với kẻ vi phạm để xử phạt. Nhưng khi hiến pháp quá sơ sài và giới Lập Pháp làm luật thiếu sót (loophole) th́ ṭa án sẽ xử theo ư ông ṭa và công lư đă không đem lại công bằng xă hội. Sinh hoạt dân chủ sẽ không có kết quả khi người dân không trực tiếp tham dự tiến tŕnh soạn luật khi nhiệm vụ soạn luật nằm trong tay Quốc Hội và giải thích luật là Ṭa Án. Khi giới làm luật (Quốc Hội) chọn các vị thẩm phán, chánh án và hai bên trở thành bè phái th́ người dân không có cách ǵ ngăn chận và như vậy “dân chủ” chỉ là tṛ chơi của tầng lớp ưu tú (elite).

 

Mục đích của luật pháp là đem lại sự công bằng. Công bằng không thể có được khi các nhà làm luật và xử luật thiếu lư luận dựa trên các nguyên tắc triết học để đạt sự công bằng th́ công lư mới được thi hành.

 

Dân chủ tại Mỹ đă được ngụy trang dưới h́nh thức “chọn lựa” (choice) khi các nguyên tắc chính trị dựa vào tâm lư học hơn là triết học và được khai thác triệt để qua hệ thống lưỡng đảng: Nếu không A th́ là B và chính trị trở thành ṣng bài (ăn hay thua). Trong khi mặt kinh tế th́ là sự lựa chọn: mặt hàng A sẽ đem lại cho bạn lợi ích XYZ nhưng không nói đến mặt trái là sẽ gây hại 123. Nhưng trên mặt luật pháp th́ tuy người dân có thể kiện lên tới Tối Cao Pháp Viện (nếu có tiền mướn luật sư) nhưng nếu gặp đối thủ mạnh (công ty lớn, nhà giàu, thế lực) th́ sẽ đi đến dàn xếp (settlement, commit not wrong doing) ngoài phạm vi ṭa án. Như vậy công lư đă bị bịt miệng bằng thế lực, tiền bạc.

 

Đó không phải là dân chủ.

 

Cũng như khi ṭa xử án th́ bồi thẩm đoàn kết tội nhưng chỉ có ông Ṭa mới kết án, (khi vui th́ án nhẹ, khi buồn th́ án nặng). Tại sao bản án không thể do gia đ́nh nạn nhân hay bồi thẩm đoàn quyết định?

 

 

Bàn Về Dân Chủ (P2)

Trần Công Lân

Tháng 4 năm 2023 (Việt lịch 4902)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính